Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης μικροβιώματος μικροοργανισμών Κ.Ε. 82263

 • 1
 • Συντάχθηκε 28-06-2021 14:16 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Αναδυομένων Βιοτεχνολογικών Μεθόδων σε Κηπευτικές Καλλιέργειες Βιολογικής Γεωργίας», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νικόλαο Παρανυχιανάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82263, προτίθεται να συλλέξει προσφορές για την παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης μικροβιώματος μικροοργανισμών σε έδαφος και ρίζες κηπευτικών καλλιεργειών, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες στο παράρτημα της παρούσας τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες.

  Προϋπολογισμός: 17.724,00 € πλέον ΦΠΑ ποσοστού 24%, ήτοι ποσού 21.977,76 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  CPV: 98300000-6.

  Χρόνος παράδοσης: Η παροχή της υπηρεσίας θα υλοποιηθεί τμηματικά, σε τρία διαστήματα, ως ακολούθως:
  Α παράδοση: 15 ημέρες, υπολογιζόμενες ημερολογιακά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
  Β παράδοση: έως την 30η/09/2021.
  Γ παράδοση: έως την 31η/12/2021.

  Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της έως την 31η/12/2021.

  Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης των επιμέρους αιτούμενων υπηρεσιών, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί: α) σε 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, β) έως την 30 η/09/2021 και γ) έως την 31η/12/2021. Μετά από κάθε παραλαβή θα ακολουθεί η σχετική πληρωμή, ύστερα από εντολή του επιστημονικά
  υπευθύνου του έργου.

  Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος οικ. φορέας υποβάλλει τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα απαιτούμενα του παραρτήματος της παρούσας.
  Περιεχόμενο οικονομικής προσφοράς: Στην οικονομική προσφορά αναγράφονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα: σύνολο προσφερόμενης ποσότητας, χρόνος ισχύος προσφοράς, ποσό καθαρής αξίας αριθμητικώς και ολογράφως, ποσοστό ΦΠΑ αριθμητικώς και ολογράφως και ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αριθμητικώς και ολογράφως.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: το αργότερο έως την 09η/07/2021 και ώρα 15:00.

  Τρόπος υποβολής προσφοράς: Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4. Επισημαίνεται ότι οι προσφορές θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην ως άνω διεύθυνση έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, άλλως θα απορρίπτονται ως μη κανονικές.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012