Αποτελέσματα αιτούντων φοιτητών Σχολής ΜΗΧΟΠ για πραγματοποίηση σπουδών μέσω του Erasmus+ κατά το εαρινό εξάμηνο 2018-2019

Ακολουθεί η κατάταξη φοιτητών της Σχολής ΜΗΧΟΠ, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ προκειμένου για πραγματοποίηση σπουδών κατά το εαρινό εξάμηνο 2018-2019 σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού.

Επιλέξιμοι για κινητικότητα είναι οι παρακάτω φοιτητές (με ΑΜ και Παν/μιο στο οποίο θα φοιτήσουν)

1) 2013020048 POLITECHNIKA WROCLAWSKA (WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY) Institute of Mining 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012