Σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές όλων των επιπέδων σπουδών, προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών, να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης από 2 έως 12 μήνες σε φορέα του εξωτερικού σε κάθε επίπεδο των σπουδών τους.

Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα για πρακτική άσκηση έχουν και οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση ότι την ημέρα υποβολής της αίτησής τους για μετακίνηση, διατηρούν ακόμα τη φοιτητική τους ιδιότητα. Θα πρέπει δηλαδή την ημέρα που υποβάλλουν την αίτησή τους, να είναι ακόμα ενεργοί φοιτητές και να μην έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι

Μετά τη δημοσίευση του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 Τεύχος Α, Άρθρο 46) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος. Ως εκ τούτου οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν δικαίωμα μετακίνησης μέσω του Προγράμματος Erasmus+ έως και 24 μήνες, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έως και 12 μήνες και οι διδακτορικοί φοιτητές έως και 12 μήνες.

Οι φοιτητές πρέπει να λάβουν υπόψιν τους ότι η διάρκεια κινητικότητας είναι συνυφασμένη με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση και προκειμένου να καλυφθεί η μεγάλη ζήτηση και να πραγματοποιηθεί η κινητικότητα όσο το δυνατό περισσότερων φοιτητών, το Πολυτεχνείο Κρήτης παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης διάρκειας τριών (3) μηνών.

  

Κριτήρια συμμετοχής και Διαδικασία υποβολής αίτησης

Κριτήρια συμμετοχής

Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να

1. είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες εγγεγραμμένοι στο Πολυτεχνείο Κρήτης,

2. έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος των προπτυχιακών τους σπουδών,

3. έχουν κατοχυρώσει, μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησής τους, το 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων ECTS των μαθημάτων που υποχρεούνται να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης. (Το κριτήριο αυτό ισχύει μόνο για τους προπτυχιακούς φοιτητές και όχι για τους μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες).

4. είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διπλώματος της ξένης γλώσσας επικοινωνίας στον φορέα υποδοχής.

 

Υποβολή αίτησης

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ηλεκτρονικά στο erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr κατόπιν δημοσίευσης προκήρυξης η οποία αναρτάται στις ιστοσελίδες

1. H Αίτηση Συμμετοχής υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά (ως αρχείο .doc) και πρέπει να συνοδεύεται (συνημμένα αρχεία pdf καλής ανάλυσης - δεν γίνονται δεκτά φωτογραφημένα έγγραφα με κινητή συσκευή) από τα παρακάτω:  

2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας, το οποίο ο φοιτητής μπορεί να αιτηθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

3. Πιστοποιητικό της ξένης γλώσσας η οποία θα συνιστά τη γλώσσα εργασίας και επικοινωνίας με τους συνεργάτες στον φορέα υποδοχής. (Προσοχή! Δεν χρειάζεται ο φοιτητής να γνωρίζει τη γλώσσα της χώρας στην οποία θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση. Η γλώσσα εργασίας/επικοινωνίας μπορεί να είναι διαφορετική από την εθνική. Η πιο συχνή περίπτωση είναι αυτή της χρήσης της αγγλικής). 

4. Βιογραφικό Σημείωμα Europass στο τέλος του οποίου θα περιγράφονται συνοπτικά τα κίνητρα συμμετοχής. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Κανένα άλλο είδος βιογραφικού δεν θα γίνεται αποδεκτό.

5. Έγγραφο Αποδοχής του Φορέα Υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης (Letter of Acceptance) για να γίνει δεκτή. (Προηγουμένως θα πρέπει να έχετε στείλει στον φορέα που επιθυμείτε να εργαστείτε, ένα βιογραφικό σημείωμα και μία επιστολή, στην οποία θα εξηγείται τους σκοπούς σας. Μία πρότυπη επιστολή και καθοδήγηση για το βιογραφικό, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα "Αναζήτηση φορέα υποδοχής" ).

6. Σε περίπτωση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού φοιτητή την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του μέλους ΔΕΠ που επιβλέπει τη μεταπτυχιακή ή διδακτορική τους διατριβή.

7. Φοιτητές οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ΑΜΕΑ, μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και εκτενέστερες πληροφορίες, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα Κινητικότητα ΑΜΕΑ.

Οι προθεσμίες για την υποβολή της αίτησης και δικαιολογητικών που αφορούν την πρακτική άσκηση γίνεται το διάστημα 1 Μαρτίου - 31 Μαϊου κάθε έτους μέσω του προγράμματος της "Κλασικής Κινητικότητας" και από 1-30 Οκτωβρίου κάθε έτους, μέσω του προγράμματος "Ομίλου Κινητικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης". ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση 1-30 Οκτωβρίου κάθε έτους μέσω του Ομίλου θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αντίστοιχη αίτηση και βιογραφικό τα οποία υπάρχουν στην σελίδα Διαδικασία Συμμετοχής στον Όμιλο Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση.

 

Σε περίπτωση υπερκάλυψης των θέσεων, προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα Erasmus.

Η αξιολόγηση των Προκαταρκτικών Αιτήσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ με την ευθύνη των Ακαδημαϊκών Υπευθύνων Erasmus των Σχολών. Tα αποτελέσματα γνωστοποιούνται στους υποψηφίους μέσω του γραφείου Erasmus. 

Επιλέξιμες χώρες/Φορείς-Διάρκεια-Χρηματοδότηση

Επιλέξιμες χώρες είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συνεργαζόμενες με αυτήν, όπως FYROM, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία.

Η επιχορήγηση που λαμβάνουν οι μετακινούμενοι, εξαρτάται από το κόστος διαβίωσης της κάθε χώρας, και έχει οριστικοποιηθεί ως εξής:

620 ευρώ/μήνα για χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης: Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο

570 ευρώ/μήνα για χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

520 ευρώ/μήνα για χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης: Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Τουρκία

Η καταβολή της χρηματοδότησης γίνεται σε 2 δόσεις. Η πρώτη δόση αφορά το 80% της συνολικής χρηματοδότησης, ενώ το υπόλοιπο ποσό (20%) καταβάλλεται στο φοιτητή με την επιστροφή του, και με την προϋπόθεση ότι έχει ακολουθηθεί σωστά η διαδικασία και ο φοιτητής έχει υποβάλει στο Πολυτεχνείο Κρήτης, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το προφίλ για την κάθε μία από τις παραπάνω χώρες:

Country Profiles

 

Επιλέξιμοι και μη επιλέξιμοι φορείς υποδοχής

Επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση

  • Eπιχειρήσεις
  • Eταιρείες
  • Αρχιτεκτονικά γραφεία
  • Eρευνητικά κέντρα
  • Oργανισμοί
  • Ιδρύματα
  • ΜΚΟ
  • Εθνικές διπλωματικές αντιπροσωπείες (πρεσβείες/προξενεία) 
  • Άλλοι οργανισμοί. 

Μη επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση

  • Οι θεσμοί και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων μονάδων (ο πλήρης κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en)

 

Ενημερωθείτε για τη Διεθνή Φοιτητική Ταυτότητα ISIC

Μετά την αξιολόγηση

 

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Erasmus+ ΝΕΑ, ενώ ταυτόχρονα ο κάθε φοιτητής ενημερώνεται ξεχωριστά για το αν επιλέξιμος ή όχι, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά από το γραφείο Erasmus.

 

Επιλέξιμοι φοιτητές:

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί θετικά μπορούν να επισκεφθούν την παρακάτω ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερωθούν βήμα προς βήμα για τις απαραίτητες διαδικασίες της μετακίνησης και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν. 

Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την πρακτική άσκηση

 

 Ενημερωθείτε για τη Διεθνή Φοιτητική Ταυτότητα ISIC

 

Μη επιλέξιμοι φοιτητές:

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν επιλέγονται, έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με μηδενική επιχορήγηση (zero–grant), με δική τους προσωπική χρηματοδότηση. Στην περίπτωση αυτή απευθύνονται στο γραφείο Erasmus (κα Καραγιάννη erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr τηλ. 28210-37416) προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία. Η περίοδος κινητικότητας με μηδενική επιχορήγηση, προσμετράται στο σύνολο των μηνών ανά κύκλο σπουδών, που έχει δικαίωμα να μετακινηθεί ο φοιτητής.

 

Στο παρακάτω βίντεο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε την περιγραφή της εμπειρία Erasmus μίας πρώην ασκούμενης από την Πορτογαλία στη Δανία. Δίπλα στη ρύθμιση έντασης του ήχου, έχετε τη δυνατότητα ανάγνωσης υπότιτλων στην ελληνική γλώσσα, πατώντας στην επιλογή subtitles τη λέξη "ελληνικά"

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I112400

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--