Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Συνοπτικός Διαγωνισμός για προμήθεια αναλωσίμων και εξοπλισμού Κ.Ε. 82263

 • 1
 • Συντάχθηκε 16-11-2020 17:38 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ΄Ερευνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών και ειδών εξοπλισμού, σε εννέα (9) τμήματα, συνολικού προϋπολογισμού ποσού δέκα χιλιάδων εννιακοσίων έντεκα ευρώ και τριάντα λεπτών (10.911,30€) πλέον ΦΠΑ ποσού δύο χιλιάδων εξακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2.618,70 €), ήτοι συνολικού ποσού δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (13.530,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως ακολούθως:

  Αναλώσιμα: Τμήμα 1: Kit εξαγωγής DNA από το έδαφος. Τμήμα 2: Πλαστικά αναλώσιμα εργαστηρίου. Τμήμα 3: Δοχεία ιστοκαλλιέργειας φυτών. Τμήμα 4: Πλαστικά PCR και απομόνωσης μικροοργανισμών. Τμήμα 5: Χημικά αναλώσιμα. Τμήμα 6: Αναλώσιμα μοριακής βιολογίας. Τμήμα 7: Kit ποσοτικοποίησης DNA Εξοπλισμός: Τμήμα 8: Συσκευή φθορισμού για ποσοτικοποίηση DNA, RNA, Πρωτεϊνών. Τμήμα 9: 2 κιτ πιπεττών ρυθμιζόμενου όγκου.

  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ποσότητες και οι απαιτήσεις των ως άνω ειδών, αλλά και ο ανά τμήμα προύπολογισμός, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης, ενώ είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς μόνο για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος και όχι μέρος αυτού, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς και για απεριόριστο αριθμό τμημάτων.

  Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών, πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας», με ακρωνύμιο: ΒΙΟΜΕ, με κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-00597, της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επ. Καθηγητή κ. Νικόλαο Παρανυχιανάκη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82263.

  Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη

  Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

  Υποβολή προσφορών:  - με αποστολή μέχρι την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ., επί ποινή αποκλεισμού

  - με κατάθεση μέχρι την Τρίτη 01 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 πμ, επί ποινή αποκλεισμού.

  Ημερομηνία Διενέργειας: Τρίτη 01 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

  Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου

  Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr.

  Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από τον Επ. Καθηγητή κ. Νικόλαο Παρανυχιανάκη, στο τηλέφωνο 6977396137 ή στο e-mail: niko.paranychianakis@enveng.tuc.gr  

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Οικονομική προσφορά 


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012