Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η κινητικότητα μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό Erasmus+ πραγματοποιείται στο πλαίσιο διαπανεπιστημιακών συμφωνιών μεταξύ των ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι κάτοχοι του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Δι-ιδρυματικές Συμφωνίες Erasmus+ στο πλαίσιο της Κλασικής Κινητικότητας με χώρες της Ε.Ε. 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

Αν θέλεις βοήθεια για την επιλογή χώρας... κάνε το τεστ: https://test.studyineuropefairs.eu/end.php !

 

 

Δι-Ιδρυματικές Συμφωνίες Erasmus+ στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας με χώρες εκτός ΕΕ

Προκειμένου να ενημερωθείτε για την International Credit Mobility (ICM), μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της Διεθνούς Κινητικότητας

 

Βασικοί κανόνες σύναψης Συμφωνιών [αφορά μόνο μέλη ΔΕΠ]

  • Σύναψη νέας συμφωνίας ή ανανέωση συνεργασίας προτείνουν τα μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  • Πριν υπογραφεί νέα συμφωνία, πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση Σχολής. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τις Συμφωνίες με χώρες Εταίρους, με χώρες δηλαδή εκτός ΕΕ, καθώς οι προτάσεις για τέτοιου είδους συνεργασία υποβάλλεται Ιδρυματικά μέσα σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο έγκρισης σχεδίων κινητικότητας από εξωτερικούς ανεξάρτητους κριτές.
  • Οι συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ υπογράφονται αποκλειστικά και μόνο από τον Πρύτανη, Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ιδρύματος. 

Προτού συναφθεί νέα συμφωνία:

(1) το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο πρέπει να διαθέτει Ευρωπαϊκό Χάρτη ERASMUS-Erasmus University Charter/EUC 2014-2020,

(2) θα πρέπει να ελεγχθεί πλήρως το πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής στο εξωτερικό, ως προς την αντιστοίχηση μαθημάτων με την αντίστοιχη Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης, για να μην δημιουργούνται προβλήματα  στην αναγνώριση των μαθημάτων των φοιτητών ERASMUS+

(3)  το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο πρέπει να εφαρμόζει το Σύστημα ECTS ή άλλο αντίστοιχο σύστημα συσσώρευσης & μεταφοράς πιστωτικών μονάδων.  

Αρχεία που χρησιμοποιούνται για την ανανέωση ή σύναψη νέας συμφωνίας:

1) Έντυπο Δι-Ιδρυματικής Συμφωνίας για την κλασική κινητικότητα (Inter-Institutional Agreement Form between Program Countries)

2) Έντυπο Δι-Ιδρυματικής Συμφωνίας για τη διεθνή κινητικότητα (Inter-Institutional Agreement Form between Institutions from Program and Partner countries)


Οι Συμφωνίες συμπληρώνονται υπό την εποπτεία των διαχειριστών του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα από τους υπεύθυνους για τις Συμφωνίες του Ιδρύματος. Τέλος υπογράφονται από τους Νόμιμους Εκπροσώπους του κάθε Ιδρύματος ξεχωριστά.


Στις Συμφωνίες που αφορούν την κλασική κινητικότητα, ο αριθμός των μετακινούμενων, η διάρκεια της κινητικότητας και το γνωστικό αντικείμενο, προτείνεται από το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ, ενώ η Γενική Συνέλευση της οικείας Σχολής εγκρίνει ή απορρίπτει τη συνεργασία, κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Ακαδημαϊκού Υπευθύνου Erasmus. 

Οι κινητικότητες οι οποίες εμπεριέχονται στις Συμφωνίες που αφορούν τη Διεθνή Κινητικότητα, έχουν εγκριθεί από το ΙΚΥ, και είναι υποκείμενες τροποποιήσεων και διαφοροποιήσεων σε σχέση με το υποβληθέν σχέδιο.

 

(2) Κωδικοί ISCED γνωστικών αντικειμένων (σελ. 16-18). ISCED-F Search Tool

 

Τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια έχουν την υποχρέωση για τα παρακάτω:

(Α) Ανάρτηση των επικαιροποιημένων προγραμμάτων σπουδών τους στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου/Σχολής στην αγγλική γλώσσα, ανά ακαδημαϊκό έτος και αρκετά πριν ξεκινήσουν οι περίοδοι κινητικότητας.

(Β) Δήλωση του επιθυμητού επιπέδου γλωσσομάθειας εισερχόμενων υποτρόφων (φοιτητών/καθηγητών/προσωπικού) - Δηλώνεται στη συμφωνία.

(Γ) Έγκαιρη αποστολή της αναλυτικής βαθμολογίας των εισερχόμενων φοιτητών (Transcript of Records) στα Πανεπιστήμια Προέλευσης (το αργότερο 5 εβδομάδες από την αναχώρησή τους).

(Δ) Έγκαιρη ενημέρωση εταίρων για τον ενδεχόμενο τερματισμό της συνεργασίας (ένα ακαδημαϊκό έτος νωρίτερα).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012