Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Θα γίνει μελέτη για την κάλυψη σημαντικού μέρους των ενεργειακών αναγκών του Πολυτεχνείου Κρήτης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η εφαρμογή των ΑΠΕ στο δομημένο περιβάλλον προβλέπει είτε

1. κεντρικά σε επίπεδο Πολυτεχνειούπολης (π.χ. τηλεθέρμανση/τηλεψύξη κεντρικά με χρήση βιομάζας ή/και 
    αβαθούς γεωθερμίας, κάλυψη μέρους της ηλεκτροδότησης με φωτοβολταϊκά πάνελ ή/και μικρές αιολικές
    μηχανές), είτε

2. μεμονωμένα σε επίπεδο εκάστου κτηρίου π.χ. με παθητικά και ενεργητικά ηλιακά συστήματα, αντλίες
    θερμότητας και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, με ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα χαμηλής ενεργειακής
    κατανάλωσης, φωτοβολταϊκά πάνελ και μικρές Α/Γ στη στέγη. 

Η χρηματοδότηση του έργου προβλέπεται να γίνει από τις δημόσιες επενδύσεις του 2014-2016. Επαφές με την ΡΑΕ θα γίνουν σε σύντομο διάστημα για να εξεταστούν οι διαδικασίες αδειοδότησης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012