Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας, Σαμιωτάκη Αρετής, Σχολή ΜΗΧΟΠ

 • 1
 • Συντάχθηκε 22-01-2020 13:37 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τίτλος: "Έλεγχος της επίδρασης διαφόρων αδρανών υλικών κα ποζολάνης στις μηχανικές ιδιότητες κονιαμάτων φυσικής υδραυλικής ασβέστου."

   

  Εξεταστική Επιτροπή:

  1. Αναπλ. Καθηγητής Γ. Αλεβίζος (επιβλέπων)

  2. Καθηγητής Μ. Γαλετάκης

  3. Γ. Τριανταφύλλου, ΕΔΙΠ

   

  Περίληψη:

  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της επίδρασης της ποζολάνης σε σχέση με διάφορες κονίες και αδρανή υλικά, τα οποία προσμίχθηκαν για την παραγωγή κονιαμάτων .

  Σκοπός της εργασίας ήταν η κατασκευή υδραυλικών κονιαμάτων με μίγματα φυσικής υδραυλικής ασβέστου στον ρόλο της κονίας και χαλαζιακής άμμου , ασβεστολιθικής άμμου και διαβάση διαδοχικά, στον ρόλο των αδρανών. Μέρος της κονίας (υδρασβέστου)  αντικαταστάθηκε από την ποζολάνη  με σκοπό να ερευνηθεί τυχόν επίδραση της στις μηχανικές αντοχές αλλά και στην ορυκτολογία των κονιαμάτων .

  Η εργασία πραγματοποιήθηκε σε πέντε βασικά στάδια. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε ορυκτολογική ανάλυση των δειγμάτων και περισυλλογή  των απαιτούμενων για τις προσμίξεις ποσοτήτων των υλικών. Στο δεύτερο στάδιο κατασκευάστηκαν έξι διαφορετικά μείγματα υδραυλικών κονιών (Q,L,D,QP,LP,DP) τα οποία χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες αναλογίες κονίας, αδρανών υλικών και νερού. Στο τέταρτο στάδιο ,τα δοκίμια αυτά υποβλήθηκαν σε δοκιμές μονοαξονικής θλίψης και κάμψης, σε 28, 90, 120 και 180 ημέρες. Στο πέμπτο στάδιο πραγματοποιήθηκε ορυκτολογική/στερεοσκοπική παρατήρηση και ανάλυση των δοκιμίων, τα οποία είχαν ληφθεί μετά τις εκάστοτε δοκιμές και  η διεξαγωγή των αποτελεσμάτων .

  Συνδυάζοντας τις μηχανικές αντοχές με τις αντίστοιχες ορυκτολογικές αναλύσεις των δοκιμίων, αποδεικνύεται ότι η προσθήκη της ποζολανικής κονίας στα κονιάματα αυξάνει στην μηχανική τους αντοχή και επηρεάζει τις τιμές της υδατοαπορροφητικότητας των κονιαμάτων, ως αποτέλεσμα να βελτιστοποιεί τα κονιαμάτων και να προσφέρει επιπλέον χρήσεις .


  Τόπος: Μ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων
  Έναρξη: 29/01/2020 11:00
  Λήξη: 29/01/2020 12:00


 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012