Διεθνής Κινητικότητα - International Credit Mobility

Από το 2014, το πρόγραμμα Erasmus+ διευρύνθηκε, προσφέροντας τη δυνατότητα μετακίνησης φοιτητών και προσωπικού των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χωρών του Προγράμματος (δηλαδή χωρών της ΕΕ συμπεριλαμβανομένων και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Τουρκίας), από και προς μη Ευρωπαϊκές Χώρες, τις ονομαζόμενες Χώρες Εταίρους.

Οι αιτήσεις είναι ανταγωνιστικές και τα εγκεκριμένα σχέδια διαρκούν 16 έως 36 μήνες.

Μετακινούμενοι μπορεί να είναι φοιτητές και προσωπικό (ακαδημαϊκό και διοικητικό). 

Το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό στο πλαίσιο της κινητικότητας για διδασκαλία ή για επιμόρφωση, θεωρείται ως συμβολή στις δαπάνες ταξιδιού και κάλυψης ατομικών εξόδων, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησής στο εξωτερικό.

Η επιλέξιμη περίοδος μετακίνησης του προσωπικού που μετακινείται για δραστηριότητα διδασκαλίας ή επιμόρφωσης είναι από 5 ημέρες έως 2 μήνες και 8 ώρες την εβδομάδα.

Για προσκεκλημένο προσωπικό από επιχειρήσεις με σκοπό τη διδασκαλία η ελάχιστη επιλέξιμη περίοδος είναι η 1 ημέρα.

Για συνδυασμένη περίοδο διδασκαλίας και επιμόρφωσης οι ελάχιστες απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας είναι 4 ώρες την εβδομάδα.

Στην κορυφή

Η Διεθνής Κινητικότητα στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει συνάψει συμφωνία κινητικότητας στο πλαίσιο του Erasmus+ με τα παρακάτω Ιδρύματα Χωρών - Εταίρων:

(2016-2018)

(2017-2019)

(2018-2020)

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται και αναρτώνται στα Νέα του Erasmus+ και στο Facebook Erasmus και στην ιστοσελίδα των Ακαδημαϊκών Ανακοινώσεων του Ιδρύματος,

Ποσά επιχορήγησης ταξιδίου και διαβίωσης

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου και διαβίωσης ως εξής:

Επιχορήγηση ταξιδίου για προσωπικό και φοιτητές:

Η δαπάνη για το ταξίδι υπολογίζεται από το εργαλείο "distance calculator" της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καθορίζει το κατ' αποκοπήν ποσό που θα λάβει ο μετακινούμενος, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ χώρας αποστολής και χώρας υποδοχής.

Συγκεκριμένα το ποσά ανά χιλιομετρική απόσταση έχουν ορισθεί όπως παρακάτω:

Μεταξύ 10 και 99 km            - 20 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 km     - 180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999  km  - 275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 km 360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 km - 530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 km 820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Από 8000 km και πάνω     - 1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 

Μηνιαία επιχορήγηση  για φοιτητές:

Από τις Χώρες - Εταίρους προς την Ελλάδα: 850 ευρώ μηνιαίως

 

Από την Ελλάδα προς τις Χώρες - Εταίρους: 700 ευρώ μηνιαίως

 

Ημερήσια επιχορήγηση για προσωπικό:

Από τις Χώρες - Εταίρους προς την Ελλάδα: 

Από την πρώτη μέχρι και την 14η ημέρα 160 ευρώ ημερησίως.

Από την 15η ημέρα και μέχρι την 60η ημέρα ο συμμετέχων λαμβάνει το 70%, δηλ. 112 ευρώ την ημέρα.

 

Από την Ελλάδα προς τις Χώρες Εταίρους:

Από την πρώτη μέχρι και την 14η ημέρα 180 ευρώ ημερησίως.

Από την 15η ημέρα και μέχρι την 60η ημέρα ο συμμετέχων λαμβάνει το 70%, δηλ. 126 ευρώ την ημέρα.

  

Στην κορυφή

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012