Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία τριών (3) αντλιών θερμότητας ψύξης/θέρμανσης και ενός (1) κυκλοφορητή

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία τριών (3) αντλιών θερμότητας ψύξης/θέρμανσης και ενός (1) κυκλοφορητή

 • 1
 • Συντάχθηκε 05-06-2019 12:52 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία τριών (3) αντλιών θερμότητας ψύξης/θέρμανσης και ενός (1) κυκλοφορητή σε αντικατάσταση αντίστοιχου υφιστάμενου εξοπλισμού, που θα ενσωματωθούν στις ήδη υπάρχουσες κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού του Αμφιθεάτρου Α2 (Ξύλινο Αμφιθέατρο), των Αμφιθέατρων Γ2 του Συμπληρωματικού Κτηρίου και του κτιρίου Μ1 της σχολής ΜΗΧ.Ο.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Προϋπ/σμος: 185.483,87  €, πλέον ΦΠΑ 44.516,13 €. Συνολικό ποσό 230.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 75313.

  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ 5413/30.5.2019 διακήρυξη.

  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ΄αριθμ 5413/30.5.2019 διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στην Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.

  Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73132 Χανιά και ώρα έως τις 15:00 το αργότερο προκειμένου να πρωτοκολληθεί.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στις 19 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ 5413/30.5.2019 διακήρυξη.

  Τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Πρώιμος Μιχάλης


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012