Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Δήλωση Προσβασιμότητας

Το Πολυτεχνείο Κρήτης δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο προσβάσιμο, σύμφωνα με ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α’184 23/09/2020), όπως ισχύει.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο του Πολυτεχνείου Κρήτης https://www.tuc.gr

 

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο ιστότοπος του Πολυτεχνείου Κρήτης, προσωρινά, δεν συνάδει με το πρότυπο ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04) λόγω δυσανάλογης επιβάρυνσης (άρθρο 5 Οδηγίας ΕΕ/2016/2102) για την περαιτέρω βελτίωσή του, που συνίσταται στο μεγάλο όγκο πληροφορίας και στην παλαιότητα κατασκευής του.

 

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), άρθρο 45, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που έχουν παραληφθεί.

Τα ανωτέρω υποβάλλονται με σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email webmaster<στο>tuc.gr ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 28210 37517.

Αν το αίτημα δεν απαντηθεί εγκαίρως ή ικανοποιητικά, ο/η ενδιαφερόμενος/η δύναται να επικοινωνήσει με τον Συνήγορο του Πολίτη.

 

Μέτρα συμμόρφωσης

Μέτρα συμμόρφωσης που πρόκειται να ληφθούν είναι ο επανασχεδιασμός όλου του ιστότοπου.

 

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 03/03/2022.

 

Αρμόδιος για θέματα προσβασιμότητας
Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Πολυτεχνείου Κρήτης
Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα προσβασιμότητας:
Email: webmaster<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο: 28210 37517

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012