Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάαεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13689/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82485.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάαεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13689/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82485.

 • 1
 • Συντάχθηκε 01-08-2022 14:39 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16220/27-07-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 13689/27-06-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «CROSS - COASTAL -NET Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού», του Προγράμματος Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεοχάρη Τσούτσο και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82485.  


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012