Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τετάρτη, 24-6-2020

 

 

Κατά την 2η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2020 για τους φοιτητές της Σχολής ΑΡΧΜΗΧ, υπόβληθηκαν συνολικά 15 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 9/6/2020 έως 15/6/2020.

 

Οι 14 αιτήσεις πληρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν τεθεί από την συνέλευση της Σχολής και επομένως εγκρίνονται, μια και επαρκούν οι διαθέσιμες θέσεις για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για το 2020.

 

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι αυτές των φοιτητών με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου:

 

 

Η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2016060012 είχε υποβληθεί και εγκριθεί στα πλαίσια και της 1η Πρόσκλησης, όμως ο φοιτητής απέσυρε την αιτήση του και την ξανα-υπέβαλε στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης.

 

Η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2017060009 απορρίπτεται γιατί ο φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει 5 μαθήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού όπως απαιτείται.

 

Ο  φοιτητής που απορρίφθηκε έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της Σχολής που συνεδρίασε Δευτέρα, 22-6-2020.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012