Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σίτιση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 06-04-2021 13:43 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 06-04-2021 13:46

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την εκμετάλλευση του Φοιτητικού Εστιατορίου για την παροχή υπηρεσιών σίτισης στους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα έτος με δυνατότητα μονομερούς παράτασης για ένα επιπλέον έτος (ως δικαίωμα προαίρεσης)

  Αρ. Διακήρυξης: 2962/31.3.2021, Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 108368.

  Ταξινόμηση κατά CPV (κύριο αντικείμενο): 55300000-3.

  Ο προϋπολογισμός της δαπάνης κατανέμεται ως εξής:
  Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 συνολικός προϋπολογισμός 522.170,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (462.097,35 € πλέον ΦΠΑ 13% 60.072,65 €).
  Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 (μονομερής παράταση ως δικαίωμα προαίρεσης) συνολικός προϋπολογισμός 522.170,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (462.097,35 € πλέον ΦΠΑ 13% 60.072,65 €).

  και αναλύεται ανά οικονομικό έτος ως εξής:

  Οικονομικό έτος 2021: 220.000,65 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Οικονομικό έτος 2022: 522.170,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Οικονομικό έτος 2023: 302.169,35 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ 2962/31.3.2021 διακήρυξη.

  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ΄αριθμ 2962/31.3.2021 διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στην Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

  Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 17η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.
  Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

  Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 21η Μαίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

  Δημοσίευση:

  Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης εστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 31.3.2021, ημέρα Τετάρτη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 6 Απριλίου 2021,  ημέρα Τρίτη (ΑΔΑΜ: 20PROC008407600). 
  Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης κατακωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του E.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr στις 6 Απριλίου 2021,  ημέρα Τρίτη.
  Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 ως εξής:
  1. Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» στις 6 Απριλίου 2021,  ημέρα Τρίτη.

  2. Στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «ΣΕΛΗΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» στις 7 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

  Τέλος, περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 6 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη (ΑΔΑ: ΩΦΜ0469Β6Ν-8ΒΦ).

  Τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Επισυνάπτονται: (α) η υπ΄αριθμ 2961/31.3.2021 προκήρυξη, (β) η υπ΄αριθμ 2962/31.3.2021 διακήρυξη, (γ) η υπ΄αριθμ 2963/31.3.2021 περίληψη στις εφημερίδες (δ) το έντυπο ΕΕΕΣ σε μορφή αρχείου pdf, (ε) το έντυπο ΕΕΕΣ σε μορφή xml (zip), (στ) υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε μορφή word.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,
  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 17-05-2021 15:14 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκμετάλλευση του Φοιτητικού Εστιατορίου για την παροχή υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με την παρ. 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της  υπ΄αριθμ 2962/31.3.2021 διακήρυξης (αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 108368)

  Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ότι στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 108368 ΤΙΤΛΟΣ 2962/31.3.2021 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκμετάλλευση του Φοιτητικού Εστιατορίου για την παροχή υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της υπ΄αριθμ. 2962/31.3.2021 διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 559/14.5.2021 απόφαση Συγκλήτου, 

  παρατείνεται ο χρόνος υποβολής προσφορών ως εξής:

  • Αρχικές προθεσμίες παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού:
  1. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) προσφορών: 17 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.
  2. Έντυπη προσφορά: Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς.
  3. Διενέργεια διαδικασίας (αποσφράγιση προσφορών) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr: 21 Μαΐου 2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
  • Νέες Προθεσμίες παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 559/14.5.2021 απόφαση Συγκλήτου
  1. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) προσφορών: 25 Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.
  2. Έντυπη προσφορά: Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς.
  3. Διενέργεια διαδικασίας (αποσφράγιση προσφορών) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr: 31 Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ 2962/31.3.2021 διακήρυξη.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012