Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ (ΚΑ107, σχέδιο 2020-3) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ Rochester Institute of Technology (USA)

   Στο πλαίσιο της δράσης του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» (International Credit Mobility), δίδεται στους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης η δυνατότητα σπουδών στο Rochester Institute of Technology-RIT (USA).

Ίδρυμα Υποδοχής Ελάχιστο επίπεδο επάρκειας γλώσσας Θέσεις    Κύκλος σπουδών* Διάρκεια σπουδών
(μήνες)   
Κάλυψη εξόδων
ταξιδιού    
Κάλυψη ατομικών εξόδων
(ανά μήνα)

Λήξη της κινητικότητας

Rochester Institute of Technology (RIT)
www.rit.edu/   
Αγγλικά (Β2) 1 2os, 3os 3 1500€ 700€ 31/7/2023

*ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:    1os- προπτυχιακοί φοιτητές, 2os- μεταπτυχιακοί φοιτητές, 3os- υποψήφιοι διδάκτορες

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ISCED CODE)

Ακαδημαϊκές πληροφορίες

 

Γενικές πληροφορίες

-Environmental Protection Technology (0712)
-Information & Communication Technologies (061)

 

-Ellen Granberg, Ph.D.
Provost and Senior Vice President for Academic Affairs
provost@rit.edu
-Andreas Savakis
Professor, Department of Computer Engineering
andreas.savakis@rit.edu
-International Office:
Associate Provost of International Education and Global Programs
James Myers, Ph.D.
James.myers@rit.edu
-General Office contact:
global@rit.edu
+585-475-4466

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από 8-11-2021 μέχρι και 30/11/2021

Επισημάνσεις
-Ενόψει των απρόβλεπτων επιβαλλόμενων μέτρων κατά του ιού, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επιλέξουν τις περιόδους των σπουδών τους δια της φυσικής τους παρουσίας, όποτε αυτό είναι επιτρεπτό, με ακρίβεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε αντίθετη περίπτωση δίνεται η δυνατότητα σπουδών εξ’ αποστάσεως, με μηδενική επιχορήγηση. Σε κάθε περίπτωση, η κινητικότητα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31-7-2023, οπότε λήγει το σχέδιο 2020-3 του προγράμματος Erasmus.
-Η κινητικότητα διάρκειας 3 μηνών, αφορά μόνο όσους/ες ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μέρος της μεταπτυχιακής ή διδακτορικής τους έρευνας. Για την υποβολή του αιτήματος συμμετοχής απαιτείται πρότερη  επικοινωνία των ιδίων (σε συνεννόηση και τη σύμφωνη γνώμη των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ του Π.Κ) με το RIT, για την διερεύνηση της δυνατότητας εκπόνησης της έρευνάς τους και για τον ορισμό συν-επιβλεπόντων καθηγητών στο Ίδρυμα υποδοχής. Το αντικείμενο της έρευνας και ο συν-επιβλέπων από το RIT, δηλώνονται στο αίτημα συμμετοχής, καθώς και στην γνωμοδότηση του επιβλέποντα μέλους ΔΕΠ για την εκπόνηση μέρους της μεταπτυχιακής ή της διδακτορικής έρευνας των αιτούντων.

Δικαίωμα συμμετοχής/ είδη κινητικοτήτων
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες/οι παρακολουθούν μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται όσοι έχουν συμμετάσχει κατά το παρελθόν στο ίδιο πρόγραμμα για σπουδές ή πρακτική άσκηση, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρώσει 24 μήνες κινητικότητας στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, 12 μήνες κινητικότητες στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, και 12 μήνες στον διδακτορικό κύκλο σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και της προβλεπόμενης μετακίνησης. Το ίδιο ισχύει για όσους/ες έχουν μετακινηθεί με μηδενική επιχορήγηση.
Ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες και τα ισχύοντα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού για το διάστημα της κινητικότητας, οι σπουδές μπορούν να υλοποιηθούν μ’ έναν από τους παρακάτω τρόπους:  
-Φυσική κινητικότητα: Σπουδές με φυσική παρουσία στο Ίδρυμα Υποδοχής.
-Μεικτή κινητικότητα: Έναρξη των σπουδών εξ αποστάσεως από Ελλάδα και συνέχισή τους με φυσική παρουσία στο Ίδρυμα Υποδοχής, όταν τα επιβαλλόμενα μέτρα κατά του ιού το επιτρέπουν.
-Εικονική κινητικότητα: Σπουδές εξ αποστάσεως από την Ελλάδα.  
Τα επιχορηγούμενα ποσά για τη φυσική κινητικότητα ή για την περίοδο της φυσικής κινητικότητας στην μεικτή κινητικότητα αναγράφονται στον πρώτο πίνακα. Επισημαίνεται ότι η περίοδος της εικονικής κινητικότητας δεν επιχορηγείται. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας θα αναγνωριστούν ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησής της.
   Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτημάτων και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτημάτων αναγράφονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη. Τα απαιτούμενα έγγραφα επισυνάπτονται στα «Σχετικά Αρχεία».
                Όσοι/ες ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus-plus@isc.tuc.gr  από 8/11/2021 έως και την  30/11/2021.
 
                                        Πληροφορίες: Γραφείο Erasmus (Ε5.016), Μάρκος Ντουκάκης,  τηλ: 28210 37023, erasmus-plus@isc.tuc.gr
                                                       Γενικές πληροφορίες γενικά για τη Διεθνή Κινητικότητα:  www.tuc.gr/index.php

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012