Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Δημόσιες Παρουσιάσεις Φοιτητών
 • Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Δαμηλάκη Μιχαέλας- Σχολή ΑΡΜΗΧ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Δαμηλάκη Μιχαέλας- Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • Συντάχθηκε 05-12-2022 15:08 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 07/12/2022 12:00
  Λήξη: 07/12/2022 13:00

  Ονοματεπώνυμο:Μιχαέλα Δαμηλάκη

  Τίτλος:Ενεργειακή αναβάθμιση πέτρινων παραδοσιακών κατοικιών στην Κρήτη. Εγχειρίδιο για Αρχιτέκτονες.
  Title:Energy renovation for traditional stone houses in Crete. Handbook for architects.

  Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022, 12.00 μ.μ.
  Μέσω τηλεδιάσκεψης

  Εξεταστική Επιτροπή

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μανδαλάκη (επιβλέπουσα)
  Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων Κακάβας 
  Αναπληρωτής Καθηγητής Γιάννης-Νίκος Τσάρας 

  Περίληψη

  Το θέμα της ερευνητικής εργασίας είναι η παρουσίαση στρατηγικών ενεργειακής αναβάθμισης της παραδοσιακής πέτρινης κατοικίας στην Κρήτη. H βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων κτιρίων έχει μεγάλες δυνατότητες για τον μετριασμό των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Στόχος είναι η δημιουργία ενός εγχειρίδιου για τον αρχιτέκτονα που να προάγει την υπάρχουσα αρχιτεκτονική κληρονομία, τις παραδοσιακές τεχνικές λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες ενόψει της οικολογικής κρίσης. Μεθοδολογικά η έρευνα είναι αρχικά βιβλιογραφική και στη συνέχεια με την αναφορά παραδειγμάτων που εντοπίστηκαν μετά από έρευνα πεδίου. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εργασίας λαμβάνεται υπόψιν: 
  • Το πλαίσιο της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά με τις πολιτικές της ενεργειακής αναβάθμισης. 
  • Προβληματισμοί και δυσκολίες της ενεργειακής αναβάθμισης. 
  • Οι αρχιτεκτονικές επεμβάσεις-αποκαταστάσεις και πως αυτές μπορούν να συνδυαστούν με την ενεργειακή αναβάθμιση. 
  Η παρούσα ερευνητική εργασία επικεντρώνεται στις πέτρινες ιστορικά παραδοσιακές κατοικίες της Κρήτης και δε παρουσιάζει ενεργειακές προτάσεις για ιστορικά μνημεία ή κτίρια με άλλη χρήση.

  Abstract 

  The topic of the research project is the identification and evaluation of strategies for the energy upgrade of traditional stone houses in Crete. Improving the energy efficiency of existing buildings has great potential for mitigating the effects of global warming. The aim is to create a handbook for the architect that promotes the existing architectural heritage, traditional techniques taking into account modern needs in view of the ecological crisis.  Methodologically, the research is made initially bibliographical and then by reporting examples identified after field research. The present research paper focuses on the historic stone traditional houses of Crete and does not present energy proposals for historic monuments or buildings with other uses. In order to achieve the objective of the work, it is taken into account:
  - The framework of Greece and the European Union regarding the policies of energy upgrading.
  - Problems and difficulties of energy upgrading.
  - Architectural interventions-restorations and how they can be combined with energy upgrading.© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012