Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Hλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του υποέργου Νο 3: «Ολοκλήρωση καινοτόμων υποδομών για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης» της Πράξης: «Συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών Πολυτεχν

Hλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του υποέργου Νο 3: «Ολοκλήρωση καινοτόμων υποδομών για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης» της Πράξης: «Συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών Πολυτεχν

 • 1
 • Συντάχθηκε 31-07-2020 13:20 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση καινοτόμων υποδομών για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης στο πλαίσιο του υποέργου Νο 3: «Ολοκλήρωση καινοτόμων υποδομών για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης» της Πράξης: «Συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών Πολυτεχνείου Κρήτης», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ε.Π. Κρήτη 2014-2020» ΣΑΕΠ002/1», η οποία υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  1: Υποδομές τηλεκπαίδευσης και e-learning, CPV: 32300000

  Προϋπ/σμος: 403.225,81 € πλέον ΦΠΑ 96.774,19 €, ήτοι συνολικό ποσό 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  2: Υποδομές δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών, CPV: 48822000.

  Προϋπ/σμος: 38.709,68 € πλέον ΦΠΑ 9.290,32 €, ήτοι συνολικό ποσό 48.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  3: Δικτυακός εξοπλισμός τοίχους προστασίας με δυνατότητες απομακρυσμένης πρόσβασης (VPN), CPV: 32420000.

  Προϋπ/σμος 66.129,03 € πλέον ΦΠΑ 15.870,97 €, ήτοι συνολικό ποσό 82.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 630.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 508.064,52  ΦΠΑ: € 121.935,48).

  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 ΣΑΕΠ002/1. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 9349AA σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020  του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ-23) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (ΣΑΕΠ002/1 και ενάριθ. έργου 2018ΕΠ00210009).

  Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή για όλα τα τμήματα.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ 5370/28.7.2020 διακήρυξη (5370/31.07.2020 Ορθή Επανάληψη).

  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ΄αριθμ 5370/28.7.2020 διακήρυξη (5370/31.07.2020 Ορθή Επανάληψη), στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στην Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 7.9.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.

  Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73132 Χανιά και ώρα έως τις 15:00 το αργότερο προκειμένου να πρωτοκολληθεί.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στις 11.9.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ 5370/28.7.2020 διακήρυξη (5370/31.07.2020 Ορθή Επανάληψη).

  Έξοδα δημοσιεύσεων

  Τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» και «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» θα βαρύνουν τον ανάδοχο κάθε τμήματος αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος.

  Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα (Διακήρυξη, Τεχνικές προδιαγραφές, Προκήρυξη, Ευρωπαϊκά Ενιαία Έγγραφα Σύμβασης (ΕΕΕΣ) για κάθε Τμήμα, υπόδειγμα οικ. προσφοράς, εγχειρίδιο χρήσης εγγεγραμμένων φορέων).

  Τμήμα Προμηθειών

  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Πολυτεχνείου Κρήτης

   


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 04-09-2020 13:44 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ματαίωση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Υποέργο Νο 3 της υπ' αριθμ. 5370/31.07.2020 διακήρυξης, λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας. 


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012