Σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές όλων των επιπέδων σπουδών, προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών, να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης από 2 έως 12 μήνες σε φορέα του εξωτερικού σε κάθε επίπεδο των σπουδών τους.

Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα για πρακτική άσκηση έχουν και οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση ότι την ημέρα υποβολής της αίτησής τους για μετακίνηση, διατηρούν ακόμα τη φοιτητική τους ιδιότητα. Θα πρέπει δηλαδή την ημέρα που υποβάλλουν την αίτησή τους, να είναι ακόμα ενεργοί φοιτητές και να μην έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι

Μετά τη δημοσίευση του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 Τεύχος Α, Άρθρο 46) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος. Ως εκ τούτου οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν δικαίωμα μετακίνησης μέσω του Προγράμματος Erasmus+ έως και 24 μήνες, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έως και 12 μήνες και οι διδακτορικοί φοιτητές έως και 12 μήνες.

Οι φοιτητές πρέπει να λάβουν υπόψιν τους ότι η διάρκεια κινητικότητας είναι συνυφασμένη με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση και προκειμένου να καλυφθεί η μεγάλη ζήτηση και να πραγματοποιηθεί η κινητικότητα όσο το δυνατό περισσότερων φοιτητών, το Πολυτεχνείο Κρήτης παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης διάρκειας τριών (3) μηνών.

  

Κριτήρια συμμετοχής και Διαδικασία υποβολής αίτησης

Κριτήρια συμμετοχής

Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να

1. είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες εγγεγραμμένοι στο Πολυτεχνείο Κρήτης,

2. έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος των προπτυχιακών τους σπουδών,

3. έχουν κατοχυρώσει, μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησής τους, το 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων ECTS των μαθημάτων που υποχρεούνται να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης. (Το κριτήριο αυτό ισχύει μόνο για τους προπτυχιακούς φοιτητές και όχι για τους μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες).

4. είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διπλώματος της ξένης γλώσσας επικοινωνίας στον φορέα υποδοχής.

 

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά (ως αρχεία .doc και pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus@isc.tuc.gr του Γραφείου Erasmus κατόπιν δημοσίευσης προκήρυξης η οποία αναρτάται στις ιστοσελίδες

Φωτογραφημένα έγγραφα με κινητή συσκευή δεν γίνονται αποδεκτά.

Κατά την ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, θα πρέπει να ζητάτε οπωσδήποτε ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ.

1. Αίτηση Συμμετοχής 

2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας, το οποίο ο φοιτητής μπορεί να αιτηθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

3. Πιστοποιητικό της ξένης γλώσσας η οποία θα συνιστά τη γλώσσα εργασίας και επικοινωνίας με τους συνεργάτες στον φορέα υποδοχής. (Προσοχή! Δεν χρειάζεται ο φοιτητής να γνωρίζει τη γλώσσα της χώρας στην οποία θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση. Η γλώσσα εργασίας/επικοινωνίας μπορεί να είναι διαφορετική από την εθνική. Η πιο συχνή περίπτωση είναι αυτή της χρήσης της αγγλικής). 

4. Βιογραφικό Σημείωμα Europass στο τέλος του οποίου θα περιγράφονται συνοπτικά τα κίνητρα συμμετοχής. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Κανένα άλλο είδος βιογραφικού δεν θα γίνεται αποδεκτό.

5. Έγγραφο Αποδοχής του Φορέα Υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης (Letter of Acceptance) για να γίνει δεκτή. (Προηγουμένως θα πρέπει να έχετε στείλει στον φορέα που επιθυμείτε να εργαστείτε, ένα βιογραφικό σημείωμα και μία επιστολή, στην οποία θα εξηγείται τους σκοπούς σας. Μία πρότυπη επιστολή και καθοδήγηση για το βιογραφικό, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα "Αναζήτηση φορέα υποδοχής" ).

6. Σε περίπτωση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού φοιτητή την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του μέλους ΔΕΠ που επιβλέπει τη μεταπτυχιακή ή διδακτορική τους διατριβή.

Φοιτητές οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ΑΜΕΑ, μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και εκτενέστερες πληροφορίες, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα Κινητικότητα ΑΜΕΑ.

Προκειμένου να γίνει υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για πρακτική άσκηση

- μέσω της "Κλασικής Κινητικότητας": δημοσιεύεται προκήρυξη συνήθως κατά το διάστημα 1 Μαρτίου - 31 Μαΐου κάθε έτους

- μέσω του "Ομίλου Κινητικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης": δημοσιεύεται προκήρυξη συνήθως κατά το διάστημα 1-30 Οκτωβρίου κάθε έτους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση μέσω του Ομίλου θα πρέπει να ακολουθήσουν τη Διαδικασία Συμμετοχής στον Όμιλο Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση.

 

Σε περίπτωση υπερκάλυψης των θέσεων, προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα Erasmus.

Η αξιολόγηση των Προκαταρκτικών Αιτήσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ με την ευθύνη των Ακαδημαϊκών Υπευθύνων Erasmus των Σχολών. Tα αποτελέσματα γνωστοποιούνται στους υποψηφίους μέσω του γραφείου Erasmus. 

 

Επιλέξιμες χώρες/Φορείς-Διάρκεια-Χρηματοδότηση

Επιλέξιμες χώρες είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συνεργαζόμενες με αυτήν, όπως FYROM, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία. Η καταβολή της χρηματοδότησης γίνεται σε 2 δόσεις. Η πρώτη δόση αφορά το 80% της συνολικής χρηματοδότησης, ενώ το υπόλοιπο ποσό (20%) καταβάλλεται στο φοιτητή με την επιστροφή του, και με την προϋπόθεση ότι έχει ακολουθηθεί σωστά η διαδικασία και ο φοιτητής έχει υποβάλει στο Πολυτεχνείο Κρήτης, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Η επιχορήγηση που λαμβάνουν οι μετακινούμενοι, εξαρτάται από το κόστος διαβίωσης της κάθε χώρας, και έχει οριστικοποιηθεί ως εξής:

620 ευρώ/μήνα για χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης: Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο

570 ευρώ/μήνα για χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

520 ευρώ/μήνα για χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης: Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Τουρκία

 

ΠΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕΡΟΣ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

1) Όταν ο μετακινούμενος δεν έχει συμπληρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια κινητικότητας 2 μηνών και όταν δεν έχει επιτύχει μετά από αρνητική αναφορά του φορέα υποδοχής τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στη Συμφωνία Μάθησης.

 

2) Erasmus+ Guide  p. 266

Students that receive an Erasmus+ EU grant will fully or partially reimburse the EU grant if they do not comply with the terms of the grant agreement (unless they were prevented from completing their planned activities abroad due to a case of force majeure). They may be asked to partially or fully reimburse the EU grant received if they fail to complete and submit the final online report.

Force majeure = an unforeseeable exceptional situation or event beyond the participant's control and not attributable to error or negligence on his/her part (Erasmus+ Guide p. 318)

 

37. Can my institution reduce my grant/ask me to reimburse part of/all of my Erasmus+ grant?  

Students that receive an Erasmus+ grant from EU funds will have to fully or partially reimburse the EU grant if they do not comply with the terms of the grant agreement.  However, there is an exception to this rule when students are prevented from completing their planned activities abroad due to a case of "force majeure", i.e. an "unforeseeable exceptional situation or event beyond the participant's control and not attributable to error or negligence on his/her part".  In that case, students are entitled to receive the amount of the grant corresponding to the actual duration of the mobility period (as defined in their grant agreement) and remaining funds will have to be refunded (except if agreed differently with the sending organization). You should carefully check the grant agreement before signing it and keep it in mind during your period abroad. For example, if a final instalment is foreseen at the end of the period abroad, it will be subject to the submission of the compulsory online assessment at the end of the mobility, and you may be asked to partially or fully reimburse the EU grant received if you do not complete and submit the final online report. 

 

Επιπρόσθετη επιχορήγηση σε άτομα που ανήκουν στην κατηγορία των Ευπαθών Ομάδων και ΑΜΕΑ

 

 Α) Ευπαθείς ομάδες

Οι φοιτητές οι οποίοι ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες δικαιούνται  προσαύξηση 100 Ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που θα λάβουν για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης. 

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιπρόσθετη επιχορήγηση των 100 ευρώ υποβάλλεται μετά τη θετική αξιολόγηση του φοιτητή/της φοιτήτριας στο πρόγραμμα κινητικότητας, και όχι κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος.

 • Το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι το ακόλουθο: 

Το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο των αιτούντων –εφόσον διαθέτουν δικό τους εισόδημα- όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους ή του /της συζύγου ή του/των τρίτου/των φυσικού/ών προσώπου/ων, στους οποίους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του αιτούντος, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων και πεντακοσίων (7.500) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

Ορισμοί:

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα επιβολής εισφοράς του πλέον πρόσφατου φορολογικού έτους του ίδιου του φοιτητή, των γονέων ή κηδεμόνων του ή τρίτων φυσικών προσώπων ή της δικής του οικογένειας σε περίπτωση που είναι έγγαμος. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι
διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση φοιτητή/τριας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του ίδιου του φοιτητή.

Ως κατά κεφαλήν εισόδημα νοείται το πηλίκο που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, όπως ορίστηκε ανωτέρω, με τον συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (εάν έχει δική του οικογένεια), ή της οικογένειας των γονέων ή κηδεμόνων του ή του/των τρίτου/ων φυσικών προσώπων.

Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση (του/της αιτούντος/ούσας, των γονέων, του/της συζύγου, του/των τρίτου/των φυσικών προσώπων). Λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Σημειώνεται ότι: Oι φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες οι οποίοι συμμετέχουν σε δραστηριότητα κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση, πρέπει να λάβουν το ποσό της συμπληρωματικής οικονομικής ενίσχυσης για φοιτητές προερχόμενοι από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, αντί της συμπληρωματικής οικονομικής ενίσχυσης για Πρακτική Άσκηση, στην περίπτωση που αυτό είναι μικρότερο.

 

Β) ΑΜΕΑ

 • Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν ανήκουν σε κατηγορία ΑΜΕΑ  υπάρχει ειδική μέριμνα προκειμένου για την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση και παραμονή τους στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση ατόμων με ειδικές ανάγκες καλύπτει τις επιπρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των φοιτητών στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων.

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης, προκειμένου να επωφεληθεί από το πρόγραμμα ο μέγιστος δυνατός αριθμός φοιτητών, δίνεται η δυνατότητα παραμονής στο εξωτερικό για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.

 

Πληροφορίες για τις χώρες υποδοχής του Προγράμματος

 

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το προφίλ για την κάθε μία από τις παραπάνω χώρες καθώς και χρήσιμες συμβολές για την ασφάλειά σας:

Country Profiles

Staying safe during your European experience

Επιλέξιμοι και μη επιλέξιμοι φορείς υποδοχής

Επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση

 • Eπιχειρήσεις
 • Eταιρείες
 • Αρχιτεκτονικά γραφεία
 • Eρευνητικά κέντρα
 • Oργανισμοί
 • Ιδρύματα
 • ΜΚΟ
 • Εθνικές διπλωματικές αντιπροσωπείες (πρεσβείες/προξενεία) 
 • Άλλοι οργανισμοί. 

Μη επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση

 • Οι θεσμοί και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων μονάδων (ο πλήρης κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en)

 

Ενημερωθείτε για τη Διεθνή Φοιτητική Ταυτότητα ISIC

 

Μετά την αξιολόγηση

 

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Erasmus+ ΝΕΑ, ενώ ταυτόχρονα ο κάθε φοιτητής ενημερώνεται ξεχωριστά για το αν επιλέξιμος ή όχι, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά από το γραφείο Erasmus.

 

Επιλέξιμοι φοιτητές:

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί θετικά μπορούν να επισκεφθούν την παρακάτω ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερωθούν βήμα προς βήμα για τις απαραίτητες διαδικασίες της μετακίνησης και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν. 

Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την πρακτική άσκηση

 

 Ενημερωθείτε για τη Διεθνή Φοιτητική Ταυτότητα ISIC

 

Μη επιλέξιμοι φοιτητές:

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν επιλέγονται, έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με μηδενική επιχορήγηση (zero–grant), με δική τους προσωπική χρηματοδότηση. Στην περίπτωση αυτή απευθύνονται στο γραφείο Erasmus (κα Παπαδογεωργάκη erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr τηλ. 28210-37470) προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία. Η περίοδος κινητικότητας με μηδενική επιχορήγηση, προσμετράται στο σύνολο των μηνών ανά κύκλο σπουδών, που έχει δικαίωμα να μετακινηθεί ο φοιτητής.

 

Στο παρακάτω βίντεο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε την περιγραφή της εμπειρία Erasmus μίας πρώην ασκούμενης από την Πορτογαλία στη Δανία. Δίπλα στη ρύθμιση έντασης του ήχου, έχετε τη δυνατότητα ανάγνωσης υπότιτλων στην ελληνική γλώσσα, πατώντας στην επιλογή subtitles τη λέξη "ελληνικά"

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I112400

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012