Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Κριτήρια συμμετοχής

Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές, οι φοιτητές θα πρέπει να: 

1. Είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες, πλήρους ή μερικής φοίτησης, εγγεγραμμένοι στο Πολυτεχνείο Κρήτης ή σε δι-ιδρυματικό πρόγραμμα σπουδών που έχει συνιδρυθεί και συνδιοργανωθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο απονέμει κοινό τίτλο σπουδών από τα συμμετέχοντα Ιδρύματα.

2. Έχουν κατοχυρώσει, μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησής τους, το 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων ECTS των μαθημάτων που υποχρεούνται να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης. (Το κριτήριο αυτό ισχύει μόνο για τους προπτυχιακούς φοιτητές και όχι για τους μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες). Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για πρωτοετείς φοιτητές που βρίσκονται στο A’ εξάμηνο.

3. Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διπλώματος της ξένης γλώσσας στην οποία θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα στο Ίδρυμα Υποδοχής. Για να εξακριβώσετε αν το πτυχίο ξένης γλώσσας που έχετε στην κατοχή σας αναγνωρίζεται, παρακαλώ ελέγξτε τον πιο πρόσφατο κατάλογο του ΑΣΕΠ εδώ.

4. Για τη συμμετοχή μεταπτυχιακών ή διδακτορικών φοιτητών στο πρόγραμμα κινητικότητας, απαιτείται η σύμφωνη έγγραφη γνώμη του μέλους ΔΕΠ που έχει οριστεί ως επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής του/της. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί επιβλέπων, τότε απαιτείται η σύμφωνη έγγραφη γνώμη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του Προγράμματος.

 

Κανονισμός συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus

Οι σπουδές μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Παρακολούθηση μαθημάτων (μακροχρόνια κινητικότητα με χρηματοδοτούμενη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου) ή

 • Συμμετοχή σε βραχυχρόνια κινητικότητα (υποχρεωτική εικονική κινητικότητα που συνδυάζεται με βραχυχρόνια φυσική κινητικότητα στο εξωτερικό με χρηματοδοτούμενη διάρκεια την ελάχιστη επιλέξιμη 5 ημερών)

 • Συμμετοχή σε εντατικό πρόγραμμα μεικτής κινητικότητας (σύντομης διάρκειας πρόγραμμα με συνδυασμό εικονικής και φυσικής κινητικότητας)

 • Πραγματοποίηση μέρους της διπλωματικής τους εργασίας (σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο). 

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να έχει εγκριθεί το θέμα της διπλωματικής από τη Γενική Συνέλευση και να αναφέρεται ο ακριβής τίτλος στην αίτηση του φοιτητή, καθώς και στη βεβαίωση που υπογράφεται από τον επιβλέποντα Καθηγητή, ότι συναινεί για τη μετακίνηση του φοιτητή στο εξωτερικό προκειμένου για την πραγματοποίηση μέρους της διπλωματικής εργασίας. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί επιβλέπων, τότε απαιτείται η σύμφωνη έγγραφη γνώμη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του Προγράμματος.
Προσοχή!! Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης,  με επιβλέποντα Καθηγητή από την οικεία Σχολή του φοιτητή. Πριν την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει μία πρότερη συνεννόηση τόσο με τον επιβλέποντα Καθηγητή στη Σχολή του φοιτητή, όσο και με τον συν-επιβλέποντα Καθηγητή στο Ίδρυμα υποδοχής.

Η κινητικότητα για σπουδές, προϋποθέτει την ύπαρξη συμφωνίας ανάμεσα σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού και του Πολυτεχνείου Κρήτης.  Οι φοιτητές μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα με τις τις Δι-Ιδρυματικές Συμφωνίες Κινητικότητας και να επιλέξουν ανάμεσα σε αυτές που έχουν συναφθεί με τη Σχολή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα μόνο μετά από δημοσιευμένη προκήρυξη της υπηρεσίας Erasmus+ του Πολυτεχνείου Κρήτης.     

Οι προκηρύξεις για την υποβολή αιτήσεων φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό για σπουδές μακροχρόνιας κινητικότητας μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, πραγματοποιούνται δύο φορές ετησίως:

αρχές Σεπτεμβρίου για φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

 

αρχές Μαρτίου για φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα κατά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Για τα άλλα είδη κινητικοτήτων, προκηρύξεις μπορεί να δημοσιεύονται οποτεδήποτε μέσα στο έτος.

 Συνιστάται θερμά στους φοιτητές:

 • Να πραγματοποιούν την περίοδο μακροχρόνιας κινητικότητας για σπουδές στο εξωτερικό κατά τα πρώτα έτη σπουδών, έτσι ώστε να έχουν μία διευρυμένη επιλογή αντιστοίχισης μαθημάτων.
 • Να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων στα οποία ενδιαφέρονται να φοιτήσουν, πριν να συμπληρώσουν την αίτησή τους, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον είναι εφικτό να επιλέξουν μαθήματα συμβατά με το πρόγραμμα σπουδών τους. Λάβετε υπ' όψιν ότι μαζί με την αίτησή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε και τρεις πίνακες, έναν για κάθε Πανεπιστήμιο της επιλογής σας, στους οποίους θα αναφέρετε τα μαθήματα του Ιδρύματος υποδοχής  και τα ECTS τα οποία θεωρείτε ότι μπορείτε να αντιστοιχίσετε με μαθήματα της Σχολής σας. Σε αυτήν την φάση δεν επικοινωνείτε με τους Καθηγητές της Σχολή σας, αλλά αναζητάτε μόνοι σας μέσω των ιστοσελίδων των Ιδρυμάτων τα προσφερόμενα μαθήματα και εξετάζετε ποια πιθανόν μπορούν να αντιστοιχηθούν.
 • Να ελέγξουν αν στο εξάμηνο σπουδών που επιθυμούν να μετακινηθούν, είναι εφικτή η ανεύρεση επαρκούς αριθμού μαθημάτων.

Υποβολή δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά (ως αρχεία .doc και pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus@isc.tuc.gr του Γραφείου Erasmus κατόπιν δημοσίευσης προκήρυξης η οποία αναρτάται στις ιστοσελίδες:

Φωτογραφημένα έγγραφα με κινητή συσκευή δεν γίνονται αποδεκτά.

 • Αίτηση Συμμετοχής Στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να επιλέξετε με σειρά προτεραιότητας μέχρι και 3 πανεπιστήμια του εξωτερικού, στα οποία θα επιθυμούσατε να πραγματοποιήσετε την κινητικότητα για σπουδές στο εξωτερικό. Προσοχή πίσω από την αίτησή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε και τρεις πίνακες, έναν για κάθε Πανεπιστήμιο της επιλογής σας, στους οποίους θα αναφέρετε τα μαθήματα του Ιδρύματος υποδοχής  και τα ECTS (τουλάχιστον 20) τα οποία θεωρείτε ότι μπορείτε να αντιστοιχίσετε με μαθήματα της Σχολής σας. Σε αυτήν την φάση δεν επικοινωνείτε με τους Καθηγητές της Σχολή σας για την έγκρισής τους, αλλά αναζητάτε μόνοι σας μέσω των ιστοσελίδων των Ιδρυμάτων τα προσφερόμενα μαθήματα και εξετάζετε ποια πιθανόν μπορούν να αντιστοιχηθούν. 

 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας Η αίτηση για πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας υποβάλλεται από τους φοιτητές μέσω του portal των φοιτητών στο φοιτητολόγιο (https://students.tuc.gr/). Η διαδρομή είναι από την επιλογή Εξυπηρέτηση, Αιτήσεις, Αιτήσεις Πιστοποιητικών. Από την ίδια διαδρομή γίνεται η παραλαβή της Αναλυτικής βαθμολογίας μετά την έγκριση της αίτησης
 • Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
 • Βιογραφικό Σημείωμα Europass που να συμπεριλαμβάνει τα κίνητρα συμμετοχής. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Κανένα άλλο είδος βιογραφικού δεν θα γίνεται αποδεκτό

 

Φοιτητές οι οποίοι έχουν μετακινηθεί ξανά με το Πρόγραμμα Erasmus+ μπαίνουν σε χαμηλή προτεραιότητα σε σχέση με φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετάσχει στο παρελθόν.

 

Χρηματοδότηση

Πριν υποβάλλουν αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, θα πρέπει να ενημερωθούν για τα ποσά επιχορήγησης ανά χώρα.
Η επιχορήγηση υπολογίζεται ανά μήνα (ως μήνας νοούνται 30 ημέρες) με μέγιστη επιχορηγούμενη διάρκεια το ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Το Ίδρυμα προκαταβάλλει στον/η δικαιούχο το 80% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης εφόσον α) έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, και β) ο/η Συμμετέχων/ουσα προσκόμισε έγκαιρα τα δικαιολογητικά για τη μετακίνησή του/της.

Το 20% της επιχορήγησης καταβάλλεται στον/η δικαιούχο αφού ολοκληρωθεί η μετακίνησή του/της και μετά από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.* 

Ύψος χρηματοδότησης ανά χώρα:

520 ευρώ/μήνα για χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης: Δανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία.

470 ευρώ/μήνα για χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία.

420 ευρώ/μήνα για χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης: Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, Τσεχία.

 

*ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 20 % ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1) Όταν ο μετακινούμενος δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς σε κανένα μάθημα στο ξένο Ίδρυμα Υποδοχής που έχει φοιτήσει στο πλαίσιο της κινητικότητας για σπουδές και επομένως δεν έχει συγκεντρώσει Πιστωτικές Μονάδες (δηλαδή μηδέν ECTS). Εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο φοιτητής/η φοιτήτρια, θα πρέπει να καταθέτει ειδική αίτηση επαρκώς τεκμηριωμένη για να εξετάζεται από την Επιτροπή και να αποφαίνεται αναλόγως.

ΠΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

2) Όταν ο μετακινούμενος δεν έχει συμπληρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια κινητικότητας 2 μηνών και όταν δεν έχει επιτύχει σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα.

3) Όταν ο μετακινούμενος δεν συμμορφώνεται με τους όρους της Σύμβασης Επιχορήγησης που έχει υπογράψει πριν την έναρξη της κινητικότητας του. (Erasmus+ Guide  p. 266 και Erasmus+  for Higher Education  Students and Staff  Frequently Asked Questions (Question 37)

To top

Άτομα με Λιγότερες Ευκαιρίες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παρακάτω ισχύουν για όσους θα συμμετάσχουν στην Προκήρυξη του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο της Ιδρυματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος CALL 2021!
Σε επόμενες προκηρύξεις θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις, για τις οποίες θα επικαιροποιηθεί η ιστοσελίδα.

Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση και πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω (1) ή (2) κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια:

(1) Το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

(2) Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ (8.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος:
i. Ο φοιτητής είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.
ii. Ο φοιτητής είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος.
iii. Ο φοιτητής είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2020.
iv. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη).
v. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.
vi. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
vii. Ο φοιτητής έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
viii. Ο φοιτητής είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
ix. Ο φοιτητής είναι Ρομά.
x. Ο φοιτητής είναι πρόσφυγας.

(3) Φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν τους εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000,00 )ευρώ.

Ορισμοί:
Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη φορολογική δήλωση για το πλέον
πρόσφατο φορολογικό έτος.
Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης, ήτοι το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, στην οποία ο φοιτητής είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος.
Στην περίπτωση που ο φοιτητής εμφανίζεται σε αυτοτελείς φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και εξαρτώμενο μέλος αντιστοίχως, για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα εισοδήματα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις.
Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη- στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος. 
Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ενός τουλάχιστον τέκνου, για τους κάτωθι λόγους: o δυνάμει δικαστικής απόφασης και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή o παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή o υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή o ο γονέας τελεί σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας του φοιτητή.

Οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία Ατόμων με Λιγότερες Ευκαιρίες συνυποβάλλουν παρακάτω 

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιπρόσθετη επιχορήγηση υποβάλλονται ως το τέλος της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων που προβλέπει η εκάστοτε προκήρυξη. 

Προστασία δεδομένων

Η αποθήκευση και η επεξεργασία των στοιχείων που υποβάλλονται θα γίνει από το Γραφείο Erasmus+ του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Αξιολόγηση Αιτήσεων

 

 Η αξιολόγηση των Προκαταρκτικών Αιτήσεων γίνεται από τους Ακαδημαϊκούς Υπεύθυνους Erasmus των Σχολών, σύμφωνα με τον Κανονισμό συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+

 

Μετά την αξιολόγηση

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Erasmus+ ΝΕΑ, ενώ ταυτόχρονα ο κάθε φοιτητής ενημερώνεται ξεχωριστά για το αν επιλέξιμος ή όχι, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά από το γραφείο Erasmus.

 

Επιλέξιμοι φοιτητές:

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί θετικά μπορούν να επισκεφθούν διαδοχικά τις παρακάτω ιστοσελίδες προκειμένου να ενημερωθούν βήμα προς βήμα για τις απαραίτητες διαδικασίες της μετακίνησης και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν. 

Πριν την κινητικότητα / Κατά τη Διάρκεια της κινητικότητας / Μετά την κινητικότητα

Ενημερωθείτε για τη Διεθνή Φοιτητική Ταυτότητα ISIC

 

Μη επιλέξιμοι φοιτητές:

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν επιλέγονται, έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με μηδενική επιχορήγηση (zero–grant), με δική τους προσωπική χρηματοδότηση. Στην περίπτωση αυτή απευθύνονται στο γραφείο Erasmus (κα Παπαδογεωργάκη erasmus@isc.tuc.gr τηλ. 28210-37470) προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία. Η περίοδος κινητικότητας με μηδενική επιχορήγηση, προσμετράται στο σύνολο των μηνών ανά κύκλο σπουδών, που έχει δικαίωμα να μετακινηθεί ο φοιτητής.

Πληροφορίες για τις Χώρες του Προγράμματος Erasmus+

 

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το προφίλ για την κάθε μία από τις παραπάνω χώρες:

Country Profiles

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012