Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

«Μοντελοποίηση της ανθρώπινης προσοχής βασισμένη σε παράγοντες από τη γνωστική ψυχολογία και εφαρμογές στη σύνθεση τρισδιάστατης εικόνας», Κουλιέρης Γεώργιος Αλέξανδρος

Κουλιέρης Γεώργιος Αλέξανδρος

Υποψ. Διδάκτωρ ΗΜΜΥ, υπότροφος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ

E-mail: gkoulieris<στο>isc.tuc.gr

  Περίληψη

 Η ανθρώπινη προσοχή δε βασίζεται μόνο σε χαμηλού επιπέδου χαρακτηριστικά της προσλαμβανόμενης από τα μάτια εικόνας (φωτεινότητα, αντίθεση, χρώμα κ.α.) για να αποφασίσει που θα εστιάσει αλλά είναι βασισμένη σε σημασιολογικούς παράγοντες (Henderson et al., 1999) και περιστρέφεται γύρω από την αναγνώριση συγκεκριμένων αντικειμένων (Rensink, 2000). Επεκτείναμε το DWM (Differential Weighting Model) μοντέλο (Eckstein, 2006) για την μοντελοποίηση της προσοχής που βασίζεται σε αντικείμενα καθώς είναι εν γένει παράλληλο και συμβατό με την ανθρώπινη φυσιολογία. Το μοντέλο εισηγείται πως δεδομένου ότι η απόκριση των νευρώνων ακολουθεί μια Γκαουσιανή Κατανομή (Tolhurst et al., 1983), κάθε αποτέλεσμα επεξεργασίας του μηχανισμού της προσοχής του εγκεφάλου προσδιορίζεται από φυσιολογικό θόρυβο και κανόνες συνδυασμού Γκαουσιανών.

Το μοντέλο μας ενσωματώνει εκ των προτέρων Bayesian πιθανότητες (Bayesian Priors) για να μοντελοποιήσει την αλληλεπίδραση αισθητήριων δεδομένων (οπτική πληροφορία) με εκ των προτέρων πιθανότητες βασισμένες στις προσδοκίες του παρατηρητή από την υπάρχουσα γνώση του για μία σκηνή και την τοπολογία των αντικειμένων της. Έπειτα συνδυάζει πληροφορίες από διάφορα χαρακτηριστικά της εικόνας και εκτιμά την εκ των υστέρων πιθανότητα (posterior) μιας περιοχής στην οποία θα εστιαστεί η προσοχή. Έχουμε αναπτύξει δύο ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Η πρώτη χρησιμοποιεί το μοντέλο προσοχής για την τοποθέτηση των σημαντικών για το παιχνίδι αντικειμένων που υπολογίζεται να τραβήξουν την προσοχή, ώστε να ρυθμίζεται η δυσκολία του κάθε επιπέδου. Η δεύτερη χρησιμοποιεί το μοντέλο προσοχής ώστε να σχεδιάσει με υψηλότερη ποιότητα γραφικών μόνο τα αντικείμενα που αναμένεται να τραβήξουν την προσοχή εξοικονομώντας υπολογιστικούς πόρους σε φορητές συσκευές που έχουν πιο αδύναμο υλικό (hardware) από ό,τι οι επιτραπέζιοι υπολογιστές. Νέες εφαρμογές βρίσκονται υπό ανάπτυξη.

Αρχείο pdf παρουσίασης.