Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Συνοπτικός διαγωνισμός για τη φύλαξη των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 2864/23.3.2021)

 • 1
 • Συντάχθηκε 23-03-2021 16:58 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τη φύλαξη των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης από την υπογραφή της και όχι νωρίτερα από τις 4.5.2021 έως την ευόδωση του τρέχοντος διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 593/6.10.2020 διακήρυξη και το αργότερο έως τρεις (3) μήνες, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η υπ΄αριθμ 2864/23.3.2021 διακήρυξη.

  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ 2864/23.3.2021 διακήρυξη.

  Ταξινόμηση κατά CPV (κύριο αντικείμενο): 79713000.

  Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής φακέλου προσφορών: 5 Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73132 Χανιά προκειμένου να πρωτοκολληθεί.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 5 Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ 2864/23.3.2021 διακήρυξη.

  Δημοσιότητα: Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 2864/23.3.2021 διακήρυξη.

  Επισυνάπτονται: (α) η υπ΄αριθμ 2863/23.3.2021 προκήρυξη, (β) η υπ΄ αριθμ 2864/23.3.2021 διακήρυξη, (γ) το παράρτημα Α' ''Τεχνικές Προδιαγραφές'' της 2864/23.3.2021 διακήρυξης, (δ) το παράρτημα Β’ ‘’ΤΕΥΔ σε μορφή word & pdf’’ (ε) το παράρτημα Γ΄ "Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς" της υπ΄αριθμ 2864/23.3.2021 διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή word.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012