Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού Κ.Ε. 82620

 • Συντάχθηκε 13-10-2022 19:46 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 13-10-2022 19:52

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού, (Λοιπού εξοπλισμού, Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και επίπλων), στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια Εξοπλισμού TUC Lab», με Κωδικό ΟΠΣ 5161068 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παρτσινέβελο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82620.

  Φορέας χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).
  Για την διαγωνιστική διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22410/11-10-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύθηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος για το οικονομικό έτος 2022 (ΑΔΑ: 9Λ40469Β6Ν-ΟΑΕ).

  Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

  Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στα επιμέρους τμήματα ως ακολούθως:
  -Τμήμα 1: Μηχανήματα laser κοπής/χάραξης (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (2.160,00 €) και συνολικού ποσού έντεκα χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (11.160,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ.
  -Τμήμα 2: Μηχανήματα Μηχανήματα laser κοπής/χάραξης μετάλλων (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων δεκαπέντε ευρώ (11.815,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (2.835,60 €) και συνολικού ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ και εξήντα λεπτών (14.650,60 €) συμπ/νου ΦΠΑ.
  - Τμήμα 3: Μηχανήματα CNC (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας είκοσι χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ (20.212,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (4.850,88 €) και συνολικού ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (25.062,88 €) συμπ/νου ΦΠΑ.
  - Τμήμα 4: Εικονική Πραγματικότητα (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας δέκα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (10.625,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (2.550,00 €) και συνολικού ποσού δεκατριών χιλιάδων εκατό εβδομήντα πέντε ευρώ (13.175,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ.
  - Τμήμα 5: Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας τεσσάρων χιλιάδων εκατό ενενήντα επτά ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (4.197,18 €) πλέον ΦΠΑ ποσού χιλίων επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (1.007,32 €) και συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (5.204,50 €) συμπ/νου ΦΠΑ.
  - Τμήμα 6: Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 5.488,51€ πλέον ΦΠΑ ποσού 1.317,24 € και συνολικού ποσού 6.805,75 € συμπ/νου ΦΠΑ.
  - Τμήμα 7: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (CPV 30000000-9, ΓΛΚ 14-03), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 13.403,23 € πλέον ΦΠΑ ποσού 3.216,77 € και συνολικού ποσού 16.620,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.
  - Τμήμα 8: Ηλεκτρονικά (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 2.923,38 € πλέον ΦΠΑ ποσού 701,62 € και συνολικού ποσού 3.625,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.
  - Τμήμα 9: Ηλεκτρικά/Αέρος Εργαλεία Χειρός (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 1.745,97 € πλέον ΦΠΑ ποσού 419,03 € και συνολικού ποσού 2.165,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.
  - Τμήμα 10: Εργαλεία Χειρός (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 1.273,51 € πλέον ΦΠΑ ποσού 305,64 € και συνολικού ποσού 1.579,15 € συμπ/νου ΦΠΑ.
  - Τμήμα 11: Αποθήκευση εργαλείων (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 1.451,62 € πλέον ΦΠΑ ποσού 348,38 € και συνολικού ποσού 1.800,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.
  - Τμήμα 12: Έπιπλα (CPV 39000000-2 ΓΛΚ 14-00), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 7.089,52 € πλέον ΦΠΑ ποσού 1.701,48 € και συνολικού ποσού 8.791,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.
  - Τμήμα 13: Μηχάνημα εκτύπωσης ηλεκτρονικών πλακετών (CPV 30100000-0, ΓΛΚ 14-09), προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 5.130,42 € πλέον ΦΠΑ ποσού 1.231,30 € και συνολικού ποσού 6.361,72 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  Η συνολικά εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (94.354,84) πλέον ΦΠΑ ποσού είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτών (22.645,16 €), ήτοι ποσού εκατό δέκα επτά χιλιάδων ευρώ (117.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

  Ο χρόνος παράδοσης των αιτουμένων ειδών ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

  Κωδικός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) – κωδικός 174451.

  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:00.

  Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών: Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είχε οριστεί η Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

  Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΑΔΑΜ: 22PROC011420780.

  Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως: -Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022, -Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022.


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 10-02-2023 11:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

   

  Ματαίωση των διαγωνισμών κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, α) με αρ. πρωτ. διακήρυξης: 22617/13-10-2022, με αριθμού Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 174451  και β) με αρ. πρωτ. διακήρυξης : 1600/17-01-2023 – με αριθμού  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 180718, για την προμήθεια εξοπλισμού (λοιπού εξοπλισμού, Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και επίπλων), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια Εξοπλισμού TUC Lab», με Κωδικό ΟΠΣ 5161068, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παρτσινέβελο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82620.


 • Συντάχθηκε 10-02-2023 11:08 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ματαίωση των διαγωνισμών κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, α) με αρ. πρωτ. διακήρυξης: 22617/13-10-2022, με αριθμού Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 174451  και β) με αρ. πρωτ. διακήρυξης : 1600/17-01-2023 – με αριθμού  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 180718, για την προμήθεια εξοπλισμού (λοιπού εξοπλισμού, Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και επίπλων), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια Εξοπλισμού TUC Lab», με Κωδικό ΟΠΣ 5161068, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παρτσινέβελο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82620.

   


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012