Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. : Ιωάννας-Αντωνίας Κουκουβιτάκη, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 01-11-2022 10:42 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 03/11/2022 12:00
  Λήξη: 03/11/2022 13:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   

  Ονοματεπώνυμο: Ιωάννα-Αντωνία Κουκουβιτάκη

  Αριθμός Μητρώου: 2014010031 Θέμα

   

  Τίτλος στα Ελληνικά: Eκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε κατασκευαστική εταιρεία μεταλλικών κτιρίων

  Τίτλος στα Αγγλικά : Occupational risk assessment in a construction company of metal buildings

   

  Εξεταστική Επιτροπή:

  Επιβλέπων: Θωμάς Κοντογιάννης

  Πρώτο Μέλος: Βασίλης Μουστάκης

  Δεύτερο Μέλος: Στέλιος Τσαφαράκης

   

  Περίληψη της εργασίας : Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από 5 κεφάλαια και έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου σε κατασκευαστική εταιρεία μεταλλικών κτιρίων. Στο 1° κεφάλαιο αναφέρεται, η έννοια της γραπτής εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου που αποτελεί υποχρέωση των εργοδοτών να την παρέχουν στην εταιρεία τους. Συντάσσεται από τον τεχνικό ασφαλείας και τον γιατρό εργασίας. Αρχικά, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα διαχείρισης ασφαλείας (ΣΔΑ). Αναλύει τον διαχωρισμό των κινδύνων που υφίστανται σε ένα εργασιακό περιβάλλον και στην συνέχεια τις διαδικαστικές φάσεις εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου που χωρίζονται στον εντοπισμό, την εξακρίβωση και τέλος στην εκτίμηση των κινδύνων. Τέλος γίνεται μια μικρή εισαγωγή της εταιρείας καθώς αναφέρεται και ο σκοπός της παρούσας εργασίας αλλά και συνοψίζεται το σύνολο των νόμων και των προεδρικών διαταγμάτων βάσει των οποίων κινείται η επιχείρηση. Στο 2° κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή της εγκατάστασης αλλά και της παραγωγικής διαδικασίας. Η παραγωγική διαδικασία ξεκινάει με την είσοδο της πρώτης ύλης στο εργοστάσιο και έπειτα προωθείται στο 1° στάδιο παραγωγής, στο οποίο γίνεται η κοπή – διάτρηση λαμαρίνας και δοκών. Στο 2° στάδιο γίνεται η μερική κόλληση των τεμαχίων και τέλος στο 3° στάδιο παραγωγής, γίνεται η συγκόλληση των τεμαχίων με μηχανές σύρματος – αερίων και στην συνέχεια η φόρτωση τους στις πλατφόρμες μεταφοράς. Η παραγωγική διαδικασία αποτελείται από 7 σταθμούς εργασίας (CNC κοπή-διάτρηση λαμαρίνας,CNC κοπή-διάτρηση δοκών,CNC κάμψη λαμαρίνας,CNC κοπή λαμαρίνας μέχρι 10mm, συναρμολόγηση, συγκόλληση και τον σταθμό της γερανογέφυρας). Στο 3° κεφάλαιο εξηγούνται οι μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να γίνει η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου στην κατασκευαστική εταιρεία μεταλλικών κτιρίων. Αρχικά, περιγράφεται η μέθοδος της ποιοτικής ανάλυσης, στην συνέχεια γίνεται η περιγραφή της μεθόδου bow-ties (απειλών-φραγμών-κινδύνων) και της μεθοδολογίας του δέντρου αστοχιών (Fault tree) και τέλος εξηγείται η ποσοτική ανάλυση με την μέθοδο ORA (occupational risk assessment), όπου υπολογίζει τον δείκτη ατομικής διακινδύνευσης R για κάθε κίνδυνο. Στο 4° κεφάλαιο γίνεται η εφαρμογή των μεθόδων που αναφέρονται στο 3° κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, γίνεται ποιοτική εκτίμηση των κινδύνων για κάθε σταθμό εργασίας του εργοστασίου (7 σταθμούς), όπου για την καλύτερη εξακρίβωση των αποτελεσμάτων έγινε ο υπολογισμός της εκτίμησης επικινδυνότητας R με ποσοτικοποιημένη μορφή. Η ποιοτική ανάλυση βοήθησε ώστε να βρεθούν οι συχνότεροι κίνδυνοι που εμφανίζονται σε όλους τους σταθμούς εργασίας αλλά και οι κίνδυνοι με υψηλή τιμή επικινδυνότητας R (8 κίνδυνοι). Στην συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος bow-tie για κάθε έναν από τους 8 προαναφερθέντες κινδύνους ξεχωριστά ώστε να εντοπιστούν και να καταγραφούν όλες οι πιθανές αιτίες (απειλές),όλες οι πιθανές συνέπειες αλλά και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας (φραγμοί). Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τα διαγράμματα bow-tie βοήθησαν ώστε να προχωρήσει η ανάλυση των πιθανών αιτιών (απειλών) σε μια πιο ακριβή προσέγγιση. Αυτό έγινε με την μεθοδολογία του δέντρου αστοχιών. Δέντρα αστοχιών έγιναν για 4 κινδύνους που ξεχώρισαν λόγω της υψηλής τιμής επικινδυνότητας R αλλά και της σοβαρότητας τους. Τέλος, γίνεται ποσοτική εκτίμηση με την μεθοδολογία ORA υπολογίζοντας μέσω τύπου, τον δείκτη ατομικής διακινδύνευσης R για κάθε κίνδυνο ξεχωριστά (8 κίνδυνοι) για όλες τις συνέπειες (θάνατος, σοβαρός τραυματισμός και ελαφρύς τραυματισμός). Στο 5° κεφάλαιο αναλύονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των μεθόδων και πραγματοποιείται ένα σχέδιο δράσης μείωσης των κινδύνων. Επίσης, γίνεται μια συνοπτική αναφορά στα προβλήματα που προέκυψαν στα εκάστοτε στάδια της παρούσας εργασίας και τέλος μια μικρή σύγκριση των τριών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.

   

  Ημερομηνία Εξέτασης Ημέρα/Μήνας/Έτος: 03/11/2022 Ώρα: 12:00

   

  ΧώροςΕξέτασης Join Zoom Meeting https://tuc-gr.zoom.us/j/95468792108?pwd=MTQxTlFhaEJDTzNwRktJQSt4WDg2QT09© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012