Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

«Εκτίμηση ενεργειακών αποθεμάτων λιγνίτη σε ορυχεία της Βόρειας Ελλάδας με χρήση κανονικού kriging», Παυλίδης Ανδρέας

Παυλίδης Ανδρέας

Υποψ. Διδάκτωρ ΜΗΧΟΠ

E-mail: apavlides24<στο>yahoo.com

 Περίληψη

 Η έρευνα που θα παρουσιαστεί αφορά την εκτίμηση ενεργειακών αποθεμάτων λιγνίτη στην βόρεια Ελλάδα. Τα ορυχεία λιγνίτη που βρίσκονται στην βόρεια Ελλάδα είναι πολυστρωματικά και λόγω τεκτονισμού της περιοχής έχουν πλήθος ρηγμάτων που διακόπτουν την χωρική συνέχεια των στρωμάτων λιγνίτη. Το αποτέλεσμα αυτών είναι να είναι δυσκολότερη η χωρική εκτίμηση του πάχους των στρωμάτων λιγνίτη και λόγω της διαφοροποίησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των στρωμάτων, να είναι δυσκολότερη και η χωρική εκτίμηση του ενεργειακού περιεχομένου του λιγνίτη. Σε αυτήν την έρευνα, για να γίνει η εκτίμηση θερμικών αποθεμάτων, σε πρώτο βήμα εξετάζονται δεδομένα γεωτρήσεων της Δ.Ε.Η. Από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (τέφρα, υγρασία, περιεχόμενο σε CO2) εκτιμούνται οι τιμές της κατώτερης θερμογόνου δύναμης (Κ.Θ.Δ.) για τα δεδομένα της Δ.Ε.Η. που δεν έχουν αυτή την πληροφορία. Στην συνέχεια εκτιμάτε το συνολικό πάχος λιγνίτη για κάθε γεώτρηση των δεδομένων, όπως και το συνολικό ενεργειακό περιεχόμενο ανά μονάδα επιφάνειας (Π.Ε.Π.) για κάθε γεώτρηση. Χρησιμοποιώντας πλέον την Π.Ε.Π. σε κάθε γεώτρηση, γίνετε εκτίμηση με την μέθοδο του κανονικού Kriging της Π.Ε.Π. σε θέσεις πυκνού κανάβου. Πολλαπλασιάζοντας την Π.Ε.Π. που έχει το κάθε κελί του κανάβου με την επιφάνεια του κελιού, εκτιμούνται τα ενεργειακά αποθέματα στο ορυχείο. Η μέθοδος Kriging παρέχει την δυνατότητα να εκτιμηθεί το πιθανό σφάλμα σε κάθε κελί του κανάβου.

Αρχείο pdf Παρουσίασης