Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής

Η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής (ΤΔΥΥ) σχεδιάζει, υλοποιεί και λειτουργεί τις κεντρικές υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών του Πολυτεχνείου Κρήτης καθώς και τις υποδομές που αυτές απαιτούν. Παρέχει στην ακαδημαϊκή κοινότητα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πρόσβαση στο διαδίκτυο, τηλεφωνία, ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διοίκησης και εκπαίδευσης. Διαχειρίζεται το ευρυζωνικό δίκτυο επικοινωνιών του Πολυτεχνείου Κρήτης το οποίο συνδέεται με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας με πολύ υψηλές ταχύτητες μεταγωγής δεδομένων μέσω καλωδίων οπτικών ινών. Σχεδιάζει και αναπτύσει υποδομές που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών, αίθουσες τηλεκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης, τηλεφωνικά κέντρα και κέντρα φιλοξενίας και συστέγασης εξυπηρετητών. Παράλληλα συμμετέχει σε αναπτυξιακά έργα και προγράμματα και αναπτύσσει διαρκώς νέες πρωτοποριακές υπηρεσίες βασισμένες σε τεχνολογίες αιχμής.

Οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης προς τους χρήστες, παρέχονται μέσω των τριών τμημάτων της: το Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής και το Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής. Πρόκειται για μονάδες υψηλής έντασης εξειδίκευσης οι οποίες λειτουργούν πολλαπλασιαστικά στο θετικό αποτέλεσμα των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών λειτουργιών.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο το οποίο ενσωμάτωσε οργανικά τέτοιες δραστηριότητες στον διοικητικό του κορμό με το Προεδρικό Διάταγμα 54 του 2004. Μέχρι εκείνη την στιγμή οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονταν ανεξάρτητα από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων και το Μηχανογραφικό Κέντρο. Η σύσταση της Διεύθυνσης ήταν αδήριτη αναγκαιότητα αλλά και σημαντική καινοτομία. Και αυτό γιατί αντιμετώπισε με ενιαίο και αναπόσπαστο τρόπο τις υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ιδρύματος παρέχοντας τα μέσα για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξή και διαχείρισή τους αλλά και για οικονομία κλίμακας.

Η Διεύθυνση ΤΔΥΥ συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Μηχανογραφικού Κέντρου και Δικτύων η οποία εποπτεύει την λειτουργία των υποδομών του Μηχανογραφικού Κέντρου.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012