Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μελανιών Κ.Ε ΕΛΚΕ 82339.

 • 1
 • Συντάχθηκε 21-10-2021 14:17 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΩΝ», με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα Κωτσάκη Αμαλία και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82339, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια μελανιών, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

  Τρόπος υποβολής προσφορών:
  Οι προσφορές υποβάλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  - Έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης: Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ή
  - Ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: kotsaki@arch.tuc.gr και amalli@isc.tuc.gr και elkesupplies@isc.tuc.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: Έως και την Πέμπτη 28η/10/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

  Η πρόσκληση απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012