Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός μαγνητικού αναδευτήρα πέντε θέσεων Κ.Ε ΕΛΚΕ 82262.

  • 1
  • Συντάχθηκε 09-07-2021 12:12 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Επιτόπια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων», με ακρωνύμιο: ΔΙΑΝΥΑ με κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-02905, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια Δανάη Βενιέρη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82262, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια επιστημονικού οργάνου, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες στο παράρτημα της παρούσας τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες.


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012