Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

*** Για να δείτε τις τρέχουσες προκηρύξεις για πρακτική άσκηση (μέσω της ΚΛΑΣΙΚΗΣ κινητικότητας και μέσω του ΟΜΙΛΟΥ) δείτε τις ανακοινώσεις του γραφείου Erasmus εδώ: https://www.tuc.gr/index.php?id=4731

 

Σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές όλων των επιπέδων σπουδών, προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών, να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης από 2 έως 12 μήνες σε φορέα του εξωτερικού σε κάθε επίπεδο των σπουδών τους.

Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα για πρακτική άσκηση έχουν και οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση ότι την ημέρα υποβολής της αίτησής τους για μετακίνηση, διατηρούν ακόμα τη φοιτητική τους ιδιότητα. Θα πρέπει δηλαδή την ημέρα που υποβάλλουν την αίτησή τους, να είναι ακόμα ενεργοί φοιτητέςκαι να μην έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι

Μετά τη δημοσίευση του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 Τεύχος Α, Άρθρο 46) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος. Ως εκ τούτου οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν δικαίωμα μετακίνησης μέσω του Προγράμματος Erasmus+ έως και 24 μήνες, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έως και 12 μήνες και οι διδακτορικοί φοιτητές έως και 12 μήνες.

Οι φοιτητές πρέπει να λάβουν υπόψιν τους ότι η διάρκεια κινητικότητας είναι συνυφασμένη με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση και προκειμένου να καλυφθεί η μεγάλη ζήτηση και να πραγματοποιηθεί η κινητικότητα όσο το δυνατό περισσότερων φοιτητών, το Πολυτεχνείο Κρήτης παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης διάρκειας τριών (3) μηνών.

  

Κριτήρια συμμετοχής και Διαδικασία υποβολής αίτησης

Κριτήρια συμμετοχής

Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να

1. είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες εγγεγραμμένοι στο Πολυτεχνείο Κρήτης,

2. έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος των προπτυχιακών τους σπουδών,

3. έχουν κατοχυρώσει, μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησής τους, το 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων ECTS των μαθημάτων που υποχρεούνται να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης. (Το κριτήριο αυτό ισχύει μόνο για τους προπτυχιακούς φοιτητές και όχι για τους μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες).

4. είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διπλώματος της ξένης γλώσσας επικοινωνίας στον φορέα υποδοχής.

 

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά (ως αρχεία .doc και pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr του Γραφείου Erasmus κατόπιν δημοσίευσης προκήρυξης η οποία αναρτάται στις ιστοσελίδες

Φωτογραφημένα έγγραφα με κινητή συσκευή δεν γίνονται αποδεκτά.

Κατά την ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, θα πρέπει να ζητάτε οπωσδήποτε ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ.

1. Αίτηση Συμμετοχής 

2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας, το οποίο ο φοιτητής μπορεί να αιτηθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

3. Πιστοποιητικό της ξένης γλώσσας η οποία θα συνιστά τη γλώσσα εργασίας και επικοινωνίας με τους συνεργάτες στον φορέα υποδοχής. (Προσοχή! Δεν χρειάζεται ο φοιτητής να γνωρίζει τη γλώσσα της χώρας στην οποία θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση. Η γλώσσα εργασίας/επικοινωνίας μπορεί να είναι διαφορετική από την εθνική. Η πιο συχνή περίπτωση είναι αυτή της χρήσης της αγγλικής). 

4. Βιογραφικό Σημείωμα Europass στο τέλος του οποίου θα περιγράφονται συνοπτικά τα κίνητρα συμμετοχής. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Κανένα άλλο είδος βιογραφικού δεν θα γίνεται αποδεκτό.

5. Έγγραφο Αποδοχής του Φορέα Υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης (Letter of Acceptance) για να γίνει δεκτή. (Προηγουμένως θα πρέπει να έχετε στείλει στον φορέα που επιθυμείτε να εργαστείτε, ένα βιογραφικό σημείωμα και μία επιστολή, στην οποία θα εξηγείται τους σκοπούς σας. Μία πρότυπη επιστολή και καθοδήγηση για το βιογραφικό, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα "Αναζήτηση φορέα υποδοχής" ).

6. Σε περίπτωση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού φοιτητή την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του μέλους ΔΕΠ που επιβλέπει τη μεταπτυχιακή ή διδακτορική τους διατριβή.

Φοιτητές οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ΑμεΑ, μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και εκτενέστερες πληροφορίες, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα Κινητικότητα ΑμεΑ.

 

Σε περίπτωση υπερκάλυψης των θέσεων, προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα Erasmus.

Η αξιολόγηση των Προκαταρκτικών Αιτήσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ με την ευθύνη των Ακαδημαϊκών Υπευθύνων Erasmus των Σχολών. Tα αποτελέσματα γνωστοποιούνται στους υποψηφίους μέσω του γραφείου Erasmus. 

 

Επιλέξιμες χώρες/Φορείς-Διάρκεια-Χρηματοδότηση

Επιλέξιμες χώρες είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συνεργαζόμενες με αυτήν, όπως Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Σερβία και Τουρκία. Η καταβολή της χρηματοδότησης γίνεται σε 2 δόσεις. Η πρώτη δόση αφορά το 80% της συνολικής χρηματοδότησης, ενώ το υπόλοιπο ποσό (20%) καταβάλλεται στο φοιτητή με την επιστροφή του, και με την προϋπόθεση ότι έχει ακολουθηθεί σωστά η διαδικασία και ο φοιτητής έχει υποβάλει στο Πολυτεχνείο Κρήτης, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Η επιχορήγηση που λαμβάνουν οι μετακινούμενοι, εξαρτάται από το κόστος διαβίωσης της κάθε χώρας, και έχει οριστικοποιηθεί ως εξής:

620 ευρώ/μήνα για χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης: Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία.

570 ευρώ/μήνα για χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία.

520 ευρώ/μήνα για χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης: Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, Τσεχία, Σερβία.

 

ΠΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

1) Όταν ο μετακινούμενος δεν έχει συμπληρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια κινητικότητας 2 μηνών και όταν δεν έχει επιτύχει μετά από αρνητική αναφορά του φορέα υποδοχής τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στη Συμφωνία Μάθησης.

 

2) Όταν ο μετακινούμενος δεν συμμορφώνεται με τους όρους της Σύμβασης Επιχορήγησης που έχει υπογράψει πριν την έναρξη της κινητικότητας του. (Erasmus+  for Higher Education  Students and Staff  Frequently Asked Questions (Question 37) Erasmus+ Guide  p. 266

Επιπρόσθετη επιχορήγηση σε άτομα που ανήκουν στην κατηγορία των Ευπαθών Ομάδων και ΑμεΑ

 

 Α) Ευπαθείς ομάδες

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες οι οποίοι συμμετέχουν σε δραστηριότητα κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση δεν λαμβάνουν πρόσθετη οικονομική ενίσχυση.

 

Β) ΑμεΑ

 • Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν ανήκουν σε κατηγορία ΑμεΑ  υπάρχει ειδική μέριμνα προκειμένου για την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση και παραμονή τους στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση ατόμων με αναπηρίες καλύπτει τις επιπρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των φοιτητών στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση των ατόμων με αναπηρίες υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων.

Πληροφορίες για τις χώρες υποδοχής του Προγράμματος

 

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το προφίλ για την κάθε μία από τις παραπάνω χώρες καθώς και χρήσιμες συμβολές για την ασφάλειά σας:

Country Profiles

Staying safe during your European experience

Επιλέξιμοι και μη επιλέξιμοι φορείς υποδοχής

Επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση

 • Eπιχειρήσεις
 • Eταιρείες
 • Αρχιτεκτονικά γραφεία
 • Eρευνητικά κέντρα
 • Oργανισμοί
 • Ιδρύματα
 • ΜΚΟ
 • Εθνικές διπλωματικές αντιπροσωπείες (πρεσβείες/προξενεία) 
 • Άλλοι οργανισμοί. 

Μη επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση

 • Οι θεσμοί και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων μονάδων (ο πλήρης κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en)

 

Ενημερωθείτε για τη Διεθνή Φοιτητική Ταυτότητα ISIC

 

Μετά την αξιολόγηση

 

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Erasmus+ ΝΕΑ, ενώ ταυτόχρονα ο κάθε φοιτητής ενημερώνεται ξεχωριστά  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά από το γραφείο Erasmus.

 

Φοιτητές που λαμβάνουν επιχορήγηση

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί θετικά  και λαμβάνουν επιχορήγηση μπορούν να επισκεφθούν την παρακάτω ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερωθούν βήμα προς βήμα για τις απαραίτητες διαδικασίες της μετακίνησης και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν. 

Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την πρακτική άσκηση

 

 Ενημερωθείτε για τη Διεθνή Φοιτητική Ταυτότητα ISIC

 

Φοιτητές με μηδενική χρηματοδότηση:

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν λαμβάνουν επιχορήγηση, έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με μηδενική χρηματοδότηση (zero–grant), με δική τους προσωπική χρηματοδότηση. Στην περίπτωση αυτή απευθύνονται στο γραφείο Erasmus (κος Μαραγκουδάκης
erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr τηλ. 28210-37246) προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία. Η περίοδος κινητικότητας με μηδενική επιχορήγηση, προσμετράται το σύνολο των μηνών ανά κύκλο σπουδών, που έχει δικαίωμα να μετακινηθεί ο φοιτητής.

 

Στο παρακάτω βίντεο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε την περιγραφή της εμπειρία Erasmus μίας πρώην ασκούμενης από την Πορτογαλία στη Δανία. Δίπλα στη ρύθμιση έντασης του ήχου, έχετε τη δυνατότητα ανάγνωσης υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, πατώντας στην επιλογή subtitles τη λέξη "ελληνικά"

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I112400

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012