Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Θέση Απασχόλησης πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών με Διδακτορικό Δίπλωμα)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Θέση Απασχόλησης πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών με Διδακτορικό Δίπλωμα)

 • 1
 • Συντάχθηκε 07-06-2013 13:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας χρηματοδοτεί το πρόγραμμα «Μακροπρόθεσμη Διαφύλαξη Περιεχομένου Χρηστών-Βιώματα Πολιτισμού (ΒΙΩΠΟΛΙΣ)» στο πλαίσιο της Δράσης εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»- Πράξη I στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-II), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης. Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:

  Θέση Απασχόλησης πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών με Διδακτορικό Δίπλωμα με σύμβαση έργου
  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου (08/11/2014) για οχτώ ανθρωπομήνες
  Ποσό : 8.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

  Αναλυτική πρόσκληση και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και στα τηλέφωνα 28210 37073 (κα Δασκαλάκη Χριστιάνα) & 28210 37052 (κ. Σπανουδάκη Νίκο), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνσηwww.tuc.gr και του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr .

  Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση της πρότασης τους μέχρι τη Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου, κτίριο Παλαιών Φυλακών
  Τομέας Διοικητικών Συναλλαγών

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012