Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Προκειμένου να προσφερθούν με αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια οι e-Yπηρεσίες, η Διεύθυνση ΤΔΥΥ σχεδιάζει, εγκαθιστά, συντηρεί και διαχειρίζεται μία σειρά από υποδομές βασισμένες σε τεχνολογίες αιχμής. Οι σημαντικότερες από τις υποδομές αυτές περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

Παθητικές υποδομές δικτύου

Το δίκτυο επικοινωνιών βασίζεται σε εκτεταμένες εγκταστάσεις οπτικων ινών και σε δομημένη καλωδίωση. Το συνολικό μήκος των καλωδίων οπτικών ινών που είναι εγκατεστημένα στην Πολυτεχνειούπολη ανέρχεται σε 44.000 μέτρα ενώ οι πρίζες δομημένης καλωδίωσης χαλκού ανέρχονται σε περίπου 7.000.

Ενεργά στοιχεία δικτύου

Η Διεύθυνση ΤΔΥΥ έχει εγκαταστήσει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται περισσότερους από 70 μεταγωγείς πρόσβασης χρηστών βασισμένους σε τεχνολογία Gigabit Ethernet. Συνολικά είναι εγκατεστημένες περί τις 3.000 ενεργές θύρες πρόσβασης οι οποίες εξυπηρετούν σχεδόν 2.500 ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επιπρόσθετα έχουν τεθεί σε λειτουργία πάνω από 80 ασύρματα σημεία πρόσβασης τα οποία καλύπτουν την πλειονότητα τόσο των στεγασμένων όσο και των υπαίθριων χώρων του Πολυτεχνείου.

Εξυπηρετητές βασικών υπηρεσιών

Οι βασικές υπηρεσίες δικτύου και πληροφορικής βασίζονται σε μία πληθώρα εξυπηρετητών. Καταβάλλεται προσπάθεια για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκμετάλλευση της υφιστάμενης υποδομής με χρήση virtualization.

Τηλεφωνικά κέντρα

Στο Πολυτεχνείο λειτουργούν 7 τηλεφωνικά κέντρα τα οποία παρέχουν περισσότερες από 1000 τηλεφωνικές συνδέσεις. Στα κέντρα απολήγουν 6 PRI συνδέσεις των 30 εξωτερικών τηλεφωνικών γραμμών η κάθε μία. 

Υποδομές συνάθροισης και φιλοξενίας εξυπηρετητών

Η Διεύθυνση ΤΔΥΥ προχώρησε στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός σύγχρονου κέντρου συνάθροισης και φιλοξενίας υπολογιστικών συστημάτων και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Το Data Center του Πολυτεχνείου Κρήτης βρίσκεται στο κτίριο Α1. Στο Data Center είναι εγκατεστημένος ο παρακάτω εξοπλισμός:

Ικριώματα κατάλληλα για την εγκατάσταση εξυπηρετητών βάθους 1 και 1,2 μέτρων των εταιρειών APC και Hewlett Packard.

Μονάδα UPS της εταιρείας APC συνολικής ισχύος 80 KVA

Τρείς κλιματιστικές μονάδες down flow της εταιρείας Stulz αισθητού φορτίου 35 KW η κάθε μία.

Συστήματα απομακρυσμένης πρόσβασης KVMoIP της εταιρείας RARITAN.

Κεντρική εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης.

Κεντρικό σύστημα ασφαλείας/access control.

Όλες οι λειτουργίες του Data Center καθώς και τα φιλοξενούμενα συστήματα εποπτεύονται σε 24ωρη βάση από το σύστημα κεντρικής  παρακολούθησης των δικτυακών πόρων του Τμήματος Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.

Βοηθητικός εξοπλισμός

Το έργο του προσωπικού της Διεύθυνσης διευκολύνεται και από μία σειρά συμπληρωματικών οργάνων και συσκευών υψηλής τεχνολογίας, όπως:

  • Συσκευή συγκόλησης οπτικών ινών σε μορφή ribbon Fujikura SpliceMate FSM11R
  • Συσκευή ελέγχου και πιστοποίησης δομημένης καλωδίωσης χαλκού και οπτικών ινών Agilent Wirescope Pro
  • Αναλυτή ραδιοφάσματος 10KHz-7GHz 
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012