Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Στάδια Υλοποίησης-Παραδοτέα

Τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος είναι τα παρακάτω:

    1. Αναγνώριση των σπουδαιότερων μηχανισμών ενεργοποίησης και του εξοπλισμού παρακολούθησης,
    2. Εφαρμογή και ανάπτυξη καινοτόμων αλγορίθμων εκτίμησης της πιθανότητας εκδήλωσης βραχόπτωσης συνδυάζοντας τις καταγραφές των οργάνων καταγραφής των μηχανισμών ενεργοποίησης,
    3. Ανάπτυξη ευέλικτου, ολοκληρωμένου συστήματος (όργανα, επικοινωνία, βάση δεδομένων, σύστημα λήψης αποφάσεων) προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις του χρήστη και της περιοχής μελέτης,
    4. Πειραματική εφαρμογή του συστήματος για τον έλεγχο/βαθμονόμηση του συστήματος