Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών (γνήσιων/ισοδύναμων) για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 • 1
 • Συντάχθηκε 02-08-2019 16:28 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών (γνήσιων/ ισοδύναμων) σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η υπ΄αριθμ 6573/2.8.2019 διακήρυξη.

  Η προμήθεια διαιρείται σε είκοσι τρία (23) τμήματα ανά Εργαστήριο Σχολής και Υπηρεσία σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της υπ΄αριθμ 6573/2.8.2019 διακήρυξης.

  Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα τμήματα.

  Η κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να γίνει σε περισσότερους του ενός αναδόχους.

  Προϋπολογισμός άνα Τμήμα:

  Τμήμα 1: Καθαρή αξία 204,84 €, πλέον ΦΠΑ 49,16 €. Σύνολο 254,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 2: Καθαρή αξία 177,42 €, πλέον ΦΠΑ 42,58 €.  Σύνολο 220,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 3: Καθαρή αξία 241,94 €, πλέον ΦΠΑ 58,06 . Σύνολο 300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 4: Καθαρή αξία 806,45 €, πλέον ΦΠΑ 193,55 €. Σύνολο 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 5: Καθαρή αξία 148,39 €, πλέον ΦΠΑ 35,61 €. Σύνολο 184,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 6: Καθαρή αξία 185,48 €, πλέον ΦΠΑ 44,52 €. Σύνολο 230,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 7: Καθαρή αξία 137,10 €, πλέον ΦΠΑ 32,90 €. Σύνολο 170,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 8: Καθαρή αξία 645,16 €, πλέον ΦΠΑ 154,84 €. Σύνολο 800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 9: Καθαρή αξία 161,29 €, πλέον ΦΠΑ 38,71 €. Σύνολο 200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 10: Καθαρή αξία 80,65 €, πλέον ΦΠΑ 19,35 €. Σύνολο 100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 11: Καθαρή αξία 193,55 €, πλέον ΦΠΑ 46,45 €. Σύνολο 240,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 12: Καθαρή αξία 274,19, πλέον ΦΠΑ 65,81 €. Σύνολο 340,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 13: Καθαρή αξία 330,52 €, πλέον ΦΠΑ 79,32 €. Σύνολο 409,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 14: Καθαρή αξία 161,29 €, πλέον ΦΠΑ 38,71 €. Σύνολο 200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 15: Καθαρή αξία 241,94 €, πλέον ΦΠΑ 58,06 €. Σύνολο 300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 16: Καθαρή αξία 100,00 €, πλέον ΦΠΑ 24,00 €. Σύνολο 124,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 17: Καθαρή αξία 362,90 €, πλέον ΦΠΑ 87,10 €. Σύνολο 450,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 18: Καθαρή αξία 3.427,42 €, πλέον ΦΠΑ 822,58 €. Σύνολο  4.250,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 19: Καθαρή αξία 20,16 €, πλέον ΦΠΑ 4,84 €. Σύνολο 25,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 20: Καθαρή αξία 24,19 €, πλέον ΦΠΑ 5,81 €. Σύνολο 30,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 21: Καθαρή αξία 5.766,13 €, πλέον ΦΠΑ 1.383,87 €. Σύνολο 7.150,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 22: Καθαρή αξία 3.387,10 €, πλέον ΦΠΑ 812,90 €. Σύνολο 4.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 23: Καθαρή αξία 7.154,84 €, πλέον ΦΠΑ 1.717,16 €. Σύνολο 8.872,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Συνολικός προϋπολογισμός: 30.048,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Ημερομηνία Διενέργειας: 11 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10:00 π.μ.

  Τόπος διενέργειας: Οικονομική Υπηρεσία/ Τμήμα Προμηθειών, Κτήριο Ε5, Ισόγειο, Γραφείο 023, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά.

  Επισυνάπτονται: (α) η υπ΄αριθμ 6572/ 2.8.2019 προκήρυξη, (β) η υπ΄αριθμ 6573/ 2.8.2019 διακήρυξη, (γ) το υπόδειγμα ΤΕΥΔ σε pdf και το υπόδειγμα ΤΕΥΔ σε xml σε μορφή zip, (δ) το παράρτημα Δ' - υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012