Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

*** Για να δείτε τις τρέχουσες προκηρύξεις για πρακτική άσκηση (μέσω της ΚΛΑΣΙΚΗΣ κινητικότητας και μέσω του ΟΜΙΛΟΥ) δείτε τις ανακοινώσεις του γραφείου Erasmus εδώ: https://www.tuc.gr/index.php?id=4731

 

Σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές όλων των επιπέδων σπουδών, προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών, να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης από 2 έως 12 μήνες σε φορέα του εξωτερικού σε κάθε επίπεδο των σπουδών τους.

Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα για πρακτική άσκηση έχουν και οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση ότι την ημέρα υποβολής της αίτησής τους για μετακίνηση, διατηρούν ακόμα τη φοιτητική τους ιδιότητα. Θα πρέπει δηλαδή την ημέρα που υποβάλλουν την αίτησή τους, να είναι ακόμα ενεργοί φοιτητές και να μην έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι

Μετά τη δημοσίευση του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 Τεύχος Α, Άρθρο 46) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος. Ως εκ τούτου οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν δικαίωμα μετακίνησης μέσω του Προγράμματος Erasmus+ έως και 24 μήνες, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έως και 12 μήνες και οι διδακτορικοί φοιτητές έως και 12 μήνες.

Οι φοιτητές πρέπει να λάβουν υπόψιν τους ότι η διάρκεια κινητικότητας είναι συνυφασμένη με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση και προκειμένου να καλυφθεί η μεγάλη ζήτηση και να πραγματοποιηθεί η κινητικότητα όσο το δυνατό περισσότερων φοιτητών, το Πολυτεχνείο Κρήτης παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης διάρκειας τριών (3) μηνών.

  

Κριτήρια επιλεξιμότητας συμμετοχής & διαδικασία υποβολής αίτησης

Κριτήρια επιλεξιμότητας συμμετοχής

Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να

 1. Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να είναι εγγεγραμμένος/η σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου σπουδών, πλήρους ή μερικής φοίτησης, στο Πολυτεχνείο Κρήτης ή σε δι-ιδρυματικό πρόγραμμα σπουδών που έχει συνιδρυθεί και συνδιοργανωθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο απονέμει κοινό τίτλο σπουδών από τα συμμετέχοντα Ιδρύματα.
 2. Στην περίπτωση προπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, ο/η φοιτητής/τρια απαιτείται να έχει κατοχυρώσει, μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησής του/της, το 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων ECTS των μαθημάτων που υποχρεούται να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για πρωτοετείς φοιτητές που βρίσκονται στο A’ εξάμηνο.
 3. Απόφοιτος/η του Πολυτεχνείου Κρήτης μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κινητικότητας πρακτικής άσκησης με την προϋπόθεση ότι έχει επιλεγεί κατά το τελευταίο έτος των σπουδών του/της. Ο/Η απόφοιτος/η θα πρέπει να πραγματοποιήσει και να ολοκληρώσει την πρακτική του/της άσκηση στο εξωτερικό το αργότερο εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή του/της.
 4. Για τη συμμετοχή μεταπτυχιακών ή διδακτορικών φοιτητών στο πρόγραμμα κινητικότητας, απαιτείται η σύμφωνη έγγραφη γνώμη του μέλους ΔΕΠ που έχει οριστεί ως επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής του/της. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί επιβλέπων, τότε απαιτείται η σύμφωνη έγγραφη γνώμη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του Προγράμματος.

4. είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διπλώματος της ξένης γλώσσας εργασίας στον φορέα υποδοχής.

 

Κανονισμός συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus

 

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά (ως αρχεία .doc και pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus-plus@tuc.gr του Γραφείου Erasmus κατόπιν δημοσίευσης προκήρυξης η οποία αναρτάται στις ιστοσελίδες

Κατά την ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, θα πρέπει να ζητάτε οπωσδήποτε ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.  Αίτηση Συμμετοχής για Πρακτική Άσκηση (παρέχεται από την Υπηρεσία) 

2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας, το οποίο ο φοιτητής μπορεί να αιτηθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

3. Πιστοποιητικό της ξένης γλώσσας η οποία θα συνιστά τη γλώσσα εργασίας και επικοινωνίας με τους συνεργάτες στον φορέα υποδοχής ή απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. (Απλό ψηφιακό αντίγραφο). (Προσοχή! Δεν χρειάζεται ο φοιτητής να γνωρίζει τη γλώσσα της χώρας στην οποία θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση. Η γλώσσα εργασίας/επικοινωνίας μπορεί να είναι διαφορετική από την εθνική. Η πιο συχνή περίπτωση είναι αυτή της χρήσης της αγγλικής). 

4.  Βιογραφικό Σημείωμα Europass στο τέλος του οποίου θα περιγράφονται συνοπτικά τα κίνητρα συμμετοχής. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Κανένα άλλο είδος βιογραφικού δεν θα γίνεται αποδεκτό. (παρέχεται από την Υπηρεσία)

5. Επιστολή αποδοχής (Letter of acceptance) από τον φορέα στον οποίο ο/η υποψήφιος/α θα πραγματοποιήσει την πρακτική του/της άσκηση. (παρέχεται από την Υπηρεσία)

6. Σε περίπτωση φοιτητή/φοιτήτριας  2ου ή 3ου κύκλου,  την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του μέλους ΔΕΠ που επιβλέπει την μεταπτυχιακή/διδακτορική του/της διατριβή ή εάν δεν έχει οριστεί, την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του μέλους ΔΕΠ που έχει οριστεί Διευθυντής του Προγράμματος. (παρέχεται από την Υπηρεσία)

7. Αίτηση Φοιτητή/Φοιτήτριας με λιγότερες ευκαιρίες. (παρέχεται από την Υπηρεσία)

Σημείωση: Στη περίπτωση που ο/η φοιτητής/φοιτήτρια καταθέσει και αίτηση πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης ως άτομο με λιγότερες ευκαιρίες, θα πρέπει να προσκομίσει και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο έγγραφο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ»

Επισημαίνεται ότι: Τα δικαιολογητικά φοιτητή/φοιτήτριας που ανήκει στην ομάδα "ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες", μπορεί να γίνει και σε επόμενο στάδιο, αλλά ΠΡΙΝ ξεκινήσει η κινητικότητα. Ωστόσο η μη υποβολή των δικαιολογητικών κατά το στάδιο της αίτησης, σημαίνει ότι δεν θα λάβει τη πρόσθετη μοριοδότηση.

 

Σε περίπτωση υπερκάλυψης των θέσεων, προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα Erasmus.

Η αξιολόγηση των Προκαταρκτικών Αιτήσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ με την ευθύνη των Ακαδημαϊκών Υπευθύνων Erasmus των Σχολών. Tα αποτελέσματα γνωστοποιούνται στους υποψηφίους μέσω του γραφείου Erasmus. 

 

Επιλέξιμοι Οργανισμοί


Επιλέξιμοι Οργανισμοί

 • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση(συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
 • πρεσβείες ή προξενικά γραφεία του κράτους μέλους της ΕΕ ή της συνδεδεμένης με το πρόγραμμα τρίτης χώρας του Ιδρύματος αποστολής
 • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων
 • ερευνητικό ινστιτούτο
 • ίδρυμα
 • σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική έως των ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)
 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ
 • Ο φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης
 • Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα από κράτος μέλος της ΕΕ ή Τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα και να διαθέτη χάρτη Erasmus (ECHE), ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα το οποίο είναι αναγνωρισμένο και έχει υπογράψει διοργανικές συμφωνίες με τους εταίρους του από κράτος μέλος της ΕΕ ή από τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, πριν από τη πραγματοποίηση της κινητικότητας.


Μη επιλέξιμοι Οργανισμοί

 Οι θεσμοί και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των Εθνικών οργανισμών Erasmus+ (ο πλήρης κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en).

 

Επιλέξιμες δραστηριότητες

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση από 2 έως 24 μήνες σε κινητικότητα με φυσική παρουσία στον 1ο κύκλο σπουδών και από 2 έως 12 μήνες σε κινητικότητα με φυσική παρουσία στον 2ο και στον 3ο κύκλο σπουδών, από το 1ο έτος σπουδών.

 

Στη μακροχρόνια κινητικότητα παρέχεται επιχορήγηση για 2-3 μήνες.

Ομάδες Χωρών

Χώρες

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Σουηδία,  Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο,

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο)


           670

Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 13 (Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό)


          620

 

Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία

          570

 

 

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες που συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση, λαμβάνουν μια συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης της Ε.Ε., για την κάλυψη των ατομικών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ύψους 250 ευρώ ανά μήνα.

 

Διεθνής εξερχόμενη κινητικότητα υποστηριζόμενη από κονδύλια εσωτερικής πολιτικής (ΚΑ131):

Προτεραιότητα δίνεται στην ανάπτυξη μελλοντοστραφών και άλλων συναφών δεξιοτήτων φοιτητών και προσωπικού από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Οι δραστηριότητες διεθνούς κινητικότητας προς οποιαδήποτε μη συνδεδεμένη χώρα χρηματοδοτούνται από την επιχορήγηση που χορηγείται σε σχέδια κινητικότητας. Οι δικαιούχοι επιχορήγησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως και το 20 % της τελευταίας χορηγούμενης επιχορήγησης για εξερχόμενη κινητικότητα προς μη συνδεδεμένες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο (Περιφέρειες 1-14). Σκοπός των ευκαιριών αυτών είναι να ενθαρρύνουν έναν οργανισμό σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα να αναπτύξει δραστηριότητες εξερχόμενης κινητικότητας με διάφορες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, και αναμένεται να καλύψουν το ευρύτερο δυνατό γεωγραφικό πεδίο. Προς το παρόν η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται μόνο στον Όμιλο Κινητικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Κινητικότητα Υποψήφιων Διδακτόρων (Doctoral Mobility)
Για την καλύτερη κάλυψη των διαφορετικών αναγκών μάθησης και κατάρτισης των υποψηφίων διδακτόρων και για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι προσφάτως απόφοιτοι («μεταδιδάκτορες») μπορούν να πραγματοποιήσουν βραχυχρόνια ή μακροχρόνια κινητικότητα για σπουδές ή περιόδους κινητικότητας για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Ενθαρρύνεται η προσθήκη ενός εικονικού στοιχείου στη φυσική κινητικότητα. Η επιλέξιμη διάρκεια της κινητικότητας είναι από 5-30 ημέρες για βραχυχρόνια κινητικότητα και από 2-12 μήνες για κινητικότητα μακροχρόνιας διάρκειας (προαιρετικά σε συνδυασμό με εικονική δραστηριότητα και για τους δύο τύπους κινητικοτήτων). Επιχορηγείται διάστημα 5 ημερών.

---
 

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Κάθε φοιτητής, και ιδιαιτέρως εκείνοι που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε μια μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία για σπουδές ή για πρακτική άσκηση, μπορεί να συνδυάσει μια βραχυχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία συνδυάζοντας την με υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα.

H διάρκεια της κινητικότητας με φυσική παρουσία θα πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 30 ημερών και να συνδυάζεται υποχρεωτικά με μια εικονική δραστηριότητα, προκειμένου να απονέμει τουλάχιστον 3 ECTS. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για φοιτητές 3ου κύκλου (υποψήφιοι διδάκτορες).

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες που δεν λαμβάνουν επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου, μπορούν να επιλέξουν πράσινη μετακίνηση. Στην περίπτωση αυτή, θα λάβουν επιπλέον μια εφάπαξ συνεισφορά ύψους 50 ευρώ ως συμπληρωματική ενίσχυση και έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ’ επιστροφής.

Ως πράσινη μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ή εν γένει περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως π.χ. λεωφορείο, τρένο ή συνεπιβατισμό (carpooling). 


 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στη βραχυχρόνια κινητικότητα, η επιχορήγηση παρέχεται επιχορήγηση για 5 ημέρες.

Διάρκεια Κινητικότητας με Φυσική Παρουσία

Ποσό Επιχορήγησης

Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες

΄Έως την 14η ημέρα

70 ευρώ την ημέρα

+100 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο της κινητικότητας

Από την 15η έως την 30η ημέρα

50 ευρώ την ημέρα

+150 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο της κινητικότητας

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Οι φοιτητές και προσφάτως απόφοιτοι που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες και συμμετέχουν σε βραχυχρόνιες κινητικότητες, λαμβάνουν χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου που υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, και σε αυτό ισχύουν οι τιμές ανά ζώνη χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

Αποστάσεις ταξιδίου

Περίπτωση συνήθους μετακίνησης

Περίπτωση πράσινης μετακίνησης

Μεταξύ 10 και 99 χλμ.:

23 ευρώ ανά συμμετέχοντα

-

Μεταξύ 100 και 499 χλμ.:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

210 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

320 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

410 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

610 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

-

Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χλμ:

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

-

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν πράσινη μετακίνηση (Green Travel), δύναται να λάβουν έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ’ επιστροφής.

 

Καταβολή επιχορήγησης στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες

Η επιχορήγηση  δίνεται σε 2 δόσεις. Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια λαμβάνει το 80% του συνολικού ποσού (Ά' δόση) πριν την αναχώρησή του, εφόσον έχει προσκομίσει σωστά συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχει υποβάλλει το 1ο γλωσσικό τεστ. Το υπόλοιπο 20%, το λαμβάνει αφού ολοκληρώσει τη κινητικότητά του, γίνει ο απαραίτητος έλεγχος των εγγράφων ολοκλήρωσης (Certificate of Attendance & Learning Agreement After the Mobility) και υποβάλλει την Τελική Έκθεση (EU Survey).

 

ΜΕΙΚΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οποιαδήποτε περίοδος σπουδών ή πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό οποιασδήποτε διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας διδακτορικών φοιτητών, μπορεί να πραγματοποιηθεί ως μικτή κινητικότητα. Η μικτή κινητικότητα είναι συνδυασμός κινητικότητας με φυσική παρουσία με μια εικονική συνιστώσα που διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία. Για παράδειγμα, η εικονική συνιστώσα μπορεί να φέρει κοντά μέσω διαδικτύου εκπαιδευόμενους από διάφορες χώρες και διάφορους κλάδους σπουδών για την παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων ή για ομαδική και ταυτόχρονη συνεργασία σε εργασίες που αναγνωρίζονται στο πλαίσιο των σπουδών τους. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται επιχορήγηση για την εικονική συνιστώσα της κινητικότητας.

 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Γίνονται δεκτά αιτήματα παράτασης με ή χωρίς επιχορήγηση εφόσον το αίτημα είναι επαρκώς τεκμηριωμένο και υποβληθεί το αργότερο 1 μήνα πριν την αρχικά προγραμματισμένη λήξη της κινητικότητας.

 

ΠΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

1) Όταν ο μετακινούμενος δεν έχει συμπληρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια κινητικότητας 2 μηνών και όταν δεν έχει επιτύχει μετά από αρνητική αναφορά του φορέα υποδοχής τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στη Συμφωνία Μάθησης.

 

2) Όταν ο μετακινούμενος δεν συμμορφώνεται με τους όρους της Σύμβασης Επιχορήγησης που έχει υπογράψει πριν την έναρξη της κινητικότητας του. (Erasmus+  for Higher Education  Students and Staff  Frequently Asked Questions (Question 37) Erasmus+ Guide  p. 266

 

Επιπρόσθετη επιχορήγηση σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Call 2022

επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση και πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω (1) ή (2) κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια:

(1) Το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

(2) Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος:

i. Ο φοιτητής είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.

ii. Ο φοιτητής είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος.

iii. Ο φοιτητής είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

iv. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη).

v. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.

vi. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

vii. Ο φοιτητής έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

viii. Ο φοιτητής είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

ix. Ο φοιτητής είναι Ρομά.

x. Ο φοιτητής είναι πρόσφυγας.

(3) Φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν τους εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ.

 

Call 2021

Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση και πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω (1), ή (2) κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια:

(1) Το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

(2) Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ (8.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος:

i. Ο φοιτητής είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.

ii. Ο φοιτητής είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος.

iii. Ο φοιτητής είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης.

iv. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη).

v. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.

vi. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

vii. Ο φοιτητής έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

viii. Ο φοιτητής είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

ix. Ο φοιτητής είναι Ρομά.

x. Ο φοιτητής είναι πρόσφυγας.

(3) Φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν τους εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000,00 )ευρώ.

Δικαιολογητικά ανά κατηγορία:

(1) Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του φοιτητή ή/και των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή/και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.

(2) Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του φοιτητή ή/και των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή/και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.

i. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής αρχής.

ii. Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου γονέων, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός.

iii. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01-09-2011.

iv. Για την απόδειξη της ιδιότητας γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται:

α) δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή

β) τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας από έναν γονέα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή

γ) ληξιαρχική πράξη θανάτου ενός γονέα, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του άλλου γονέα (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

 1. v. Κάρτα ασύλου ή αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο ελληνικό δημόσιο έγγραφο, στην περίπτωση που ο υποψήφιος, κατά δήλωσή του, είναι πρόσφυγας.
 2. vi. Βεβαίωση δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας οργάνωσης, στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής/φοιτήτρια είναι καταγωγής Ρομά (π.χ. από την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ»).
 3. vii. Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει στη Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή βεβαίωση εισαγωγής σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ανωτέρω ιδιότητα.

 

(3) Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του φοιτητή ή/και των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή/και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.

 1. i. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01-09-2011.


Ορισμοί:

Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη φορολογική δήλωση, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα, ήτοι το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, στην οποία ο φοιτητής είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος. Στην περίπτωση που ο φοιτητής εμφανίζεται σε αυτοτελείς φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και εξαρτώμενο μέλος αντιστοίχως, για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις.

 

Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη- στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

 

Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ενός τουλάχιστον τέκνου, για τους κάτωθι λόγους:

 ◊  δυνάμει δικαστικής απόφασης και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή

 ◊  παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή

 ◊  υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή

 ◊  ο γονέας τελεί σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας του φοιτητή

 

Πληροφορίες για τις χώρες υποδοχής του Προγράμματος

 

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το προφίλ για την κάθε μία από τις παραπάνω χώρες καθώς και χρήσιμες συμβολές για την ασφάλειά σας:

Country Profiles

Staying safe during your European experience

Μετά την αξιολόγηση

 

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Erasmus+ ΝΕΑ, ενώ ταυτόχρονα ο κάθε φοιτητής ενημερώνεται ξεχωριστά  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά από το γραφείο Erasmus.

 

Φοιτητές που λαμβάνουν επιχορήγηση

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί θετικά  και λαμβάνουν επιχορήγηση μπορούν να επισκεφθούν την παρακάτω ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερωθούν βήμα προς βήμα για τις απαραίτητες διαδικασίες της μετακίνησης και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν. 

Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την πρακτική άσκηση

 

 Ενημερωθείτε για τη Διεθνή Φοιτητική Ταυτότητα ISIC

 

Φοιτητές με μηδενική χρηματοδότηση:

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν λαμβάνουν επιχορήγηση, έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με μηδενική χρηματοδότηση (zero–grant), με δική τους προσωπική χρηματοδότηση. Στην περίπτωση αυτή απευθύνονται στο γραφείο Erasmus (κος Μαραγκουδάκης
erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr τηλ. 28210-37246) προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία. Η περίοδος κινητικότητας με μηδενική επιχορήγηση, προσμετράται το σύνολο των μηνών ανά κύκλο σπουδών, που έχει δικαίωμα να μετακινηθεί ο φοιτητής.

 

Στο παρακάτω βίντεο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε την περιγραφή της εμπειρία Erasmus μίας πρώην ασκούμενης από την Πορτογαλία στη Δανία. Δίπλα στη ρύθμιση έντασης του ήχου, έχετε τη δυνατότητα ανάγνωσης υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, πατώντας στην επιλογή subtitles τη λέξη "ελληνικά"

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I112400

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012