Ανακοίνωση για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές ή για πρακτική άσκηση

Αγαπητοί φοιτητές, Αγαπητές φοιτήτριες,

Σε συνέχεια ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Κατόπιν της κήρυξης, στις 11/3/2020, του κορονοϊού σε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπως και όλα τα υπόλοιπα ΑΕΙ, κλήθηκε να επιδείξει τον απαιτούμενο ρεαλισμό αλλά και την ευελιξία που θα επιτρέψει να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους συμμετέχοντες σε κινητικότητα, εφαρμόζοντας την αρχή της «ανωτέρας βίας».

Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των φοιτητών που δεν ολοκλήρωσαν την προγραμματισμένη περίοδο κινητικότητας με επιτόπια παρουσία στο ίδρυμα υποδοχής για την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχουν καταγραφεί στις συμφωνίες μάθησης. το Πολυτεχνείο Κρήτης λαμβάνει υπόψη του τους τυχόν εναλλακτικούς τρόπους που χρησιμοποιήθηκαν από τους φοιτητές για τη συνέχιση των σπουδών χωρίς επιτόπια παρουσία στο ίδρυμα υποδοχής όπως η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω διαδικτύου ή με εκπόνηση εργασιών, ακόμα και για τις περιπτώσεις που οι φοιτητές επέστρεψαν στην Ελλάδα αλλά συνεχίζουν να παρακολουθούν μαθήματα στο ίδρυμα υποδοχής.

Επιπλέον, το Πολυτεχνείο Κρήτης, στο ίδιο πνεύμα ευελιξίας, θα προχωρήσει στην αναγνώριση του συνόλου των πιστωτικών μονάδων (ΕCTS) που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μέσω των σπουδών εξ αποστάσεως μετά από επιτυχημένη εξέτασή τους, όπως αυτά είχαν προβλεφθεί στις συμφωνίες μάθησης.

Το ίδιο θα ισχύσει και στην περίπτωση της πρακτικής άσκησης μέσω τηλεργασίας, θα αναγνωριστεί δηλαδή το σύνολο της πραγματοποιηθείσας περιόδου με τον ίδιο τρόπο όπως γινόταν μέχρι σήμερα..

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι:

Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν το σύνολο των ακαδημαϊκών υποχρεώσεών τους που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Μάθησης και θα τους απονεμηθεί το Transcript of Records, μέσω διαδικτυακών μαθημάτων, ανεξάρτητα εάν παραμένουν στη χώρα του ιδρύματος υποδοχής ή επιστρέφουν στην Ελλάδα, δύνανται να λάβουν το σύνολο της αρχικά εγκριθείσας επιχορήγησης.

Αντίστοιχα, οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω τηλεργασίας,εφόσον α. αυτό καθίσταται δυνατό από τη φύση της εργασίας β. έχουν εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του φορέα υποδοχής και γ. το διάστημα που η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί μέσω τηλεργασίας  συμπεριληφθεί στη Βεβαίωση ΠρακτικήςΆσκησης, δύνανται να λάβουν το σύνολο της αρχικά εγκριθείσας επιχορήγησης.

Οι φοιτητές οι οποίοι επιστρέφουν και δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα του ιδρύματος υποδοχής ή δεν τους προσφέρεται η δυνατότητα αυτή από το ίδρυμα, θα επιχορηγηθούν βάσει των αποφάσεων που έχει ήδη εκδώσει το ίδρυμα (δείτε προηγούμενη ανακοίνωση της διοίκησης του Ιδρύματός μας https://www.tuc.gr/fileadmin/users_data/elena/_uploads/%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%97_%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%9C%CE%95_%CE%A4%CE%9F_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91_ERASMUS_.pdf).

Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση πρακτικής άσκησης.

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα Erasmus+ εξακολουθούν να εργάζονται κανονικά και να είναι στη διάθεσή σας καθόλη τη διάρκεια του ωραρίου είτε μέσω email στο erasmus<στο>isc.tuc.gr , erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr είτε μέσω skype (tucerasmus).

Έλενα Παπαδογεωργάκη

Υπεύθυνη Προγράμματος Erasmus+ 
Πολυτεχνείο Κρήτης

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012