Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού, ειδικότερα υπολογιστών & συσκευών κινητής τηλεφωνίας Κ.Ε ΕΛΚΕ 82491.

 • 1
 • Συντάχθηκε 29-11-2021 12:33 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ψηφιακή Πλατφόρμα για τον Σχεδιασμό και την Ταχεία Πρωτοτυποποίηση Ρούχων'', με ακρωνύμιο ''i-MANNEQUIN'' και κωδικό Τ2ΕΔΚ-04770», της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με επιστημονικά υπεύθυνo τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Μπιλάλη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82491, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, σταθμών εργασίας για εφαρμογές γραφικών και χρωματισμού και  εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας. 

  Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά ανά τμήμα, για ένα ή περισσότερα τμήματα (έως δύο) και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.

  Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ (14.910,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσοστού 24%, ήτοι στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών ( 18.488,40 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 1: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τμήματος 1 ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (5.700,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσοστού 24%, ήτοι στο ποσό των επτά χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ (7.068,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 2: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τμήματος 2 ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ (9.210,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσοστού 24%, ήτοι στο ποσό των έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ και σαράντα λεπτών (11.420,40 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Η πρόσκληση απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Το αργότερο έως την 10η/12/2021 και ώρα 15:00.

  Τρόπος υποβολής προσφοράς: Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012