Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους φοιτητές/φοιτήτριες και στους νέους αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης, υποστήριξη και συστηματική πληροφόρηση για θέματα σπουδών και για το σχεδιασμό της επαγγελματικής τους  σταδιοδρομίας.

Βασικός σκοπός του Γραφείου είναι να προσφέρει στους φοιτητές και αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης μια συστηματική πληροφόρηση για:

  • την πραγματοποίηση των μεταπτυχιακών σπουδών τους
  • τον σχεδιασμό της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας
  • τις προοπτικές απασχόλησης σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις καθώς και τις προοπτικές αυτοαπασχόλησης.

Ειδικότερα το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας στοχεύει :

Ωφελούμενοι των Υπηρεσιών του  Γραφείου  Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας  είναι οι φοιτητές, οι νέοι  απόφοιτοι, τα μέλη Δ.Ε.Π/Ε.Π και τα Ακαδημαϊκά Τμήματα από το χώρο των Ιδρυμάτων, οι παραγωγικοί φορείς και οι εργοδοτικοί φορείς από το χώρο της αγοράς εργασίας, καθώς και οι μαθητές, οι γονείς και οι σύμβουλοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού από το χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Για τις νέες δράσεις του χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των Συστημάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012