Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Όραμα και Αποστολή

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένα δυναμικό, τεχνολογικό πανεπιστημιακό ίδρυμα, το οποίο έχει ως όραμα και αποστολή:

  • να εκπαιδεύει άρτια καταρτισμένους, νέους μηχανικούς,
  • να δημιουργεί νέα γνώση προς όφελος της κοινωνίας και
  • να επιδιώκει την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Πολυτεχνείου Κρήτης επιδιώκει την επίτευξη συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων μέσα από συντονισμένες δράσεις. Ο χαρακτήρας του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι πολύ ιδιαίτερος μιας και πρόκειται για σχετικά μικρό ίδρυμα, αλλά με διευρυμένες αναπτυξιακές προοπτικές και επιδράσεις στους περισσότερους τομείς ανάπτυξης και κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων, μέσω των επιστημονικών περιοχών που θεραπεύει. Ο χαρακτήρας αυτός πρέπει να προστατευτεί και να επικοινωνηθεί με το ευρύτερο ακαδημαϊκό και κοινωνικό περιβάλλον. Γι' αυτό και το ζητούμενο είναι η Καινοτομία στα αντικείμενα που θεραπεύονται, η Αριστεία στην εκπαίδευση και στα ερευνητικά αποτελέσματα, καθώς και η εξωστρέφεια προς την κοινωνία και την παραγωγική διαδικασία.

 

Διασφάλιση Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης περιγράφει την πολιτική που υιοθετεί το Ίδρυμα για τη διασφάλιση ποιότητας στη λειτουργία του και στοχεύει στην επίτευξη των στόχων που θέτει ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Ιδρύματος. Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη για συνεργασία και ενεργό συμμετοχή του συνόλου της Πολυτεχνικής κοινότητας για την επιτυχή εφαρμογή του Εσωτερικού Σύστηματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ). Το ΕΣΔΠ αποτυπώνει τη δέσμευση του Πολυτεχνείου Κρήτης σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των προαναφερόμενων στόχων, μέσα σε ένα πλαίσιο διαφύλαξης των ακαδημαϊκών αρχών.

Η Στοχοθεσία Ποιότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελείται από μια σειρά εξειδικευμένων στόχων που καλύπτουν τέσσερις βασικούς άξονες (εκπαίδευση, έρευνα, υποδομές, άνθρωποι) και προσδιορίζονται μέσα από επιλεγμένους και σαφώς καθορισμένους δείκτες επίδοσης με ζητούμενο την βελτίωση των τιμών τους μέσα στα επόμενα χρόνια. Η θέσπιση στόχων έγινε με τρόπο που εξυπηρετεί το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Ιδρύματος.

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος έχει την ευθύνη για όλες τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ιδίως για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη βελτίωση του ΕΣΔΠ.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012