Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

«Ολοκληρωμένο σύστημα απομακρυσμένου Μη Καταστροφικού Ελέγχου κατασκευών από σκυρόδεμα με τη χρήση πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων», Λιαράκος Ευάγγελος

Λιαράκος Ευάγγελος

Υποψ. Διδάκτωρ, υπότροφος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ

E-mail: Vagelis_41<στο>yahoo.gr

Περίληψη

 Η εποπτεία της δομικής αρτιότητας των κατασκευών αποτελεί ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για την αξιολόγησης της ασφαλούς λειτουργίας τους, την ανίχνευση πιθανών βλαβών ή/και ατελειών και την έγκαιρη συντήρηση τους. Η ανάγκη για αξιόπιστο έλεγχο της ακεραιότητας μιας κατασκευής, απαιτεί διαδικασίες συνεχούς καταγραφής σχετικών δεδομένων οι οποίες ξεκινούν από τα πρώτα στάδια δόμησης και επεκτείνονται σε όλη τη διάρκεια ζωής της. Στην κατεύθυνση αυτή τα τελευταία 40 χρόνια, έχουν αναπτυχθεί μια σειρά μεθόδων Μη Καταστροφικού Ελέγχου (ΜΚΕ), οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα της επιτόπου και σε σύντομο χρόνο αξιολόγησης των αντοχών και της δομικής κατάστασης του φέροντος οργανισμού μιας κατασκευής. Οι ΜΚΕ στηρίζονται στη μέτρηση μεγεθών που σχετίζονται με τις αντοχές ή τις φυσικομηχανικές ιδιότητες των υλικών, όπως η ταχύτητα των μηχανικών κυμάτων, τα χαρακτηριστικά των ταλαντώσεων απόκρισης σε κρουστικά φορτία, η θερμότητα ενυδάτωσης του σκυροδέματος, οι δοκιμές αναπήδησης σφαιριδίων κ.α. Τα τελευταία 15 χρόνια στο πεδίο του ΜΚΕ κατασκευών από σκυρόδεμα έχουν μπει δυναμικά μέθοδοι οι οποίες αξιοποιούν το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. Τα πιεζοηλεκτρικά υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή αισθητήρων και διεγερτών μηχανικών κυμάτων σε συχνότητες που κυμαίνονται από 10-400 kHz, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προσφερόμενες από τους υπέρηχους δυνατότητες. Στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα τέτοιο ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης το οποίο αξιοποιεί τις δυνατότητες και το χαμηλό κόστος των πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων, υιοθετεί την ασύρματη τεχνολογία και ενσωματώνει ένα σύστημα καταγραφής, διαδικτυακής διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων, με τη συνδυασμένη χρήση των εργαλείων της MySQL και της μαθηματικής πλατφόρμας MATLAB.

Αρχείο pdf Παρουσίασης