Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

«Το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών σπόρων», Λιμνίου Γεωργία Παναγιώτα

Λιμνίου Γεωργία Παναγιώτα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΜΗΠΕΡ, Διατριβή (υπό  εξέλιξη) του πρώην Γενικού Τμήματος, Κατεύθυνση: Κοινωνική και Τεχνολογική Ανάπτυξη

E-mail: gplimniou<στο>lmlaw.gr

 Περίληψη

 Το ελληνικό νομοθετικό καθεστώς για το περιβάλλον, κινούμενο στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και διεθνών δεσμεύσεων, έχει θέσει ως έναν από τους βασικούς πυλώνες του την αποτελεσματική διατήρηση της βιοποικιλότητας, ως εθνικού κεφαλαίου (ν. 3937/2011 άρθρο 1).  Ιδιαίτερα μεγάλη αξία στην προσπάθεια αυτή έχει η προστασία και διατήρηση των φυτογενετικών πόρων, δεδομένου ότι χάρη σε αυτούς εξασφαλίζεται η διατροφική αλυσίδα και η επιβίωση του ανθρώπου στον πλανήτη. Επιτελικό ρόλο στη διατήρησή τους διαδραματίζουν οι «επιτόπου» (in situ) και οι «εκτός τόπου» (ex situ) συλλογές. Στις τελευταίες, ανήκουν και οι Τράπεζες Σπόρων, στις οποίες συλλέγεται, αναλύεται, αποθηκεύεται, διατηρείται και διατίθεται το γενετικό υλικό τόσο στους καλλιεργητές όσο και στους ερευνητές. Παράλληλα, η Τράπεζα οφείλει να διαθέτει και μεταφέρει αντίγραφα ασφαλείας σε άλλες Τράπεζες, προκειμένου να εκπληρώνεται ο προστατευτικός σκοπός της στην υφήλιο.

Η πραγματοποιούμενη για πρώτη φορά στη χώρα μας έρευνα, εξετάζει την ύπαρξη ή μη σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου των Τραπεζών Σπόρων και επιχειρεί τον προσδιορισμό των αρχών, των σκοπών, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους, διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις. Βασίζεται στην ελληνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, ενώ παράλληλα λόγω της διεπιστημονικής της φύσης δέχεται ερεθίσματα από τα πρακτικά προβλήματα, που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία των Τραπεζών Σπόρων, τα οποία αποτυπώνονται και καταγράφονται κατόπιν επιτόπιων επισκέψεων και συζητήσεων με τους αρμοδίους σε αυτές.

          Τα αποτελέσματα της έρευνας σκοπεύουν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα για τον τρόπο οργάνωσης των Τραπεζών Σπόρων που λειτουργούν και θα ιδρυθούν στη χώρα μας και μάλιστα μετά την επικείμενη ψήφιση Κανονισμού της ΕΕ για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση.

Αρχείο pdf Παρουσίασης