Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Στόχοι & Επιμέρους Δράσεις

Στόχος της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων, και της εξοικείωσης των νέων σε θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων, προώθηση καινοτομίας και έρευνας και τεχνολογίας.

 

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης», ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

H πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους δράσεις:

Δράση 1: «Διαχείριση Πράξης»

Δ.1.1 Συντονισμός ενεργειών και παρακολούθηση δράσεων
Δ.1.2 Ανάπτυξη και διατύπωση ετήσιων σχεδίων δράσης


Δράση 2: «Ανάπτυξη και Διαχείριση Εκπαιδευτικού Υλικού»
Δ.2.1 Ανάπτυξη Θεωρητικού εκπαιδευτικού υλικού
Δ.2.2 Ανάπτυξη και διαχείριση των εικονικών πλατφορμών


Δράση 3: «Υλοποίηση Μαθήματος Επιχειρηματικότητας και Σεμιναρίων»
Δ.3.1 Υλοποίηση 1ου κύκλου του μαθήματος επιχειρηματικότητας (περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως διεξαγωγή διαλέξεων, διενέργεια εργαστηριακών μαθημάτων, μελέτες περίπτωσης, επίσκεψη σε επιχειρήσεις, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Τεχνολογικά Πάρκα, κ.ά.)
Δ.3.2 Υλοποίηση 2ου κύκλου του μαθήματος επιχειρηματικότητας
Δ.3.3 Υλοποίηση 3ου κύκλου του μαθήματος επιχειρηματικότητας
Δ.3.4 Ανοικτά Σεμινάρια 1ου κύκλου με τίτλο «Σεμινάρια Έναρξης Νέων Εγχειρημάτων»
Δ.3.5 Ανοικτά Σεμινάρια 2ου κύκλου με τίτλο «Σεμινάρια Έναρξης Νέων Εγχειρημάτων»

Δ.3.6 Υλοποίηση 4ου κύκλου του μαθήματος επιχειρηματικότητας (προστέθηκε μετά την επέκταση της Δράσης)


Δράση 4: Υλοποίηση «Φυτωρίου Ιδεών»
Δ.4.1 Προετοιμασία των δύο κύκλων του Φυτωρίου ιδεών
Δ.4.2 Υλοποίηση 1ου κύκλου Φυτωρίου Ιδεών
Δ.4.3 Υλοποίηση 2ου κύκλου Φυτωρίου Ιδεών
Δ.4.4 Αποτίμηση Υλοποίησης και έκδοση Βιβλίου

Δ.4.5 Υλοποίηση 3ου κύκλου Φυτωρίου Ιδεών (προστέθηκε μετά την επέκταση του έργου)


Δράση 5: «Καθοδήγηση (Mentoring)»
Δ.5.1 Καθοδήγηση Φοιτητών σε θέματα επιχειρηματικότητας


Δράση 6: «Προβολή και Δημοσιότητα»

Δ.6.1 Ιστοσελίδα της ΜΚΕ και συνεχής ενημέρωσή της
Δ.6.2 Συμμετοχή σε δραστηριότητες που διοργανώνονται από τη ΔΑΣΤΑ (Πληροφοριακό σύστημα, ημερίδες, ενημερωτικό υλικό κ.ά.)


Δράση 7: «Αξιολόγηση του έργου της ΜΚΕ»
Δ.7.1 Δημιουργία εντύπων αξιολόγησης
Δ.7.2 Συλλογή Στοιχείων, καταχώρισή τους και δημιουργία εκθέσεων αποτελεσμάτων
Δ.7.3 Εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης και τελική έκθεση

 

Αρχικό Χρονοδιάγραμμα Δράσεων

 

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012