Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εισαγωγή

Με την συνεχή αύξηση των μελών της πολυτεχνικής κοινότητας, και την αντίστοιχη αύξηση των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων για κοινή χρήση είναι απαραίτητο να κωδικοποιηθούν οι κανόνες λειτουργίας των πόρων αυτών. Πρέπει επίσης να καταγραφούν και κωδικοποιηθούν οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των χρηστών αλλά και των Υπηρεσιών που φροντίζουν για την λειτουργία των συστημάτων αυτών.

Συνοψίζοντας όσα θα δείτε εκτενέστερα στον κανονισμό αυτό, οι κοινοί πόροι (Δίκτυα, Μηχανογραφικό Κέντρο, Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης) είναι για κοινή χρήση και ωφέλεια. Ο προτεινόμενος αυτός κανονισμός σέβεται όλους τους υφιστάμενους νόμους, οι οποίοι ισχύουν και πέραν της εμβέλειας του κανονισμού. Οι νόμοι αυτοί αφορούν τόσο τους χρήστες (π.χ. διακίνηση νόμιμης πληροφορίας) όσο και τις σχετικές υπηρεσίες (π.χ. προστασία προσωπικών δεδομένων). Ισχύουν επίσης οι βασικές αρχές που διέπουν κοινά αγαθά, για παράδειγμα ότι δεν μπορεί ένα ή λίγα άτομα να μονοπωλούν ένα πόρο (π.χ. τις εξωτερικές συνδέσεις). Τέλος, ισχύουν κανονισμοί που είναι απαραίτητοι για την λειτουργία ενός μεγάλου δικτύου, για παράδειγμα ότι δεν μπορούν με ανεξέλεγκτο τρόπο να μπαίνουν νέα μηχανήματα, υπηρεσίες ή πρωτόκολλα σε αυτό.

Οι σχετικές υπηρεσίες πρωταρχικό στόχο έχουν την εύρυθμη λειτουργία των πόρων αυτών με τεχνική υποστήριξη, αντιμετώπιση προβλημάτων, και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Όλες οι υπηρεσίες αυτές εποπτεύονται από την θεσμοθετημένη Επιτροπή Εποπτείας Μηχανογραφικού Κέντρου, με τις διευρυμένες αρμοδιότητες για Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες, που της έδωσε η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης.  Η Επιτροπή Εποπτείας ορίζει επίσης ένα εκ των μελών της ως Υπεύθυνο των Δικτύων Δεδομένων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Όπως ισχύει σε κάθε σύστημα που αλλάζει, έτσι και στις παραπάνω υπηρεσίες θα προκύψουν θέματα κάθε φύσεως (θεσμικά, πρακτικά, λειτουργικά, τεχνικά) που θα καταστήσουν αναγκαία την εξέλιξη του κανονισμού αυτού. Τα θεσμοθετημένα όργανα θα είναι πάντοτε σε θέση να επεξεργαστούν προτάσεις και να διαμορφώσουν μελλοντικές εκδόσεις του κανονισμού που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ιδρύματος.

Α. Κανονισμός Δικτύου Δεδομένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Κ.) έχει δημιουργήσει, συντηρεί και συνεχώς εξελίσσει το Δίκτυο Δεδομένων υψηλών ταχυτήτων που καλύπτει την Πολυτεχνειούπολη, αλλά και μονάδες του Π.Κ. εκτός Πολυτεχνειούπολης. Μέσω του Δικτύου κάθε τμήμα του Π.Κ. συνδέεται με ελληνικά και διεθνή Δίκτυα, και το Διαδίκτυο (Internet). Η υποδομή, οι υπηρεσίες και η αναπτυσσόμενη τεχνογνωσία Δικτύων χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση και προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας και των διοικητικών λειτουργιών του Πολυτεχνείου.

Στόχος του Π.Κ. μέσω του Κέντρου Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛ&ΔΔ) είναι η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς την πολυτεχνική κοινότητα, και η εισαγωγή και εξοικείωση με τεχνολογίες αιχμής στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Με σκοπό την επίτευξη αυτών των στόχων το ΚΛ&ΔΔ έχει αναλάβει τον καθορισμό και την υλοποίηση των απαραίτητων τεχνικών και κανονιστικών διαδικασιών και το συντονισμό των επιμέρους ομάδων χρηστών του Π.Κ.

Σε αυτά τα πλαίσια ο παρών κανονισμός σκοπό έχει να οριοθετήσει το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των δικτυωμένων υποδομών του Π.Κ. Οι ακόλουθοι ορισμοί είναι χρήσιμοι για τους σκοπούς αυτούς:

Δίκτυο Δεδομένων Π.Κ. ονομάζεται το σύνολο των δικτυακών υπηρεσιών και υποδομών που υποστηρίζουν τις απαιτήσεις επικοινωνίας των υπολογιστικών συστημάτων του Π.Κ.

Χρήστης (δικτύου) ονομάζεται η ακαδημαϊκή μονάδα του Π.Κ. (Σχολή, Τμήμα, Επιτροπή κτλ) ή το νομικό πρόσωπο (διασυνδεδεμένος φορέας) ή το φυσικό πρόσωπο (μέλος του Π.Κ. ή διασυνδεδεμένου φορέα), στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες. Ως φυσικό πρόσωπο «χρήστης» νοείται όποιος έχει απ’ ευθείας υπηρεσίες από το ΚΛ&ΔΔ (π.χ. e-mail, dialup). Σχεδόν στην ολότητα των περιπτώσεων «χρήστης» είναι κάποιο μηχάνημα το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, και το οποίο είναι φυσικά διασυνδεδεμένο με τον εξοπλισμό του ΚΛ&ΔΔ. Επειδή όμως για κάθε διασυνδεδεμένο μηχάνημα υπάρχει κάποιος υπόλογος, οι κανονισμοί αφορούν και όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στο Δίκτυο.

Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛ&ΔΔ ή απλά για συντομία ΚΛΔ) Π.Κ. ονομάζεται ο φορέας που προτείνει, υλοποιεί και παρακολουθεί σε τεχνικό επίπεδο τη Δικτυακή πολιτική που χαράσσει το Π.Κ. μέσω της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής.

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες χρηστών δικτύου. Η συμμόρφωση των μελών κάθε διασυνδεδεμένου φορέα με τον παρόντα Κανονισμό αποτελεί ευθύνη του αντίστοιχου φορέα.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Οι δραστηριότητες του ΚΛ&ΔΔ μπορούν να καταταχθούν στις εξής  κατηγορίες:

Εγκατάσταση νέων τμημάτων καλωδιακού συστήματος, ενεργών στοιχείων και λογισμικού συστημάτων δικτύου και εφαρμογών: Όσον αφορά στο καλωδιακό σύστημα οι επεμβάσεις αφορούν την ενσωμάτωση νέων τμημάτων του δικτύου (τα οποία αποτελούν αυτόνομα έργα που εκτελούνται με την επίβλεψη του ΚΛ&ΔΔ από εξωτερικούς εργολάβους) στο υπάρχον δίκτυο. Η εγκατάσταση των ενεργών στοιχείων που κατά καιρούς προμηθεύεται το Π.Κ. κατευθύνεται ή εκτελείται από το ΚΛ&ΔΔ, ανάλογα με τις επιμέρους απαιτήσεις για ειδική προσαρμογή και την υπάρχουσα τεχνογνωσία του αναδόχου. Παρόμοια, όσον αφορά στο λογισμικό συστημάτων δικτύου και εφαρμογών, η παραγωγή προστιθέμενης αξίας από το ίδιο το ΚΛ&ΔΔ είναι βασική πολιτική επιλογή, η οποία ενισχύει την αυτοτέλεια και μειώνει τις δαπάνες του Π.Κ.

Συντήρηση καλωδιακού συστήματος, ενεργών στοιχείων και λογισμικού: Το ΚΛ&ΔΔ μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου με περιοδικές επισκέψεις των στελεχών του στα κομβικά σημεία του δικτύου, σε συνεργασία και με την τεχνική υπηρεσία του Π.Κ. και τους κατά τόπους υπευθύνους εργαστηρίων και τμημάτων. Επιβλέπει και πιστοποιεί την καλή εκτέλεση της συντήρησης ενεργών στοιχείων, όπου αυτή έχει ανατεθεί σε εξωτερικούς εργολάβους, και φροντίζει για την έγκαιρη προμήθεια ανταλλακτικών και διεξαγωγή επιδιορθώσεων όπου δεν υπάρχει συμβόλαιο συντήρησης. Το λογισμικό είναι ένας τομέας που απαιτεί μεγάλες και επίπονες προσπάθειες συντήρησης καθώς υπάρχει συχνά ανάγκη για αναβάθμιση τμημάτων ή συνόλων εξειδικευμένων προγραμμάτων τα οποία επιπλέον μπορεί να έχουν διαμορφωθεί ειδικά για τις ανάγκες του Π.Κ. Το συνήθως δωρεάν διαθέσιμο λογισμικό πρέπει να μεταφερθεί από το κατάλληλο σημείο του Internet, ενώ πρέπει να υπάρχει εύστοχος και έγκαιρος προγραμματισμός αγοράς νέων εκδόσεων προϊόντων λογισμικού.

Διαχείριση καλωδιακών κόμβων, ενεργών στοιχείων και εφαρμογών: Σε ένα δίκτυο της κλίμακας του Π.Κ. απαιτείται μια ολοκληρωμένη καταγραφή, χαρτογράφηση και διαχείριση του καλωδιακού συστήματος, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη διάγνωση βλαβών, ο σχεδιασμός επεκτάσεων και η καθημερινή λειτουργία και μικροπροσαρμογές του δικτύου. Ακόμα πιο κρίσιμος παράγοντας για την αποδοτική λειτουργία του δικτύου είναι η σωστή διαμόρφωση και παρακολούθηση των συνθηκών λειτουργίας (φόρτος, στατιστικά στοιχεία, βλάβες) των ενεργών στοιχείων και βασικών υπολογιστών παροχής δικτυακών εφαρμογών μέσα από μια πλατφόρμα διαχείρισης βασισμένη στο ανοικτά διεθνή πρότυπα (π.χ. SNMP). Σε αυτή τη δραστηριότητα εντάσσονται και οι καθημερινές επισκέψεις τεχνικών του ΚΛ&ΔΔ σε χρήστες που αντιμετωπίζουν δικτυακά προβλήματα μετά από σχετικό τηλεφωνικό ραντεβού.

Παροχή δικτυακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στο Π.Κ. και στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα: Ενδεικτικά αναφέρονται υπηρεσίες που το ΚΛ&ΔΔ έχει ήδη δώσει σε πλήρη παραγωγή για ολόκληρο το Π.Κ. όπως:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω διαδικτύου (webmail)
Σύνδεση μέσω δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου (dial-up)
Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού (www)
Μεταφορά Αρχείων (ftp)
Άρθρα (usenet news)
Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών (dns)
Υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy)
Αναζήτηση Στοιχείων (directory service)
Μηχανές Αναζήτησης Πληροφοριών Ιστού (search engines)
Εξυπηρετητές video και audio
Λογισμικό ασφαλείας - firewall 

Για όλες τις υπηρεσίες υπάρχει αναλυτική τεκμηρίωση και παρέχεται υποστήριξη σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα. Όπου είναι σκόπιμο και τεχνικά εφικτό, κάποιες υπηρεσίες παρέχονται με ιεραρχικό κατανεμημένο σχήμα πάντα σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς του Π.Κ.

Εκπαίδευση των μελών της πολυτεχνικής κοινότητας σε θέματα δικτύων και πιο συγκεκριμένα στη χρήση του Δικτύου Δεδομένων του Π.Κ. και των προσφερόμενων υπηρεσιών: Επιπλέον παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα στελέχη του ΚΛ&ΔΔ αλλά και άλλων φορέων του Π.Κ. όπου κρίνεται σκόπιμο. Η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται με οργανωμένα σεμινάρια, διαλέξεις, αλλά και με τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (helpdesk) από τα στελέχη του ΚΛ&ΔΔ.

Η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ΚΛ&ΔΔ συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω πηγές:

Ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα τόσο ευρωπαϊκά όσο και εθνικά (π.χ. από Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Κοινωνία της Πληροφορίας), μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Π.Κ.
Τακτικός Προϋπολογισμός (ΤΠ) και Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Π.Κ.
Πόρους κατανεμημένους από την Σύγκλητο από διαχείριση αποθεματικών.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ενότητα αυτή αναφέρεται ουσιαστικά στο Π.Κ. που είναι το Ν.Π.Δ.Δ. που λειτουργεί το ΚΛ&ΔΔ. Ειδικότερα η χρήση εξοπλισμού, λογισμικού, υπολογιστικών πηγών και τεκμηρίωσης είναι προνόμιο το οποίο παραχωρείται χωρίς χρέωση στους καθηγητές, τους φοιτητές και το προσωπικό του Π.Κ. Με ευθύνη και άδεια των νομίμων οργάνων του Π.Κ. (Πρυτανεία, Σύγκλητος, Τμήματα, Τομείς, Διευθύνσεις, κλπ.) το παραπάνω προνόμιο επεκτείνεται και προς επιλεγμένους επισκέπτες ή συνεργάτες του Π.Κ. Η χρήση του δικτύου του Π.Κ. παραχωρείται για συγκεκριμένους σκοπούς σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Π.Κ. και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αυτονόητο δικαίωμα. Το Π.Κ. επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα του, και ρητά δηλώνει εκ των προτέρων στους χρήστες του Δικτύου Δεδομένων του τους παρακάτω περιορισμούς ευθύνης:

Το Π.Κ. αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια δεδομένων προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση είτε του Δικτύου Δεδομένων, είτε γενικώς εξοπλισμού του Π.Κ.
Στόχος του Π.Κ. είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Δικτύου και των συστημάτων του, χωρίς δύσχρηστες διαδικασίες και χρονοβόρους περιορισμούς. Το επίπεδο είναι ανάλογο ενός ανοικτού, ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, στο οποίο λαμβάνεται μέριμνα για παροχή ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας προς τους χρήστες. Παρόλα αυτά, όπως και σε κάθε ανοικτό δίκτυο η πιθανότητα παραβιάσεων ασφαλείας δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς. Συνεπώς, το Π.Κ. αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση ιδιωτικού απόρρητου, κλοπή πληροφοριών, αλλοίωση ή απώλεια δεδομένων, και γενικά κάθε βλάβη που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα εξαιτίας της έλλειψης ή δυσλειτουργίας των μηχανισμών ασφαλείας του.
Λόγω της φύσης του δικτυακού πρωτοκόλλου IP, το Π.Κ. δεν μπορεί να εγγυηθεί όλες τις υπηρεσίες για κάθε χρονική στιγμή. Η ποιότητα υπηρεσιών μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με εσωτερικούς παράγοντες (πλήθος ενεργών χρηστών, υπάρχων δικτυακός εξοπλισμός, κ.α.) αλλά  και από εξωτερικούς παράγοντες (διαθεσιμότητα και φόρτος δικτύου ΕΔΕΤ, κ.α.). Εγγυημένες σε ποιότητα υπηρεσίες δίδονται μόνο όπου είναι τεχνικά εφικτό (π.χ. δυνατότητα διάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στο δίκτυο ATM του Π.Κ.).
Απόψεις που εκφράζονται, ή κείμενα που δημοσιεύονται (εσωτερικά στο Π.Κ. ή και σε ολόκληρο το Internet) μέσω του Δικτύου Δεδομένων του Π.Κ. από οποιονδήποτε χρήστη, δεν είναι κατ' ανάγκη επίσημες απόψεις, ούτε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο το Π.Κ. από μόνα τους. Οι απόψεις και τα κείμενα των χρηστών θα πρέπει να θεωρούνται προσωπικά. Το Π.Κ. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τους, δεν έχει την τεχνική δυνατότητα να τις ελέγχει, αλλά ούτε και την βούληση να επιβάλλει λογοκρισία.
Επειδή το Π.Κ., σύμφωνα και με την νομοθεσία για προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν ελέγχει κατά κανένα τρόπο το περιεχόμενο της διακινούμενης πληροφορίας, το Π.Κ. αποποιείται κάθε ευθύνη για ενδεχόμενη διακίνηση πάνω στο δίκτυό του, προϊόντων, υπηρεσιών ή μέσων των οποίων η κατοχή ή διακίνηση συνιστούν κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο αδίκημα. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η πρόσβαση των χρηστών στο Δίκτυο Δεδομένων και τα υπολογιστικά συστήματα του Π.Κ. διέπεται από τους παρακάτω κανόνες:

Κάθε πρίζα του Δικτύου Δεδομένων ενεργοποιείται μετά από αίτηση του υπευθύνου προσωπικού του Π.Κ. για το συγκεκριμένο χώρο όπου βρίσκεται η πρίζα, στο ΚΛ&ΔΔ του Π.Κ. Παρόμοια, υπηρεσίες που τυχόν προσφέρονται από το ΚΛ&ΔΔ (π.χ. λογαριασμός χρήστη, κτλ.) παρέχονται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του ΚΛ&ΔΔ και της πολιτικής του ΚΛ&ΔΔ για "Κατανεμημένη Λειτουργία" του Δικτύου Δεδομένων του Π.Κ. Η συγκεκριμένη διαδικασία για κάθε περίπτωση καθορίζεται με ευθύνη του ΚΛ&ΔΔ.
Η IP διεύθυνση κάθε διαδικτυωμένου υπολογιστή (με συγκεκριμένη MAC διεύθυνση) παρέχεται από το ΚΛ&ΔΔ. Κανένας χρήστης δεν έχει δικαίωμα αλλαγής IP διεύθυνσης υπολογιστή, αλλαγής κάρτας δικτύου, ή αλλαγής πρίζας  χωρίς την πρότερη έγκριση του ΚΛ&ΔΔ.
Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε είδους δραστηριότητα η οποία ξεκινάει ή αναπτύσσεται μέσω της πρίζας δεδομένων, του προσωπικού υπολογιστή, ή του λογαριασμού που του έχει παραχωρηθεί. Όσον αφορά πρίζες που παρέχουν πρόσβαση σε πολλούς υπολογιστές (νησίδες, εργαστήρια), ή υπολογιστές που εξυπηρετούν πολλούς χρήστες, συνυπεύθυνοι είναι και οι αντίστοιχοι τεχνικά υπεύθυνοι (network, system managers) για το αντίστοιχο εργαστήριο ή υπολογιστή.
Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία του προσωπικού υπολογιστή του όσον αφορά τη σύνδεση με το Δίκτυο Δεδομένων και τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν στο Δίκτυο ελαττωματικά καλώδια περιοχής εργασίας, κάρτες δικτύου ή λογισμικό. Το ΚΛ&ΔΔ και οι κατά τόπους υπεύθυνοι του Π.Κ. παρέχουν τεχνικές συμβουλές και συστάσεις με τις οποίες οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται.
Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την επιλογή και τη διαφύλαξη «ασφαλούς» συνθηματικού (password) για πρόσβαση στο λογαριασμό του. Τα συνθηματικά δεν πρέπει ποτέ να γράφονται σε χαρτί ή να φυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή, ούτε να δίνονται σε τρίτους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλέφωνο) από άτομα που ισχυρίζονται ότι είναι υπεύθυνοι συστημάτων και ζητούν να μάθουν συνθηματικά χρηστών (οι πραγματικοί χειριστές συστημάτων ποτέ δεν έχουν ανάγκη κάτι τέτοιο...).
Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων και αρχείων του από λαθραία ανάγνωση ή αλλοίωση από τρίτους. Για το σκοπό αυτό ο χρήστης μπορεί να αξιοποιήσει όποιο μηχανισμό ασφαλείας παρέχει το αντίστοιχο σύστημα του και κρίνει σκόπιμο.
Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος να αναφέρει κάθε απόπειρα ή παραβίαση των κανόνων λειτουργίας και της ασφάλειας στους αντίστοιχους υπεύθυνους συστημάτων ή το Κ.Λ.Δ, επώνυμα ή ανώνυμα.
Είναι υποχρέωση του κάθε χρήστη να χειρίζεται και να χρησιμοποιεί οτιδήποτε εξοπλισμό συστημάτων ή δικτύου που ανήκει στο Π.Κ. με προσοχή ώστε να μην προκαλούνται ζημιές ή φθορές. Τυχόν ατυχήματα θα πρέπει να αναφέρονται το ταχύτερο στο ΚΛ&ΔΔ (ή τους αντίστοιχους υπεύθυνους) ώστε να αποκαθίστανται το συντομότερο δυνατό.
Τέλος, κάθε χρήστης οφείλει να σέβεται και να μην παρενοχλεί τους υπόλοιπους χρήστες, να μην σπαταλά άσκοπα πόρους και να μην προβαίνει σε ανήθικες ή παράνομες πράξεις χρησιμοποιώντας τα συστήματα και το Δίκτυο Δεδομένων του Π.Κ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Οι υποχρεώσεις του ΚΛ&ΔΔ προς τους χρήστες οφείλουν να κωδικοποιούνται και να περιγράφονται αναλυτικά, και να παρουσιάζονται στον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας. Καθώς το επίπεδο παροχής υπηρεσιών είναι δυνατό να υφίσταται αλλαγές ανάλογα με τους εκάστοτε πόρους του ΚΛ&ΔΔ, η αναλυτική περιγραφή είναι σκόπιμο να περιγράφεται σε ξεχωριστό έγγραφο εγκεκριμένο από την Επιτροπή Εποπτείας Μηχανογραφικού Κέντρου του Π.Κ.

Σε γενικές γραμμές οι πράξεις και η συμπεριφορά της ομάδος εργαζομένων του ΚΛ&ΔΔ διέπεται από τις εξής αρχές:

Το ΚΛ&ΔΔ παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στους χρήστες του δικτύου, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που τους ανατίθενται από το Π.Κ. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί υπηρεσία «Υποστήριξης Χρηστών» με εύλογο ωράριο λειτουργίας και μεθόδους επικοινωνίας (επί τόπου, τηλεφωνικά, με e-mail, fax, κτλ.).
Το ΚΛ&ΔΔ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο των αρχείων, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεδομένων κάθε χρήστη.
Το ΚΛ&ΔΔ απαγορεύεται να εξετάζει αρχεία, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα δεδομένα χρηστών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με αποκλειστικό σκοπό τη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων λογισμικού ή όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες για παραβίαση της ασφάλειας του δικτύου, γίνονται οι απαραίτητες τεχνικές ενέργειες. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται μόνο μετά από ενημέρωση και εντολή της Επιτροπής Εποπτείας του Μ.Κ.  Προσωρινά ο Υπεύθυνος Δικτύου Δεδομένων του Π.Κ. μπορεί να ζητήσει τον τερματισμό της σύνδεσης των εμπλεκομένων χρηστών. Σε κάθε περίπτωση οι εμπλεκόμενοι χρήστες μπορούν να προσφύγουν στη Σύγκλητο για εξέταση της υπόθεσης τους, η οποία έχει την τελική αρμοδιότητα επιβολής ποινής.  Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον δεν ορίζεται άλλως από την ισχύουσα νομοθεσία. Η εξέταση αυτή αφορά δεδομένα αποθηκευμένα σε δίσκους ή μαγνητικές ταινίες του ΚΛ&ΔΔ αλλά ποτέ των χρηστών αυτού.
Παρομοίως το ΚΛ&ΔΔ απαγορεύεται να παρακολουθεί περιεχόμενο σε υπολογιστικά συστήματα ή δραστηριότητα χρηστών. Ως δραστηριότητα χρηστών ορίζεται το περιεχόμενο της διακινούμενης πληροφορίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αποκλειστικά και μόνο για την εξακρίβωση τέλεσης παράνομων πράξεων και παραβιάσεων της πολιτικής που καθορίζεται στο παρόν κείμενο, και μόνο εφόσον υπάρχουν βάσιμες υποψίες, γίνονται οι απαραίτητες τεχνικές ενέργειες. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται μόνο μετά από ενημέρωση και εντολή της Επιτροπής Εποπτείας του Μ.Κ.  Προσωρινά ο Υπεύθυνος Δικτύου Δεδομένων του Π.Κ. μπορεί να ζητήσει τον τερματισμό της σύνδεσης των εμπλεκομένων χρηστών.  Σε κάθε περίπτωση οι εμπλεκόμενοι χρήστες μπορούν να προσφύγουν στη Σύγκλητο για εξέταση της υπόθεσης τους , η οποία έχει την τελική αρμοδιότητα επιβολής ποινής. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον δεν ορίζεται άλλως από την ισχύουσα νομοθεσία.
Το ΚΛ&ΔΔ επιτρέπεται να παρακολουθεί στατιστικής φύσεως δεδομένα, και κυρίως τον όγκο διακινούμενης πληροφορίας. Τα δεδομένα αυτά αφορούν σύνολο διακινούμενης πληροφορίας και αφορούν μηχάνημα ή υποδίκτυο. Το περιεχόμενο όμως της διακινούμενης πληροφορίας είναι προσωπικό δεδομένο και δεν παρακολουθείται κατά κανένα τρόπο. Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από νόμιμα, τυποποιημένα πακέτα λογισμικού, και εξάγονται από αρχεία (log files).
Σε όλες τις περιπτώσεις, απαγορεύεται ρητά στα μέλη του ΚΛ&ΔΔ η διαρροή ή δημοσιοποίηση στοιχείων των παραπάνω δύο περιπτώσεων εκτός του ΚΛ&ΔΔ.
Tο ΚΛ&ΔΔ έχει την υποχρέωση να αναφέρει προβλήματα ασφαλείας στην Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής του Π.Κ. η οποία και εισηγείται περαιτέρω ενέργειες, και σε περιπτώσεις εξωτερικών προβλημάτων οφείλει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες επιτροπές όπως οι GRNET-CERT και Euro-CERT. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι υφιστάμενοι νόμοι, οι κανονισμοί που προκύπτουν από συμβάσεις (π.χ. GUNET, EDET) αλλά και κανόνες δεοντολογίας.
To ΚΛ&ΔΔ δικαιούται να ελαττώνει την προτεραιότητα, ή να τερματίζει τη χρήση πόρων του δικτύου σε περίπτωση που χρήστης υπερκαταναλώνει τους πόρους που του παρέχονται και δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο σύνολο των χρηστών του δικτύου. Ο όρος «χρήστης» στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση περιλαμβάνει και κάθε υπολογιστικό σύστημα που συνδέεται με το Δίκτυο Δεδομένων του Π.Κ. Σε περίπτωση κακής ή κακόβουλης χρήσης  το ΚΛ&ΔΔ οφείλει να προσπαθεί να διευθετεί το πρόβλημα εφόσον αυτό είναι δυνατόν χωρίς την διακοπή της σύνδεσης. Η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση κατάχρησης των δικτυακών προνομίων από κάποιο χρήστη περιγράφεται στο κεφάλαιο 8.
Το ΚΛ&ΔΔ υποχρεούται να ενημερώνει τους χρήστες για ζητήματα ασφαλείας που ανακύπτουν (νέοι ιοί, κλπ.)
Το ΚΛ&ΔΔ υποχρεούται να ανακοινώνει προγραμματισμένες εργασίες, οι οποίες επιφέρουν διακοπή λειτουργίας σε τμήματα ή υπηρεσίες του Δικτύου Δεδομένων, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την έναρξη τους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατεπειγουσών  εργασιών λόγω τεχνικών προβλημάτων.
Το ΚΛ&ΔΔ υποχρεούται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές της Πολιτείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία, όποτε αυτό απαιτείται.

 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Οι χρήστες οφείλουν να μην μονοπωλούν και καταχρώνται πόρους του Δικτύου και των συστημάτων, όπως διαθέσιμη χωρητικότητα συνδέσεων, αποθηκευτικό χώρο σκληρών δίσκων, κύκλους μηχανής επεξεργαστών, άδειες χρήσης λογισμικού, κτλ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύεται ώστε να αποφεύγεται άσκοπη χρήση πόρων, όταν αυτό είναι δυνατόν.

Χρήστες που απαιτούν μεγάλα ποσοστά των δικτυακών πόρων για την διεξαγωγή της ακαδημαϊκής τους εργασίας (διδασκαλίας ή έρευνας), οφείλουν να έρχονται σε συνεννόηση με το ΚΛ&ΔΔ, για την ικανοποίηση των αναγκών του με τρόπο που να μην επιβαρύνει υπέρμετρα τους υπόλοιπους χρήστες του δικτύου.

Οι χρήστες οφείλουν να αποδεσμεύουν άδειες χρήσης λογισμικού τις οποίες δεν χρησιμοποιούν.

Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν το ΚΛ&ΔΔ για αποδέσμευση διευθύνσεων δικτύου τις οποίες δεν χρησιμοποιούν, και να μεριμνούν για την καταχώρηση των αντίστοιχων στοιχείων, σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες από το ΚΛ&ΔΔ τεχνικές και διοικητικές διαδικασίες.

Οι χρήστες οφείλουν να μεριμνούν ώστε εργασίες που εκτελούν σε σταθμούς εργασίας να μην παρενοχλούν τον χρήστη που εργάζεται στην κονσόλα του εν λόγω σταθμού.

Το Δίκτυο Δεδομένων και τα συστήματα του Π.Κ. χρησιμοποιούνται για ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες και μόνον. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε μορφής έξω- πολυτεχνική και εμπορική δραστηριότητα (με ή χωρίς αμοιβή). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερώνεται η Επιτροπή Εποπτείας Μηχανογραφικού Κέντρου αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί λογισμικό ή υλικό με ακαδημαϊκή άδεια χρήσης για άλλους σκοπούς.

Όσον αφορά υλικό ή λογισμικό που αναπτύσσεται στο Π.Κ. θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην διακυβεύεται η ασφάλεια και η ορθή λειτουργία του δικτύου. Απαγορεύεται η χρήση και ανάπτυξη ιών λογισμικού, και γενικά προγραμμάτων που προσπαθούν να παραβιάσουν ή να παρακάμψουν τους μηχανισμούς ασφαλείας του δικτύου, να υποκλέψουν συνθηματικά, ή να εξαντλήσουν τους υπολογιστικούς ή/και δικτυακούς πόρους. Υπεύθυνοι συστημάτων του Π.Κ. οι οποίοι έχουν σε νόμιμα πλαίσια ανάγκες για εμπλοκή με τέτοιου είδους λογισμικό μπορούν να απευθύνονται στο ΚΛ&ΔΔ του Π.Κ.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση και διακίνηση μέσω του Δικτύου Δεδομένων Π.Κ. κλεψίτυπου περιεχομένου και λογισμικού ή προγραμμάτων για παράνομη αντιγραφή και χρήση λογισμικού. Η έλλειψη μέτρων ασφάλειας και προστασίας σε οποιοδήποτε λογαριασμό χρήστη, αρχείο, η σύστημα εντός και εκτός του Π.Κ. σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογεί πρόσβαση (ανάγνωση, αντιγραφή ή αλλοίωση) σε αυτό από τρίτους χρήστες. Επιτρέπεται ανάγνωση αρχείων συστήματος όπου υπάρχουν προνόμια από το λειτουργικό σύστημα, αλλά όχι και αντιγραφή χωρίς άδεια.

Το ΚΛ&ΔΔ είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την καταχώρηση των συστημάτων που συνδέονται στο Δίκτυο Δεδομένων του Π.Κ., εκτός από τις περιπτώσεις που η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής έχει αναθέσει αυτή την υποχρέωση σε περιφερειακούς υπευθύνους του Π.Κ. Οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται στο ΚΛ&ΔΔ για σύνδεση ή μεταφορά υπολογιστικών συστημάτων μέσα στο δίκτυο. Επίσης οφείλουν οπωσδήποτε να ζητούν επίσημη καταχωρημένη διεύθυνση για το σύστημα τους, πριν δοκιμάσουν να επικοινωνήσουν χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας (IP, DECNET, IPX, Appletalk κτλ.) του δικτύου.

Επίσης απαγορεύονται ρητά:

Οποιαδήποτε χρήση του δικτύου η οποία αντιβαίνει στην Ελληνική νομοθεσία
Χρήση και χορήγηση επίσημων διευθύνσεων του Π.Κ. εκτός των χώρων του Πολυτεχνείου (π.χ. με dialup SLIP, PPP κτλ.) χωρίς την έγγραφη άδεια της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής του Π.Κ.
Η χρήση επίσημου ονόματος (Fully Qualified Domain Name - F.Q.D.N.) εκτός των ορίων του domain tuc.gr σε συστήματα που χρησιμοποιούν επίσημες διευθύνσεις του Π.Κ. χωρίς την έγγραφη άδεια της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής του Π.Κ.

 

ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η προστασία Κατατεθέντων Σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων και αδειών λογισμικού διέπεται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία και είναι σύμφωνη με την πάγια πρακτική και πολιτική του Π.Κ. Συμφωνίες ή υποχρεώσεις που τυχόν απορρέουν από τη χρήση λογισμικού αναγνωρίζονται ως έγκυρες από το Π.Κ. μόνο εφόσον είναι σύμφωνες με την Ελληνική νομοθεσία και την πολιτική του παρόντος κειμένου. Απαγορεύεται η αντιγραφή και εξαγωγή εκτός του Π.Κ. (με χρήση του Δικτύου Δεδομένων ή μαγνητικών μέσων) οποιασδήποτε μορφής δεδομένων (αρχεία, προγράμματα, κείμενα, εικόνες κτλ.) εκτός εάν υπάρχει γραπτή άδεια του συγγραφέα.

 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Σε πολλές περιστάσεις μπορεί να προκύψουν παραβιάσεις της παραπάνω πολιτικής οι οποίες οφείλονται σε άγνοια ή ελλιπή ενημέρωση των χρηστών. Το ΚΛ&ΔΔ πάντοτε αντιμετωπίζει τους χρήστες καλοπροαίρετα και τους ενθαρρύνει να ζητούν, όταν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία, τη βοήθεια των τεχνικών του ΚΛ&ΔΔ ή των κατά τόπους υπευθύνων. Οι τεχνικοί του ΚΛ&ΔΔ είναι σε θέση να πάρουν άμεσα μέτρα που τυχόν απαιτούνται για την αντιμετώπιση του προβλήματος, και να κατευθύνουν τους χρήστες ώστε να μην προκύψει ξανά. Συμβάντα όπως προφανή συνθηματικά (που μπορούν εύκολα να αποκωδικοποιηθούν), άθελη κατάχρηση υπολογιστικών πόρων κ.λ.π. μπορούν και θα αντιμετωπίζονται άτυπα και κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση υπερβολικής χρήσης των δικτυακών πόρων, και με μόνο γνώμονα την αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου για την ευρεία πλειονότητα των χρηστών του Π.Κ., ή για τον περιορισμό σοβαρών περιπτώσεων παραβιάσεων ασφαλείας (Παραβίαση ασφάλειας μηχανημάτων, Virus, Worm, κ.α.), το ΚΛ&ΔΔ έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε προσωρινά μέτρα (απενεργοποίηση λογισμικού, περιορισμό ταχύτητας πρόσβασης, αποσύνδεση κτλ.) με ευθύνη του Υπευθύνου Δικτύου. Πριν από οποιαδήποτε τέτοια πράξη προηγείται προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος με τους χρήστες και/ή τον υπεύθυνο του υπολογιστή που προκαλεί το πρόβλημα, εφόσον αυτή η επικοινωνία είναι εφικτή. Τα ασφαλιστικά αυτά μέτρα πρέπει να έχουν την ελάχιστη δυνατή διάρκεια που θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του δικτύου, και σε κάθε περίπτωση καταγράφονται και αναφέρονται αναλυτικά στην Επιτροπή Εποπτείας Μηχανογραφικού Κέντρου, με τις διευρυμένες αρμοδιότητες για Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες που της έδωσε η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Σε σοβαρότερες περιπτώσεις όπως επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις, κλοπή δεδομένων, παράνομες πράξεις, αυθαίρετη εμπορευματοποίηση πόρων του Π.Κ. κτλ. το ΚΛ&ΔΔ προβαίνει σε προσωρινά μέτρα (βραχύχρονη απενεργοποίηση λογισμικού, αποσύνδεση κτλ.) με ευθύνη του Υπευθύνου Δικτύου, και πάντα με γνώμονα τα όσα αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Επίσης το ΚΛ&ΔΔ μπορεί να εισηγηθεί στη θεσμοθετημένη Επιτροπή Εποπτείας Μηχανογραφικού Κέντρου την λήψη πιο μακρόχρονων μέτρων, όπως η περιορισμένη, μακρόχρονη, ή και μόνιμη παύση δικαιωμάτων χρήσης του δικτύου και/ή της παροχής λογαριασμού σε κοινόχρηστους Η/Υ.

Το ΚΛ&ΔΔ δεν έχει αρμοδιότητα να επιβάλλει ή να αίρει κυρώσεις. Διακοπή συνδέσεων χρηστών γίνεται όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα (κακόβουλη χρήση, μονοπώληση πόρων, τεχνικά προβλήματα που δημιουργούν λειτουργικά προβλήματα στο Δίκτυο, κλπ.). Η διακοπή σύνδεσης έχει προσωρινό χαρακτήρα, μέχρις ότου το θέμα εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα. Σε περιπτώσεις που το πρόβλημα είναι τεχνικής φύσεως και διορθώνεται, το ΚΛ&ΔΔ αποκαθιστά την σύνδεση εφόσον δεν συντρέχει λόγος για περαιτέρω διακοπή της λειτουργίας.

 

ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της πολυτεχνικής κοινότητας επιθυμεί την τοποθέτηση νέας πρίζας δικτύου στο χώρο του, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το αίτημά του στην Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής του Π.Κ. με έγγραφο ή ηλεκτρονική αίτηση. Στο έγγραφο αυτό θα πρέπει να αναφέρεται το κτίριο, όροφος και ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί η πρίζα/ες. Επιθυμητό θα ήταν επίσης και κάποιο σκαρίφημα του χώρου όπου θα φαίνεται η ακριβή θέση της ή των πριζών. Αυτό θα βοηθήσει τους μηχανικούς του Κέντρου κατά τη σύνταξη της μελέτης δικτύωσης.

Η Επιτροπή Δικτύου πριν από την προκήρυξη ενός διαγωνισμού για την επέκταση του δικτύου δεδομένων, συγκεντρώνει τις αιτήσεις. Οι αιτήσεις  ικανοποιούνται κατόπιν έγκρισης του Πρυτανικού Συμβουλίου που εγκρίνει και τις πιστώσεις. Εάν δεν τίθεται θέμα πιστώσεων (π.χ. το έργο μπορεί να χρεωθεί σε προγράμματα) το ΚΛ&ΔΔ μεριμνά για την εργολαβία. Σε κάθε περίπτωση το ΚΛ&ΔΔ συνεργάζεται με την Τεχνική Υπηρεσία του Π.Κ. για θέματα αρμοδιότητας της (καλωδιώσεις στα φρεάτια, όδευση αγωγών, κλπ.).

Οποιαδήποτε εργασία γίνεται αφού προηγηθεί συνεννόηση και κάτω από την επίβλεψη των τεχνικών του ΚΛ&ΔΔ και όπου χρειάζεται και της Τεχνικής Υπηρεσίας. Με το πέρας της εγκατάστασης η εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στο Κέντρο την απαραίτητη πιστοποίηση η οποία αποτελείται από τις μετρήσεις της καλωδίωσης από κατάλληλων προδιαγραφών Cable Tester, κατόψεις του χώρου τοποθέτησης σε ηλεκτρονική μορφή και πίνακες μικτονομήσεων (κυρίων και ενδιάμεσων). Κάθε πρίζα πρέπει να έχει ετικέτα σύμφωνα με το σύστημα αριθμοδότησης του Π.Κ.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν τηρηθούν, το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει τη σύνδεση της πρίζας με το δίκτυο του Π.Κ. Διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση νέας πρίζας δικτύου και τις απαιτήσεις του Κέντρου, μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι από τον προϊστάμενο της ομάδας διαχείρισης καλωδιακού συστήματος του ΚΛ&ΔΔ..

Β. Κανονισμός Χρήσης Μηχανογραφικού Κέντρου

ΓΕΝΙΚΑ

Το Μηχανογραφικό Κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε το 1984 και είναι ένας από τους πρώτους θεσμοθετημένους φορείς του ιδρύματος. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα του ιδρύματος, το Μηχανογραφικό Κέντρο υπάγεται στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής, της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης και εποπτεύεται από την Επιτροπή Μηχανογραφικού Κέντρου.
Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Μηχανογραφικού Κέντρου αναφέρεται σε ένα σύνολο κανόνων και αρχών που πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες του με σκοπό την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Μηχανογραφικού Κέντρου και τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
Σε αυτά τα πλαίσια ο παρών κανονισμός λειτουργίας έχει σκοπό να οριοθετήσει το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των υποδομών του Μηχανογραφικού Κέντρου και εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες των χρηστών του.
Οι κανόνες αυτοί αφορούν κυρίως:
•    στο μηχανισμό διαπίστευσης, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στους πόρους του Μηχανογραφικού Κέντρου, καθώς και σε άλλες e-υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής.
•    στο μυστικό κωδικό πρόσβασης των χρηστών, ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα και η ασφάλεια των δεδομένων τους.
•    στη σωστή χρήση και λειτουργία των πόρων και των υπηρεσιών του Μηχανογραφικού Κέντρου.
•    στη συμπεριφορά των χρηστών κατά τη διάρκεια της χρήσης των πόρων και των υπηρεσιών του Μηχανογραφικού Κέντρου.
•    στην πολιτική διαγραφής των χρηστών.
Για οποιαδήποτε μεταβολή στους κανόνες λειτουργίας του Μηχανογραφικού Κέντρου οι χρήστες ενημερώνονται είτε μέσω του μηνύματος χαιρετισμού που εμφανίζεται σε όλους τους σταθμούς εργασίας του Μηχανογραφικού Κέντρου, είτε μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται στις σχετικές σελίδες του ιστοτόπου του, είτε τέλος μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής.
Κάθε χρήστης του Μηχανογραφικού Κέντρου είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τον κανονισμό λειτουργίας. Η άγνοια ή η παράβαση αυτών των κανόνων είναι πιθανό να έχει συνέπειες στην πρόσβασή του στις υπηρεσίες του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής.
Η χρήση των πόρων και των υπηρεσιών του Μηχανογραφικού Κέντρου είναι προνόμιο το οποίο παραχωρείται χωρίς χρέωση προς την Πολυτεχνειακή κοινότητα.
 

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Από την φύση της ύπαρξης του Μηχανογραφικού Κέντρου, όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης (π.χ. φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, προσωπικό) έχουν δικαίωμα απόκτησης λογαριασμού χρήστη. Δικαίωμα λογαριασμού χρήστη στο Μηχανογραφικό Κέντρο έχουν επίσης τα άτομα που ορίζει η Επιτροπή Εποπτείας του Μηχανογραφικού Κέντρου.
Ο λογαριασμός χρήστη είναι ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται από τα συστήματα του Μηχανογραφικού Κέντρου για να αναγνωρίζει και να πιστοποιεί ποιο είναι το φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ανά πάσα στιγμή στους πόρους του Μηχανογραφικού Κέντρου (σταθμούς εργασίας, εκτυπωτές, scanners, σύστημα αρχείων, κ.λπ.) και στις υπηρεσίες του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής.
•    Ο λογαριασμός είναι πάντοτε ανατεθειμένος σε φυσικό πρόσωπο και όχι σε ομάδα προσώπων. Ο παραπάνω περιορισμός είναι αναγκαίος για λόγους ασφαλείας.
•    Σε περίπτωση που η Επιτροπή Εποπτείας Μηχανογραφικού Κέντρου δώσει δικαίωμα λογαριασμού σε μη-φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να ορίζεται ο υπεύθυνος του λογαριασμού, μέλος της ομάδας, ο οποίος και θα φέρει την πλήρη ευθύνη χρήσης του λογαριασμού.
•    Κάθε δικαιούχος μπορεί να έχει ένα μοναδικό προσωπικό λογαριασμό χρήστη, του οποίου φέρει την ακέραια ευθύνη χρήσης.
•    Ο λογαριασμός ανήκει στη δικαιοδοσία του Μηχανογραφικού Κέντρου. Το Μηχανογραφικό Κέντρο μπορεί για λόγους ασφαλείας, διαχείρισης ή συντήρησης ανά πάσα στιγμή να παρέμβει π.χ. με διακοπή διεργασιών που εκτελούνται σε υπολογιστή του Μηχανογραφικού Κέντρου ή με διακοπή δέσμευσης πόρων του Μηχανογραφικού Κέντρου από άτομα που δεν είναι φυσικά παρόντα σε περίπτωση που αυτό απαιτείται (π.χ. υπάρχει αυξημένος φόρτος).
•    Ένα πρόσωπο παύει να δικαιούται λογαριασμό χρήστη εφόσον παραβιάσει κάποιον από τους κανόνες λειτουργίας του Μηχανογραφικού Κέντρου.
Οι λογαριασμοί χρηστών για τους φοιτητές δημιουργούνται αυτόματα μετά την αρχική εγγραφή τους στις γραμματείες των τμημάτων.

 

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Ο προσωπικός λογαριασμός χρήστη αποτελείται από δυο στοιχεία:
•    το Όνομα Χρήστη (username)
•    τον Κωδικό Πρόσβασης (password)
Κάθε φορά που ένας χρήστης επιχειρεί να χρησιμοποιήσει κάποιον από τους πόρους του Μηχανογραφικού Κέντρου ή κάποια από τις υπηρεσίες του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής, καλείται από το σύστημα να διαπιστεύσει τον εαυτό του, δηλαδή να δηλώσει στο σύστημα την ταυτότητά του. Αυτό επιτυγχάνεται με το συνδυασμό «Όνομα Χρήστη» και «Κωδικός Πρόσβασης», τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της διαπίστευσης ώστε να αποτρέψουν την απόπειρα κάποιου τρίτου να προσποιηθεί κακοπροαίρετα την ταυτότητα του χρήστη.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

O Κωδικός Πρόσβασης (password) είναι η μυστική λέξη που διαλέγει ο χρήστης για να προστατεύσει το απόρρητο του προσωπικού λογαριασμού του.
•    Ο Κωδικός Πρόσβασης (password) σε συνδυασμό με το μοναδικό Όνομα (username) αναγνώρισης του χρήστη από το σύστημα, εγγυάται την ασφάλεια του συστήματος πιστοποιώντας την ατομική πρόσβαση του κάθε χρήστη στους πόρους του Μηχανογραφικού Κέντρου.
•    Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για να διατηρεί μυστικό τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης (password). Δεν πρέπει να αποκαλύπτεται σε κανέναν και για οποιονδήποτε λόγο, ούτε καν στο προσωπικό του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής. Αποκαλύπτοντάς τον εσκεμμένα ή όχι, δίνεται η δυνατότητα σε αυτόν που τον γνωρίζει να χρησιμοποιήσει κακοπροαίρετα πόρους του συστήματος εν ονόματι του χρήστη, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Εάν διαπιστωθεί πως ο λογαριασμός χρησιμοποιείται από άτομο διαφορετικό του φυσικού κατόχου του λογαριασμού, ο λογαριασμός απενεργοποιείται άμεσα από το προσωπικό του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής χωρίς καμιά προειδοποίηση.
•    Ο χρήστης πρέπει να ορίσει τον προσωπικό κωδικό του χρήσης συμβουλευόμενος το αντίστοιχο φυλλάδιο οδηγιών χρήσης.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια, τίθενται ορισμένοι κανόνες ορισμού του Κωδικού Πρόσβασης ώστε να είναι πιο δύσκολο σε έναν κακοπροαίρετο χρήστη να υποκλέψει τον κωδικό. Οι κανόνες ορισμού του κωδικού πρόσβασης περιγράφονται στους σχετικούς οδηγούς χρήσης (τυπωμένους ή αναρτημένους στον ιστότοπο) και είναι δυνατό να αλλάζουν από το Μηχανογραφικό Κέντρο όταν αυτό απαιτείται.
Σε περίπτωση που ο χρήστης παραλείψει να εφαρμόσει τους κανόνες ασφαλείας που αφορούν στον κωδικό πρόσβασής του, τότε ο προσωπικός λογαριασμός θα απενεργοποιηθεί αυτόματα έως την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης από το χρήστη με νέο, ασφαλέστερο κωδικό.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

α) Διαγραφή Λογαριασμών Χρηστών

Οι λογαριασμοί χρηστών που διατηρούνται στην υπηρεσία Καταλόγου του Μηχανογραφικού Κέντρου διαγράφονται όταν πάψει οριστικά η σχέση του κατόχου του λογαριασμού με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Εξαιρούνται οι λογαριασμοί των φοιτητών, οι οποίοι με τη λήψη των πτυχίων τους και την ενημέρωση της κατάστασής των από τις γραμματείες των τμημάτων, εισέρχονται σε κατάσταση «αποφοίτησης» (ALUMNI) και διατηρούν ένα λογαριασμό αποφοίτου, όπως περιγράφεται παρακάτω στη διαδικασία διατήρησης λογαριασμών.

Η διαδικασία διαγραφής για τους λογαριασμούς χρηστών των οποίων παύει η σχέση με το Π.Κ. (διεγραμμένων φοιτητών, εργαζομένων, επισκεπτών, κ.ά.) εκτελείται τμηματικά και ολοκληρώνεται σε διάστημα έξι (6) μηνών:

  • Αρχικά, ο υποψήφιος για διαγραφή ενημερώνεται μέσω της κεντρικής υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ιδρύματος ότι θα μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από την υπηρεσία καταλόγου για τέσσερεις (4) μήνες ακόμα μετά τη λήξη της σχέσης του με το Ίδρυμα (π.χ. διαγραφή φοιτητή, συνταξιοδότηση εργαζομένου, λήξη σύμβασης εργαζομένου κ.ά.).
  • Τέσσερεις (4) μήνες μετά ο υποψήφιος για διαγραφή ενημερώνεται (υπενθύμιση) μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ότι ο λογαριασμός του θα διαγραφεί σε δύο (2) μήνες και ότι θα πρέπει να φροντίσει ο ίδιος για τυχόν λήψη αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του (αρχεία, μηνύματα, κ.ά.).
  • Ένα (1) μήνα μετά ο λογαριασμός του υποψηφίου για διαγραφή απενεργοποιείται.
  • Ένα (1) μήνα μετά ο λογαριασμός διαγράφεται οριστικά (πλήρης διαγραφή).

Εάν κατά τη διάρκεια του προαναφερόμενου διαστήματος των έξι (6) μηνών ο χρήστης ανανεώσει τη σχέση του με το Ίδρυμα (εγγραφεί ως νέος μεταπτυχιακός ή ακόμα και προπτυχιακός σε άλλο τμήμα, συνάψει σχέση εργασίας, κ.ά.), τότε θα ενημερωθούν τα στοιχεία του υφιστάμενου λογαριασμού χρήστη ώστε αυτός να μη διαγραφεί τελικά και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν τα υφιστάμενα στοιχεία του λογαριασμού του (Όνομα Χρήστη, Κωδικός Πρόσβασης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση προσωπικής ιστοσελίδας και ιστολογίου, κ.ά.).

β) Διατήρηση λογαριασμών πτυχιούχων φοιτητών ως αποφοίτων (ALUMNI)

Οι φοιτητές του ιδρύματος, μετά τη λήψη των πτυχίων τους, διατηρούν τον υφιστάμενο λογαριασμό χρήστη και έχουν πλέον πρόσβαση σε υπηρεσίες και πόρους του Ιδρύματος που απευθύνονται σε αποφοίτους. Συγκεκριμένα, οι λογαριασμοί των αποφοίτων, μετά τη λήψη των πτυχίων τους και την ενημέρωση από τις γραμματείες των τμημάτων, εισέρχονται σε κατάσταση «αποφοίτησης» (ALUMNI).

Η διαδικασία εισαγωγής στην κατάσταση αυτή εκτελείται τμηματικά και ολοκληρώνεται σε διάστημα έξι (6) μηνών:

  • Αρχικά, ο απόφοιτος ενημερώνεται μέσω της κεντρικής υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ιδρύματος ότι θα μπορεί να χρησιμοποιεί το σύνολο των υπηρεσιών  που εξαρτώνται από την υπηρεσία καταλόγου για έξι (6) μήνες ακόμα μετά τη λήψη του πτυχίου του.
  • Τέσσερεις (4) μήνες μετά ο απόφοιτος ενημερώνεται (υπενθύμιση) μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ότι ο λογαριασμός του θα έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για δύο (2) μήνες ακόμα και ότι θα πρέπει να φροντίσει ο ίδιος για τυχόν λήψη αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του.
  • Δύο (2) μήνες μετά ο λογαριασμός του υποψηφίου έχει πλέον πρόσβαση μόνο στις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αποφοίτους, ενώ λαμβάνει χώρα πλήρης διαγραφή των δεδομένων του από τις υπηρεσίες στις οποίες δε θα έχει πρόσβαση και καταργείται η πρόσβαση στους υπόλοιπους πόρους και υπηρεσίες.

Ο λογαριασμός χρήστη παραμένει σε ισχύ με το ίδιο Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης και έχει πλέον πρόσβαση μόνο στις υπηρεσίες που απευθύνονται σε αποφοίτους.

Εάν κατά τη διάρκεια του προαναφερόμενου διαστήματος των έξι (6) μηνών ο απόφοιτος ανανεώσει τη σχέση του με το Ίδρυμα (εγγραφεί ως νέος μεταπτυχιακός ή ακόμα και προπτυχιακός σε άλλο τμήμα, συνάψει σχέση εργασίας, κ.ά.), τότε θα ενημερωθεί ο υφιστάμενος λογαριασμός χρήστη με τα νέα στοιχεία και ο λογαριασμός θα έχει πρόσβαση τόσο σε υπηρεσίες που απευθύνονται σε χρήστες της κατηγορίας της νέας ιδιότητας (ενεργούς φοιτητές, υπαλλήλους, κ.ά.), όσο και σε υπηρεσίες που απευθύνονται σε αποφοίτους.

Αναλυτική κατάσταση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στους απόφοιτους, καθώς και εκείνες στις οποίες δεν θα έχουν πρόσβαση μετά την αποφοίτησή τους, παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του Π.Κ. και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.tuc.gr/alumni-services.html.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

•    Ο χρήστης υποχρεούται να ξεκινάει τις εργασίες του στο σύστημα με την μέθοδο διαπίστευσης που περιγράφεται στο φυλλάδιο χρήσης.
•    Ο χρήστης υποχρεούται να τερματίζει τις εργασίες του στο σύστημα με την μέθοδο που περιγράφεται στο φυλλάδιο χρήσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως σταθμός εργασίας έχει εγκαταλειφθεί με ενεργό λογαριασμό χρήσης, ο λογαριασμός χρήσης απενεργοποιείται.
•    Ο χρήστης υποχρεούται να υπακούει στις υποδείξεις του προσωπικού του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής σε ό,τι αφορά στην χρήση των συστημάτων και των εγκαταστάσεων.
•    Ο χρήστης είναι πλήρως υπεύθυνος για όλες τις συνδιαλλαγές μέσω του διαδικτύου (Internet) σε φυσικό επίπεδο, σύμφωνα με τους κανόνες του εκάστοτε νομικού πλαισίου.
•    Σε κάθε περίπτωση δυσλειτουργίας ενός συστήματος, ο χρήστης που τη διαπιστώνει οφείλει να ενημερώνει άμεσα το προσωπικό του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής.
•    Εφόσον ο χρήστης διαπιστώσει δυσλειτουργία και δεν την αναφέρει στο προσωπικό (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προφορικά), και εφόσον έχει καταγραφεί η χρήση του συστήματος στο μητρώο του Μηχανογραφικού Κέντρου, τότε η δυσλειτουργία μπορεί να εκτιμηθεί ως προϊόν δικών του πράξεων.

 

ΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

•    Απαγορεύεται η χρήση λογαριασμού τρίτων για πρόσβαση στους πόρους του Μηχανογραφικού Κέντρου. Επίσης απαγορεύεται η ηθελημένη ή ακούσια γνωστοποίηση του Ονόματος Χρήστη και/ή του μυστικού Κωδικού Πρόσβασης σε τρίτους.
•    Απαγορεύεται στους κοινόχρηστους χώρους του Μηχανογραφικού Κέντρου το φαγητό, τα ροφήματα και το κάπνισμα.
•    Απαγορεύεται η ηχορύπανση με οποιονδήποτε τρόπο. Κάθε χρήστης οφείλει να σέβεται και να μην παρενοχλεί τους υπόλοιπους χρήστες.
•    Απαγορεύεται η χρήση των συστημάτων του Μηχανογραφικού Κέντρου για λόγους άλλους εκτός των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων των χρηστών. Ειδικότερα απαγορεύεται η χρήση συστημάτων και υπηρεσιών για την απόκτηση ατομικού οικονομικού κέρδους ή για διαφημιστικούς σκοπούς.
•    Απαγορεύεται η παρέμβαση στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση και στους διακόπτες ηλεκτροδότησης των συσκευών του Μηχανογραφικού Κέντρου με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και η πρόκληση ζημιών στον εξοπλισμό που δεν οφείλονται σε φυσιολογική φθορά.
•    Απαγορεύεται η εγκατάσταση και η χρήση οποιουδήποτε είδους λογισμικού στους σταθμούς εργασίας, πέραν των προ-εγκατεστημένων από τους διαχειριστές, εφαρμογών.
•    Απαγορεύεται η συνειδητή προσπάθεια κακόβουλων επιθέσεων σε άλλα συστήματα και η συνειδητή προσπάθεια παραβίασης των απόρρητων προσωπικών κωδικών άλλων χρηστών.
•    Απαγορεύεται η χρήση εντολών που μπορεί να θεωρηθούν ενόχληση προς το δίκτυο (π.χ. η εντολή net send, για αποστολή μηνύματος σε όλο τον τομέα).

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

•    Το Μηχανογραφικό Κέντρο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διαφυλάσσει και να προστατεύει το απόρρητο των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που φυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή στα συστήματά του (αρχεία, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Για το λόγο αυτό δεν έχουν ενεργοποιηθεί σχετικές δυνατότητες καταγραφής κινήσεων χρηστών και στοιχείων περιεχομένου σε υπηρεσίες του Μηχανογραφικού Κέντρου (π.χ. υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, υπηρεσία ασφάλειας-firewall).
•    Το Μηχανογραφικό Κέντρο απαγορεύεται να παρακολουθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο υπολογιστικά συστήματα ή δραστηριότητα χρηστών, να εξετάζει αρχεία, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα δεδομένα χρηστών. Αποκλειστικά και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις παράνομων πράξεων και παραβιάσεων της πολιτικής του παρόντος κανονισμού, γίνονται οι απαραίτητες τεχνικές ενέργειες. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται μόνο μετά από έγγραφη εντολή του προέδρου της Επιτροπής Μηχανογραφικού Κέντρου κατόπιν σχετικής αδείας από τα αρμόδια πανεπιστημιακά όργανα (Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο).
•    Το Μηχανογραφικό Κέντρο έχει δικαίωμα να απενεργοποιήσει προσωρινά ή να παύσει οριστικά τη διάθεση λογαριασμού χρήστη σε περίπτωση που ο τελευταίος θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τη διαθεσιμότητα του συστήματος. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει ένσταση και να απευθυνθεί στην Επιτροπή Μηχανογραφικού Κέντρου, η οποία έχει την τελική αρμοδιότητα αποδοχής ή απόρριψης της απενεργοποίησης ή παύσης. Ανάλογα, το Μηχανογραφικό Κέντρο έχει δικαίωμα να ελαττώνει την προτεραιότητα στην εκτέλεση εργασιών χρήστη σε περίπτωση που ο τελευταίος κάνει κατάχρηση των πόρων και των δυνατοτήτων που του παρέχονται, δημιουργώντας προβλήματα στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους υπόλοιπους χρήστες.
•    Το Μηχανογραφικό Κέντρο λαμβάνει μέριμνα ώστε να κρατούνται αντίτυπα των δεδομένων που αποθηκεύονται στα συστήματά του ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το γεγονός αυτό όμως δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση εγγύηση ότι τυχόν απολεσθέντα δεδομένα θα αποκατασταθούν. Επίσης, τονίζεται ότι πρόσβαση στα αντίτυπα των δεδομένων παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στους κατόχους των αρχικών δεδομένων.
•    Το Μηχανογραφικό Κέντρο ενημερώνει τους κατόχους λογαριασμών πρόσβασης για τυχόν παρεμβάσεις ή αλλαγές στα αρχεία τους, σε περίπτωση που αυτές είναι αναγκαίες για λόγους συντήρησης ή προστασίας της ασφάλειας του συστήματος.
•    Το Μηχανογραφικό Κέντρο έχει την υποχρέωση να ανακοινώνει στους χρήστες του πιθανές διακοπές στη λειτουργία των υπηρεσιών του λόγω προγραμματισμένων εργασιών, τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν την έναρξη των εργασιών. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατεπειγόντων εργασιών για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων.
•    Το Μηχανογραφικό Κέντρο διαθέτει στους χρήστες του οδηγούς χρήσης των υπηρεσιών του. Οι οδηγοί αναρτώνται σε σχετικές ιστοσελίδες που περιγράφουν τις υπηρεσίες.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Το Μηχανογραφικό Κέντρο παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαθέτουν τη δική τους προσωπική ηλεκτρονική ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα δημιουργείται και συντηρείται από τους ίδιους τους χρήστες και έχει ως βασικό σκοπό την προβολή των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων τους.
Η ευθύνη για το περιεχόμενο και την ανανέωση των σελίδων βαρύνει αποκλειστικά τον κάθε χρήστη. Τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων χρηστών εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των κατόχων των αντίστοιχων λογαριασμών χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζονται επίσημες απόψεις του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσα από τις προσωπικές ιστοσελίδες χρηστών.
Οι χρήστες της υπηρεσίας φιλοξενίας προσωπικών ιστοσελίδων υποχρεούνται να σέβονται τους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Απαγορεύεται αυστηρά η δημοσίευση παράνομου υλικού καθώς και η παρουσίαση διαφημίσεων και εμπορικών προϊόντων.
Σε περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων χρήσης, το Μηχανογραφικό Κέντρο έχει το δικαίωμα απομάκρυνσης του επίμαχου περιεχομένου και επιβολής κυρώσεων στον κάτοχο του λογαριασμού χρήστη.

 

ΠΟΙΝΕΣ

Η παραβίαση των αρχών του παρόντος κανονιστικού πλαισίου χρήσης των συστημάτων και υπηρεσιών του Μηχανογραφικού Κέντρου συνεπάγεται (πέραν των άλλων πιθανών επιπτώσεων) την αφαίρεση του δικαιώματος χρήσης των. Για την πρώτη παραβίαση του κανονισμού ο λογαριασμός χρήστη απενεργοποιείται για δύο (2) ημερολογιακές εβδομάδες.
Σε περίπτωση επόμενης παραβίασης διπλασιάζεται ο χρόνος απενεργοποίησης σε τέσσερεις (4) εβδομάδες.
Σε επόμενες περιπτώσεις παραβίασης, ο χρήστης παραπέμπεται στην Επιτροπή Μηχανογραφικού Κέντρου.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι χρήστες του Μηχανογραφικού Κέντρου υποχρεούνται να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές του κανονισμού λειτουργίας στον ιστότοπο του Πολυτεχνείου Κρήτης (http://www.tuc.gr).
 

Γ. Κανονισμός Χρήσης Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα εξοπλισθεί  αρχικά στο πλαίσιο του έργου του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" Γ' ΚΠΣ  με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Σκοπός της είναι η διεύρυνση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των μελών της πολυτεχνικής κοινότητας, η μετάδοση σημαντικών γεγονότων προς τα μέλη του Π.Κ. και η μετάδοση προς τον έξω κόσμο σημαντικών γεγονότων που συμβαίνουν στο Π.Κ. (π.χ. διαλέξεις).

Η αναβαθμιζόμενη δικτυακή υποδομή του Πολυτεχνείου Κρήτης, επιτρέπει την αξιοποίηση της αίθουσας αυτής στην εκπαιδευτική διαδικασία διευρύνοντας έτσι τις προοπτικές προς μια ανοικτή εκπαίδευση για όλους. Σημαντική ωφέλεια από αυτή την αίθουσα θα υπάρχει και στους αποφοίτους του Π.Κ. που θα μπορούν να βρίσκονται σε εγγύτερη σχέση με το Ίδρυμα και τα εκπαιδευτικά ή πολιτιστικά δρώμενα σε αυτό.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για την τεχνική υποστήριξη της αίθουσας Τηλεκπαίδευσης υπεύθυνο θα είναι το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων (ΚΛ&ΔΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης του οποίου η οργανωτική δομή εντάσσεται στον αναθεωρημένο κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Πολυτεχνείου Κρήτης  (Οκτώβριος  2001).Το ΚΛ&ΔΔ επίσης θα  έχει την ευθύνη για την οργάνωση και αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης (στη φάση πλήρους ανάπτυξης αυτής) θα υπάρχει εξοπλισμός για την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:

Ψηφιακού βίντεο υψηλής πιστότητας, μικροφωνικής κάλυψης σπουδαστών καθώς και αυτόματης κάμερας παρακολούθησης των διδασκόντων.
Τηλεδιάσκεψης πολλαπλών μερών σε προηγμένα δίκτυα IP με βάση ευρείας χρήσης πρωτόκολλο (Η.323) για πολυμεσικές εφαρμογές.
Ασύγχρονης πρόσβασης μέσω του Διαδικτύου, σε υλικά των διαλέξεων.
Απευθείας εκπομπής της διάλεξης στο Διαδίκτυο.
Διεξαγωγής συνεδριάσεων και παρουσιάσεων μέσω εξειδικευμένης τεχνολογίας, όπως το σύστημα ηλεκτρονικού ασπροπίνακα, το σύστημα οπτικοποιητή για προβολή διαφανειών, κ.λ.π.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

Χρήση της αίθουσας έχουν όλα τα μέλη της πολυτεχνικής κοινότητας. Οι ενδιαφερόμενοι, μετά από συνεννόηση με το ΚΛ&ΔΔ μπορούν να δεσμεύουν χρόνο χρήσης της αίθουσας. Η τεχνική υποστήριξη για κάθε χρήση παρέχεται από το ΚΛ&ΔΔ και δεν επιτρέπεται η χρήση των μηχανημάτων και εξοπλισμού από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Στην αίθουσα απαγορεύεται ρητά η κατανάλωση τροφίμων ή ποτών, το κάπνισμα, και η χρήση κινητών τηλεφώνων. Επιτρέπεται όμως η χρήση φορητών υπολογιστών, η σύνδεση των οποίων σε προβολικά μηχανήματα της αίθουσας γίνεται από προσωπικό του ΚΛ&ΔΔ.
 

Δ. Κανονισμός λειτουργίας και χρήσης των υποδομών φιλοξενίας υπολογιστικών συστημάτων (Data Center) του Πολυτεχνείου Κρήτης

Τελική έκδοση, Ιανουάριος 2009

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Γενική περιγραφή

Οι υποδομές κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην σχετική σύμβαση η οποία προέκυψε μετά από τον διεθνή τακτικό διαγωνισμό της 22ας Απριλίου 2008 καθώς και των τυχόν μεταβολών ή προσαρτημάτων της. Πρόκειται για υψηλού επιπέδου υποδομές οι οποίες σκοπό έχουν να αυξήσουν κατακόρυφα την διαθεσιμότητα των εξυπηρετητών που θα φιλοξενηθούν και κατά συνέπεια και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Ο στόχος που έχει τεθεί για την διαθεσιμότητα των υποδομών αυτών είναι τουλάχιστον το επίπεδο 2 (Tier 2) σύμφωνα με το πρότυπο ΤΙΑ-942. Έτσι οι υποδομές παροχής ισχύος θα έχουν διαθεσιμότητα Ν+1 ενώ οι υποδομές θα διαθέτουν πλήρως ανεξάρτητα κυκλώματα παροχής και κατά συνέπεια διαθεσιμότητα επιπέδου 3 (Tier 3). Το κατώφλι του εκτιμώμενου χρόνου μη διαθεσιμότητας των υποδομών κατά την διάρκεια του έτους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22 ώρες (Tier 2 availability 99,741%).

Χωροθέτηση και πρόσβαση

Η χωροθέτηση του Data Center θα γίνει στο υπόγειο του κτιρίου Α1 μετά από κατάλληλη διαμόρφωση. Το κτίριο Α1 βρίσκεται στον νότιο τμήμα της Πολυτεχνειούπολης Ακρωτηρίου. Διαθέτει επιπλέον δύο επίπεδα γραφείων στα οποία στεγάζεται η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής (ΤΔΥΥ). Διαθέτει δύο εξωτερικές θύρες. Η μία εξ΄ αυτών μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται και η είσοδος στον Data Center είναι δίφυλλη, εξωτερική προς την βόρεια πλευρά του κτιρίου Α1 και έξωθεν αυτής υπάρχει κεκλιμένο επίπεδο το οποίο απολήγει στον χώρο στάθμευσης οχημάτων.

Το σύνολο του κτιρίου καλύπτεται από συναγερμό διασυνδεδεμένο με σύστημα ελέγχου πρόσβασης.

Οι διαδικασίες ελέγχου και ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των συστημάτων πρόσβασης και συναγερμού θα εξηγούνται λεπτομερειακά στους εξουσιοδοτημένους επισκέπτες στους οποίους θα παρέχονται και οι απαραίτητοι κωδικοί και κάρτες προκειμένου αυτοί να εισέλθουν και να εξέλθουν από το Data Center.

Η πρόσβαση στα υπόλοιπα επίπεδα του κτιρίου απαγορεύεται. Μολονότι υπάρχει εσωτερική επικοινωνία και δεν προβλέπεται να υπάρχει φυσικό εμπόδιο που να περιορίζει την πρόσβαση στους χώρους γραφείων εν’ τούτοις κάτι τέτοιο θα απαγορεύεται αυστηρά πλην των περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης διαφυγής. Σε μία τέτοια περίπτωση θα ενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα συναγερμού των γραφείων της Διεύθυνσης ΤΔΥΥ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Φυσική Πρόσβαση

Δικαίωμα φυσικής πρόσβασης στο Data Center έχουν αποκλειστικά και μόνο τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί για αυτόν το σκοπό. Οι εξουσιοδοτήσεις παρέχονται μετά από αίτημα του εργαστηρίου ή του φορέα  στον οποίο ανήκει ο φιλοξενούμενος εξοπλισμός προς το Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (ΤΔ). Το πλήθος των εξουσιοδοτημένων προσώπων ανά Φορέα θα πρέπει να είναι μικρό κατά προτίμηση  δύο άτομα και πάντως όχι μεγαλύτερο από 4 άτομα, πάντα σε συνάρτηση με την ποσότητα του φιλοξενούμενου εξοπλισμού. Θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Φορέας αιτείται την εξουσιοδότηση να έχουν μόνιμη εργασιακή σχέση με αυτόν. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν βασικές τεχνικές γνώσεις και επάρκεια στον ασφαλή χειρισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και κατασβεστικών μέσων. Το Τμήμα ΤΔ διατηρεί το δικαίωμα αιτιολογημένης άρνησης εξουσιοδότησης στην περίπτωση που κρίνει ότι δεν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια.

Πέραν από την φυσική πρόσβαση στον χώρο θα παρέχεται και φυσική πρόσβαση επί του ικριώματος στο οποίο φιλοξενούνται τα υπολογιστικά συστήματα του Φορέα. Δεδομένου ότι σε κάθε ικρίωμα είναι πιθανόν να φιλοξενούνται υπολογιστικά συστήματα περισσοτέρων του ενός Φορέων είναι απαραίτητη η προσεκτική και τακτική εργασία επί αυτού.

Κάθε φυσικό πρόσωπο πριν λάβει την εξουσιοδότηση θα πρέπει μετά από συνεννόηση με τους μηχανικούς του τμήματος ΤΔ, να παρακολουθήσει μία σύντομη εκπαίδευση τόσο για τις διαδικασίες εισόδου και εξόδου όσο και για τις καλές πρακτικές οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται.  Επίσης το Τμήμα ΤΔ οφείλει να εκδώσει τεχνικό εγχειρίδιο με οδηγίες για την ορθή χρήση και λειτουργία των υποδομών. Στο τεχνικό αυτό εγχειρίδιο το οποίο θα παραδίδεται σε όλα τα εξουσιοδοτημένα φυσικά πρόσωπα, θα περιγράφονται αναλυτικά όλες οι ακολουθούμενες διαδικασίες τεχνικών εργασιών καθώς επίσης και οι κανόνες που θα πρέπει να  ακολουθούνται κατά την είσοδο και παραμονή στις υποδομές.

Για τις επισκέψεις οι οποίες πραγματοποιούνται εργάσιμες ημέρες και ώρες θα πρέπει να ενημερώνονται προφορικά οι μηχανικοί του Τμήματος ΤΔ. Για τις επισκέψεις οι οποίες πραγματοποιούνται εκτός των εργασίμων ημερών και ωρών θα πρέπει οι επισκέπτες να ενημερώνουν προφορικά τους μηχανικούς του τμήματος ΤΔ την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Το Τμήμα ΤΔ μπορεί να εκδώσει προσωρινές άδειες εισόδου σε περιπτώσεις εξωτερικών συνεργατών ή τεχνικών μετά από σχετική αίτηση του εκπροσώπου του Φορέα. Η είσοδος σε τέτοιες περιπτώσεις επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι ο εξωτερικός συνεργάτης ή τεχνικός θα συνοδεύεται σε όλη την διάρκεια της επίσκεψης από το μόνιμα εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο του Φορέα. Απαγορεύεται η είσοδος στο Data Center κάθε μη εξουσιοδοτημένου προσώπου ακόμα και αν αυτό συνοδεύεται.

Απομακρυσμένη πρόσβαση

Στους φορείς των οποίων τα υπολογιστικά συστήματα θα φιλοξενηθούν στο Data Center θα παρέχεται εφ’ όσον το επιθυμούν η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω τεχνολογίας KVM over IP στα συστήματά τους. Η πρόσβαση στα συστήματα θα εξασφαλίζεται σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο λειτουργίας προκειμένου να ελαχιστοποιείται η αναγκαιότητα φυσικής μετάβασης στο Data Center. Το τμήμα ΤΔ θα παρέχει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα εξουσιοδοτημένα φυσικά πρόσωπα των Φορέων. Είναι ευθύνη του Φορέα να διασφαλίσει την μυστικότητα της διαδικασίας  απομακρυσμένης πρόσβασης και  και κατ’ επέκταση της ασφάλειας των φιλοξενούμενων συστημάτων του. Επιπρόσθετα και με αντίστοιχη διαδικασία θα παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης των παροχών ρεύματος από τις οποίες θα τροφοδοτούνται τα υπολογιστικά συστήματα του κάθε Φορέα. Οι λεπτομέρειες των παραπάνω διαδικασιών θα περιγράφονται στο τεχνικό εγχειρίδιο του Data Center.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Παροχές σε χώρο

Καθώς το εμβαδόν του χώρου είναι περιορισμένο θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την βέλτιστη αξιοποίησή του. Tο Data Center έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει φιλοξενία σε υπολογιστικά συστήματα τα οποία αναρτώνται εντός ικριωμάτων συμβατών με τα πρότυπα EIA 310-D, IEC 60297 και DIN 41494 SC48D. Δεν προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία υπολογιστικών συστημάτων εκτός του παρεχόμενου χώρου των ικριωμάτων. Ο τεχνικός σχεδιασμός έχει γίνει με σκοπό να παρέχεται η δυνατότητα πυκνής τοποθέτησης των εξυπηρετητών το δε ύψος των ικριωμάτων ανέρχεται στα 42U. Τούτο δεν αποκλείει την δυνατότητα εγκατάστασης και συστημάτων τα οποία δεν αναρτώνται μεν εντός ικριωμάτων αλλά απλά τοποθετούνται σε ειδικά ράφια περιορίζοντας όμως τον διαθέσιμο χώρο στα ικριώματα. Ωστόσο στην περίπτωση όπου ο εναπομείναντας διαθέσιμος χώρος εντός των ικριωμάτων δεν επαρκεί θα παρέχεται προτεραιότητα εγκατάστασης στα συστήματα εκείνα τα οποία είναι σχεδιασμένα για ανάρτηση σε ικριώματα ακόμα και αν φιλοξενούνται ήδη μη αναρτώμενα συστήματα τα οποία θα πρέπει να μετακινηθούν εκτός του Data Center.

Το ικρίωμα και ο ακριβής καθορισμός των U της εγκατάστασης θα καθορίζονται από το Τμήμα ΤΔ.

Παροχές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Αποτελεί υποχρέωση του τμήματος ΤΔ η παροχή σταθεροποιημένης εναλλασσόμενης τάσης ηλεκτρισμού στα φιλοξενούμενα υπολογιστικά συστήματα. Η παροχή θα γίνεται μέσω ειδικού δικτύου διανομής και συσκευών οι οποίες θα εγκαθίστανται στα ικριώματα. Πριν από την εγκατάσταση των φιλοξενούμενων υπολογιστικών συστημάτων θα γίνεται εκτίμηση του ηλεκτρικού φορτίου από το Τμήμα ΤΔ,  σε συνεργασία με το εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο του Φορέα. Το τμήμα ΤΔ θα καθορίζει τον τρόπο και το σημείο παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας στα φιλοξενούμενα συστήματα. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ενδιάμεσων μονάδων αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή εξομάλυνσης αυτού.

Το Τμήμα ΤΔ υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας των υπολογιστικών συστημάτων από διακυμάνσεις της ηλεκτρικής παροχής και ο εξοπλισμός του Data Center έχει προβλεφθεί να προσφέρει όλες τις απαραίτητες διασφαλίσεις προκειμένου να αποφευχθούν τεχνικές αστοχίες στα πλαίσια πάντα του εφικτού. Η παροχή αδιάλειπτης ηλεκτρικής ισχύος σε περίπτωση διακοπής της παροχής από την ΔΕΗ, διασφαλίζεται σε δύο στάδια: σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο προβλέπεται  η λειτουργία συστήματος μπαταριών και σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο προβλέπεται η λειτουργία ηλεκτρικής γεννήτριας η οποία θα εγκατασταθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΠΚ. Ο συνολικός διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας των εφεδρικών συστημάτων παροχής ενέργειας εξαρτάται από μία σειρά παραμέτρων οι οποίες ως ένα βαθμό δεν δύνανται να προβλεφθούν. Σε κάθε περίπτωση όμως το ελάχιστο χρονικό διάστημα λειτουργίας χωρίς την ανάγκη ανεφοδιασμού της γεννήτριας με καύσιμα, υπερβαίνει τις 12 ώρες.

Το Τμήμα ΤΔ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τακτικές και έκτακτες διακοπές της τροφοδοσίας με ηλεκτρικό ρεύμα. Στις μεν τακτικές θα προηγείται προφορική ενημέρωση των εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων του κάθε Φορέα για τον χρόνο και τη διάρκεια της διακοπής. Στις δε έκτακτες και εφ’ όσον δεν θα υπάρχει η δυνατότητα προειδοποίησης,  θα καταβάλλεται προσπάθεια ομαλής διακοπής της λειτουργίας των συστημάτων μέσω του πρωτοκόλλου SNMP. Έκτακτες διακοπές θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του Τμήματος ΤΔ μόνο σε απολύτως επείγουσες περιστάσεις και περιπτώσεις κινδύνου για ανθρώπους ή υλικό.

Παροχές σε περιβαλλοντικές συνθήκες

Αποτελεί υποχρέωση του τμήματος ΤΔ η εξασφάλιση σταθερών περιβαλλοντικών συνθηκών στον χώρο του Data Center προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των φιλοξενούμενων υπολογιστικών συστημάτων. Για τον σκοπό αυτό στον χώρο θα λειτουργούν τρεις κλιματιστικές μονάδας ειδικού τύπου. Οι δύο εξ΄ αυτών έχει υπολογιστεί ότι μπορούν να απαγάγουν από τον χώρο τα δημιουργούμενα θερμικά φορτία ενώ η τρίτη θα λειτουργεί μόνο σε περίπτωση αστοχίας μίας εκ των δύο πρώτων ή σε περιπτώσεις τεχνικής συντήρησης. Οι κλιματιστικές μονάδες θα είναι διασυνδεδεμένες με την γεννήτρια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Οι μονάδες θα καταθλίβουν τον ψυχρό αέρα κάτω από ειδικό ψευδοδάπεδο και στην συνέχεια αυτός θα οδηγείται με κατάλληλες διατάξεις εντός των ικριωμάτων.

Οι παράμετροι που θα διατηρούνται σταθερές στον χώρο του Data Center είναι η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 50%.  

Εάν για οποιονδήποτε έκτακτο λόγο υπάρξουν σημαντικές αποκλίσεις από τις παραπάνω τιμές το Τμήμα ΤΔ δύναται να προβεί σε άμεσες ενέργειες που κατά την κρίση των μηχανικών του θα ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς στα φιλοξενούμενα συστήματα. Μεταξύ των πιθανών ενεργειών περιλαμβάνεται και η έκτακτη διακοπή λειτουργίας των φιλοξενούμενων υπολογιστικών συστημάτων ή μέρους αυτών.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012