Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

«Η εξέλιξη της εθνικής δασικής πολιτικής από το 1992 έως το 2012 υπό το πρίσμα της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή», Νικολάου Ειρήνη

Νικολάου Ειρήνη

Υποψ. Διδάκτωρ ΜΗΠΕΡ

E-mail: einikolaou<στο>isc.tuc.gr

Περίληψη

 H εν λόγω διατριβή έχει σκοπό να ερευνήσει κατά πόσο και με ποιο τρόπο επηρεάστηκε η εθνική δασική πολιτική που εφαρμόστηκε την τελευταία εικοσαετία (1992-2012) από τις διεθνείς εξελίξεις που σχετίζονταν με το περιβάλλον και αφορούσαν ειδικότερα την κλιματική αλλαγή. Ερευνά τη σχέση της με τη Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, είτε αναφέρεται στη μείωση των εκπομπών είτε στην προσαρμογή των δασών στις νέες κλιματικές συνθήκες και προσεγγίζει ένα σχέδιο διαμόρφωσής της για το χρονικό διάστημα μέχρι την επίτευξη του στόχου 20-20-20 που τέθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά το πρώτο στάδιο της διατριβής αναζητήθηκε η διεθνής και εθνική βιβλιογραφία, η εθνική νομοθεσία καθώς και άλλα νομικά κείμενα αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της δασικής πολιτικής κατά την τελευταία εικοσαετία (1992-2012) διεθνή δεσμευτικά κείμενα (Σύμβαση – Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή, Πρωτόκολλο του Κυότο, Απόφαση Μαρακές, Απόφαση Ντέρμπαν για τις Χρήσεις Γης Αλλαγές Χρήσεων Γης και Δασοπονία, κλπ.), ή μη δεσμευτικά (Ψηφίσματα και Διακηρύξεις διεθνών οργανισμών και πολιτικών διαδικασιών σχετικά με την δασική πολιτική, π.χ. MCPFE) που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη.

Στο δεύτερο στάδιο, αποφασίσθηκε το ερωτηματολόγιο που καθορίζει τις ερωτήσεις προς τους συνεντευξιαζόμενους, ο αριθμός του δείγματος και οι ιδιότητες αυτού. Το στάδιο περιλαμβάνει επίσης, την αναζήτηση και πρώτη επαφή με τους υποψήφιους συνεντευξιαζόμενους, τις συνεντεύξεις, την ηλεκτρονική καταχώρηση, αρχειοθέτηση και κωδικοποίησή τους καθώς και τον προσδιορισμό του τρόπου ανάλυσης των απαντήσεων. Στην παρούσα φάση, η έρευνα βρίσκεται στην εκτέλεση των τελευταίων συνεντεύξεων.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της έρευνας είναι η ανάλυση του τρόπου εφαρμογής της δασικής πολιτικής στη χώρα μέχρι σήμερα και ένα σχέδιο διαμόρφωσής της για την επόμενη δεκαετία με γνώμονα την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και μέσα από το πρίσμα της αειφορικής διαχείρισης των δασών.

Αρχείο pdf Παρουσίασης