Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σκοπός

Στο εθνικό, επαρχιακό και αγροτικό δίκτυο της Ελλάδας παρατηρείται με ιδιαίτερα μεγάλη συχνότητα αποκόλληση, από τα γειτονικά πρανή, τεμαχίων βράχου διαφόρων μεγεθών. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να προκαλέσει από διακοπή/παρεμπόδιση της κυκλοφορίας μέχρι και πρόκληση θανατηφόρου ατυχήματος με αντίστοιχες συνέπειες στη τοπική και εθνική οικονομία. Μέχρι σήμερα η αντιμετώπιση του φαινομένου γίνεται είτε με απλό καθαρισμό του οδικού δικτύου είτε με τοποθέτηση φρακτών και πλεγμάτων ανάσχεσης των βραχοπτώσεων.

Στα πλαίσια του έργου "ΙΣΤΡΙΑ" θα αναπτυχθεί σύστημα χαμηλού κόστους το οποίο με συνδυασμό γεωδαιτικών, μετεωρολογικών και γεωτεχνικών οργάνων αλλά και συστημάτων τηλεπισκόπησης θα παρακολουθεί και εκτιμά τη πιθανότητα εκδήλωσης του φαινομένου. Η πληροφορία αυτή θα είναι παρέχεται στους διαχειριστές του οδικού δικτύου προκειμένου να ενημερώνονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για την εκδήλωση ή τη πιθανότητα εκδήλωσης αποκόλλησης τεμαχίου βράχου. Έτσι θα είναι δυνατή η άμεση λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.

Το υπό ανάπτυξη σύστημα είναι καινοτόμο τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στο διεθνές περιβάλλον καθώς ελάχιστα παρόμοια συστήματα έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Η τεχνολογική και επιστημονική αριστεία του τελικού προϊόντος αναμένεται να οδηγήσει σε τόνωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων καθώς το σύστημα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου με μικρές μόνο τροποποιήσεις.