Πληροφορίες για τη Διεθνή Κινητικότητα

Ελευθερία Καραγιάννη

Κτήριο Ε5 γρ. 009

28210 37416

erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr

 

 

Διεθνής Κινητικότητα - International Credit Mobility

Από το 2014, το πρόγραμμα Erasmus+ διευρύνθηκε, προσφέροντας τη δυνατότητα μετακίνησης φοιτητών και προσωπικού των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χωρών του Προγράμματος (δηλαδή χωρών της ΕΕ συμπεριλαμβανομένων και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Τουρκίας), από και προς μη Ευρωπαϊκές Χώρες, τις ονομαζόμενες Χώρες Εταίρους.

Οι αιτήσεις είναι ανταγωνιστικές και τα εγκεκριμένα σχέδια διαρκούν 16 ή 26 μήνες. Μετακινούμενοι μπορεί να είναι φοιτητές και προσωπικό (Ακαδημαϊκό και διοικητικό). Συγκεκριμένα το προσωπικό μπορεί να μετακινηθεί από 5 ημέρες έως και 2 μήνες, ενώ οι φοιτητές από 3 έως και 12 μήνες. Το Καθηγητικό Προσωπικό υποχρεούται να πραγματοποιήσει διδακτικό έργο, του οποίου η ελάχιστη διάρκεια να είναι 8 ώρες εβδομαδιαίως.

Στην κορυφή

Η Διεθνής Κινητικότητα στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει συνάψει συμφωνία κινητικότητας στο πλαίσιο του Erasmus+ με τα παρακάτω Ιδρύματα Χωρών - Εταίρων (παρατίθενται αλφαβητικά):

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα των Ακαδημαϊκών Ανακοινώσεων του ιδρύματος, στα Νέα του Erasmus+ και στο Facebook του γραφείου Erasmus.

 

Ποσά επιχορήγησης ταξιδίου και διαβίωσης

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου και διαβίωσης ως εξής:

Επιχορήγηση ταξιδίου για προσωπικό και φοιτητές:

Η δαπάνη για το ταξίδι υπολογίζεται από το εργαλείο "distance calculator" της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καθορίζει το κατ' αποκοπήν ποσό που θα λάβει ο μετακινούμενος, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ χώρας αποστολής και χώρας υποδοχής.

Συγκεκριμένα το ποσά ανά χιλιομετρική απόσταση έχουν ορισθεί όπως παρακάτω:

Μεταξύ 10 και 99 km            - 20 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 km     - 180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999  km  - 275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 km 360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 km - 530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 km 820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Από 8000 km και πάνω     - 1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 

Μηνιαία επιχορήγηση  για φοιτητές:

Από τις Χώρες - Εταίρους προς την Ελλάδα: 850 ευρώ μηνιαίως

Από την Ελλάδα προς τις Χώρες - Εταίρους: 700 ευρώ μηνιαίως

Ημερήσια επιχορήγηση για προσωπικό:

Από τις Χώρες - Εταίρους προς την Ελλάδα: 160 ευρώ ημερησίως

Από την Ελλάδα προς τις Χώρες Εταίρους: 180 ευρώ ημερησίως 

  

Στην κορυφή

Υπηρεσιακό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά τις πραγματοποιηθείσες μετακινήσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας (ΚΑ107) από το 2015 (πρώτο έτος υλοποίησης) μέχρι τον Μάρτιο του 2017

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--