Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών των Σχολών ΜΗΧΟΠ και ΧΗΜΗΠΕΡ του Πολυτεχνείου Κρήτης για το 2022

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών των Σχολών ΜΗΧΟΠ και ΧΗΜΗΠΕΡ του Πολυτεχνείου Κρήτης για το 2022

 • 1
 • Συντάχθηκε 12-04-2022 11:42 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών εκδρομών των ΜΗΧΟΠ και ΧΗΜΗΠΕΡ του Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2022, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η  υπ΄αριθμ 3140/11.4.2022 Διακήρυξη.

  Η προμήθεια επιμερίζεται στα παρακάτω δύο (2) τμήματα σύμφωνα και με τον πίνακα του παραρτήματος Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της υπ΄αριθμ 3140/11.4.2022 διακήρυξης:

  ΤΜΗΜΑ 1: Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ), πραγματοποίηση ομαδικής εκπαιδευτικής εκδρομής/άσκησης υπαίθρου στην Στερεά Ελλάδα - Εύβοια από τις 5 Ιουνίου έως την 09 Ιουνίου 2022 στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος «ΜΟΠ 706 -Ασκήσεις Υπαίθρου ΙΙΙ» (6ου εξαμήνου)», εκτιμώμενης αξίας, 13.709,68 € πλέον ΦΠΑ 3.290,32 €, ήτοι 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Παρατήρηση για το Τμήμα 1: 

  Στη σελίδα 5 της υπ' άριθ. 3140 Διακήρυξης και στη σελίδα 1 της υπ' άριθ. 3141 Περίληψης η ΣΩΣΤΗ εκτιμόμενη αξία της εκδρομής του Τμήματος 1 είναι 13.709,68 € πλέον ΦΠΑ 3.290,32 €, ήτοι 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

  Εκ παράδρομής γράφτηκε εσφαλμένα 13.709,97 € πλέον ΦΠΑ 3.290,32 €, ήτοι 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

  Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΑΡΑΜΕΝΗ 17.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

  ΤΜΗΜΑ 2: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ), πραγματοποίηση ομαδικής εκπαιδευτικής εκδρομής στη Ψυττάλεια και στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων από τις 07 Ιουνίου έως τις 09 Ιουνίου 2022, στο πλαίσιο του μαθήματος «Ασκήσεις Πεδίου ΙΙ», εκτιμώμενης αξίας 12.903,22 € πλέον ΦΠΑ 3.096,78 €, ήτοι 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1 & 2 :   33.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο του διαγωνισμού (τμήμα 1, τμήμα 2) ή για κάθε τμήμα ξεχωριστά.

  Η κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να γίνει σε έναν ή σε περισσότερους αναδόχους έως δύο.

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ είναι η 28η Απρίλιου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00.

  Έντυπη προσφορά (φυσικός φάκελος): Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην παρ. 2.4.2 της υπ΄αριθμ. 4140/11.4.2022 διακήρυξης στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά προκειμένου να πρωτοκολληθούν.

  Ημερομηνία Διενέργειας: 04.05.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ. 3140/11.04.2022 διακήρυξη.

  Τόπος διενέργειας: Οικονομική Υπηρεσία/ Τμήμα Προμηθειών, Κτήριο Ε5, Ισόγειο, Γραφείο 023, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά.

  Επισυνάπτονται: (α) η υπ΄αριθμ 3140/11.4.2022 διακήρυξη, (β) η υπ΄αριθμ 3141/11.4.2022 περίληψη, (γ) το υπόδειγμα ΕΕΕΣ σε pdf και  σε xml σε μορφή zip, (δ) το παράρτημα Δ' – υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή word. (ε) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (στ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ζ) ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 19-04-2022 14:44 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 19-04-2022 15:46

  Κατόπιν στης υπ΄αριθμ. 591/19.04.2022 Απόφασης Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΨΧΟΗ469Β6Ν-ΒΗΧ ματαιώνεται ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικών εκδρομών των Σχολών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) και Χημικών Μηχανικών / Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2022, λόγω ύπαρξης τεχνικού σφάλματος.

  Αριθμός Διακήρυξης: 3140/11.04.2022: ματαιώνεται/ακυρώνεται 

  Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 158950/12.04.2022 : ματαιώνεται/ακυρώνεται 

  Θα δημιουργηθεί - προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός στις 19.4.2022.

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012