Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

«Μελέτη ετερογενών υλικών με χρήση ανάλυσης πολλών κλιμάκων», Δροσόπουλος Γεώργιος

Δροσόπουλος Γεώργιος

Μετα-διδάκτορας ΜΠΔ

E-mail: gdrosopoulos<στο>isc.tuc.gr

Περίληψη

 Καθώς οι απαιτήσεις σε νέα υλικά και τεχνολογίες συνεχώς αυξάνονται, οι μέθοδοι υπολογισμού της συμπεριφοράς των υλικών και των κατασκευών βελτιώνονται, προσπαθώντας να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις.

            Ετερογενή υλικά συναντώνται τόσο σε παραδοσιακές κατασκευές (τοιχοποιία) όσο και σε σύγχρονες (κτίρια, υλικά αεροπλάνων). Η ανάγκη για τον κατά τον δυνατό ακριβέστερο έλεγχο της μηχανικής συμπεριφοράς αυτών σε ακραίες συνθήκες καταπόνησης, οδηγεί στην διατύπωση κατάλληλων υπολογιστικών μεθόδων.

            Η ανάλυση πολλών κλιμάκων, αποτελεί μία μόνο από τις μεθόδους μελέτης. Κεντρική ιδέα της μεθόδου, είναι η θεώρηση της ετερογένειας της κατασκευής σε μοντέλο μικροκλίμακας, αντί θεώρησης της ετερογένειας στην μακροσκοπική κλίμακα. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτή η μελέτη της ετερογενούς κατασκευής, καθώς η προσομοίωση της ετερογένειας απ’ ευθείας σε μακροεπίπεδο είναι τις περισσότερες φορές αδύνατη, λόγω υψηλού υπολογιστικού φόρτου.

            Κατ’ επέκτασιν, σε επιλεγμένα σημεία της μακροσκοπικής κατασκευής αντιστοιχίζονται αντιπροσωπευτικοί όγκοι αναφοράς, οι οποίοι περιλαμβάνουν όλα τα συστατικά υλικά και τους μη γραμμικούς νόμους της μικροδομής. Στο πλαίσιο της παρουσίασης παρουσιάζονται σύνθετα υλικά υψηλής αντοχής ή υλικά τοιχοποιίας, με νόμους μονόπλευρης επαφής-πλαστικότητας στην μικροδομή, για την απεικόνιση της αστοχίας.

Αρχείο pdf Παρουσίασης