Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας του Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Διοικητικό Προσωπικό και ΕΤΕΠ να μετακινηθούν σε Ίδρυμα της Χώρας-Εταίρου, με σκοπό είτε την επιμόρφωση, είτε τη διδασκαλία, σύμφωνα με τις ισχύουσες Δι-Ιδρυματικές Συμφωνίες.

Προσοχή:

- Δεν επιτρέπεται η χρήση της κινητικότητας για συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα, workshop κλπ.

- Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση προσωπικού που βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια.

- Ελάχιστη περίοδος μετακίνησης 5 ημέρες, 8 ώρες διδασκαλίας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και κατόπιν δημοσιοποίησης σχετικής προκήρυξης στην ιστοσελίδα Erasmus+ του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση erasmus-plus@tuc.gr τα παρακάτω:

 • Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γλώσσας διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής ή ύπαρξη δημοσιεύσεων του υποψηφίου ως corresponding author στη γλώσσα του Ιδρύματος Υποδοχής. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση που να βεβαιώνει το παραπάνω, αναφέροντας τους τίτλους των επικαλούμενων δημοσιεύσεων και τα ξενόγλωσσα περιοδικά στα οποία δημοσιεύθηκαν.  Υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν αυτό το κριτήριο, δεν θα κατατάσσονται.

 • Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ 

 • Αναλυτικό Σχέδιο Διδασκαλίας

 

Οι αιτήσεις προσωπικού του Ιδρύματος για κινητικότητα, είτε για διδασκαλία είτε για επιμόρφωση, ελέγχονται ως προς την επιλεξιμότητά τους και κατατάσσονται με βάση τα κριτήρια κατάταξης σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ανταλλαγής. Η απόφαση της Επιτροπής επικυρώνεται από τη Σύγκλητο.

Για τα ποσά επιχορήγησης (ημερήσια αποζημίωση και έξοδα ταξιδιού, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Διεθνής Κινητικότητα)


Κριτήρια Επιλογής για διδασκαλία:

 •  Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι μέλος του Διδακτικού Προσωπικού του Πολυτεχνείο Κρήτης (συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες – μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ).
 • Γλωσσομάθεια: Γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας διδασκαλίας του Ιδρύματος Υποδοχής (διαπιστώνεται με κατάθεση διπλώματος ξένων γλωσσών από τις κατά νόμο πιστοποιημένες αρχές/φορείς). Υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο της γλωσσομάθειας δεν κατατάσσονται.
 • Σχέδιο διδασκαλίας.
 •  Δίδεται προτεραιότητα σε όσους:
 • έχουν συνάψει οι ίδιοι Συμφωνία με το Ίδρυμα Προορισμού.
 • πιο νέους διδάσκοντες του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • δεν έχουν μετακινηθεί μέσω του προγράμματος κατά τα τελευταία έτη.
 • προσφέρουν τα μαθήματά τους στην αγγλική γλώσσα σε εισρχόμενους φοιτητές Erasmus

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, η μοριοδότηση θα γίνεται ως εξής:

1. Προηγούμενη συμμετοχή σε κινητικότητα προσωπικού. Έως 20 μόρια.

(χρονική απόσταση από το έτος τελευταίας συμμετοχής στο πρόγραμμα Χ 2 μόρια ανά έτος, όριο η δεκαετία). 

2. Χρόνια εμπειρίας

Έως 10 έτη: 8 μόρια

Μεταξύ 10 και 20 έτη: 5 μόρια

Πάνω από 20 έτη: 3 μόρια

3. Αναλυτικό Σχέδιο Διδασκαλίας: επαρκώς τεκμηριωμένο έως 5 μόρια

4. Σύναψη Δι-Ιδρυματικής Συμφωνίας (Inter-Institutional Agreement) με το Πανεπιστήμιο Υποδοχής κατόπιν προτάσεως του αιτούντα για μετακίνηση: 20 μόρια

5. Προσφορά μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα σε εισερχόμενους φοιτητές Erasmus: O υποψήφιος να προσφέρει μάθημα που να έχει διδαχθεί στην αγγλική γλώσσα σε εισρχόμενους φοιτητές Erasmus κατά την τελευταία τριετία. 30 μόρια

6. Προτεραιότητα σε διδάσκοντες - άτομα με ειδικές ανάγκες βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013): 10 μόρια

 

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με βάση τη μοριοδότηση του παραπάνω πίνακα και θα συντάσσεται πίνακας κατάταξης ο οποίος θα εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ανταλλαγής.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων, και εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω περιορισμού θέσεων, θα διεξάγεται ανοικτή προς όλους τους ενδιαφερόμενους, κλήρωση προκειμένου να οριστικοποιηθεί η τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση κατά της απόφασης της Επιτροπής αποτελεσμάτων, δικαιούνται να προσφύγουν στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ανταλλαγής εντός 5 εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του Προγράμματος και στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η ένσταση υποβάλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Επιτροπή erasmus-plus@tuc.gr). Η Επιτροπή στη συνέχεια θα αποφανθεί σχετικά με το αποδεκτό ή μη της ένστασης και θα ενημερώσει τον συμμετέχοντα.

Μετά τη θετική αξιολόγηση και την έγκριση της κινητικότητας, τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ που μετακινηθούν θα κληθούν να συμπληρώσουν το έντυπο Mobility Agreement for Teaching το οποίο υπογράφεται από τους ίδιους τους μετακινούμενους, από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο Erasmus+ του Πολυτεχνείου Κρήτης και από τον υπεύθυνο για θέματα Erasmus στο Ίδρυμα Υποδοχής.

Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλλουν στην υπεύθυνη του Προγράμματος Διεθνούς Κινητικότητας κα Έλενα Παπαδογεωργάκη (erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr τηλ. 28210 37470)

 • Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (στον οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, η επωνυμία και το ΙΒΑΝ και το BIC/Swift/Clearing της τράπεζας).
 • Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων α) Υγείας. Ο Συμμετέχων οφείλει να είναι εφοδιασμένος με τη βασική εθνική ασφάλιση υγείας καθώς και με ιδιωτική ασφάλιση υγείας και για τις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού, η οποία καλύπτεται από το Ίδρυμα Αποστολής ή Υποδοχής ή/και το Συμμετέχοντα. β) Προσωπικού Ατυχήματος. Ασφάλεια για προσωπικά ατυχήματα που απορρέουν από τα καθήκοντα του Συμμετέχοντα (ατυχήματα που προκαλούνται στο συμμετέχοντα). Τα δύο αυτά είδη ασφάλισης είναι υποχρεωτικά και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της κινητικότητας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στα αντίτυπα των ασφαλιστηρίων που θα υποβάλλονται θα πρέπει να φαίνονται   υποχρεωτικά: 1) ο αριθμός ασφαλιστηρίου  2) το ονοματεπώνυμο του ασφαλιζόμενου - μετακινούμενου,  3) η χώρα-προορισμός και 4) η χρονική περίοδος κατά την οποία μετακινείται ο μετακινούμενος. 

Ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία θα υποβάλλονται χωρίς τις ως άνω προϋποθέσεις, δεν θα γίνονται αποδεκτά.     

Στη συνέχεια συμπληρώνεται και υπογράφεται η Σύμβαση Επιχορήγησης Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση και χορηγείται το 70% της επιχορήγησης πριν την αναχώρηση του μετακινούμενου.

Ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας θα ορίζεται η πρώτη ημέρα κατά την οποία ο Συμμετέχων θα πρέπει να είναι στο Ίδρυμα Υποδοχής, ενώ ως ημερομηνία λήξης θα ορίζεται η τελευταία ημέρα κατά την οποία ο Συμμετέχων πρέπει να είναι παρών στο Ίδρυμα Υποδοχής.


Μια ημέρα για μετακίνηση πριν την πρώτη ημέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό και μια ημέρα για μετακίνηση μετά την τελευταία ημέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό θα προστεθούν στη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας στο εξωτερικό και θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της ατομικής υποστήριξης (διαβίωσης).

Η κινητικότητα για διδασκαλία θα πρέπει να προγραμματίζεται σε περίοδο κανονικής λειτουργίας του Ιδρύματος Υποδοχής.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Χώρα-Εταίρο, οι μετακινούμενοι θα πρέπει να αναφέρουν την παρουσία τους στην πλησιέστερη επίσημη και αναγνωρισμένη ελληνική αποστολή (Πρεσβεία, Προξενείο).

Πριν την αναχώρησή τους θα πρέπει να ζητηθεί από το Ίδρυμα Υποδοχής να τους συμπληρώσουν, υπογράψουν και σφραγίσουν το Confirmation Letter στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται οι πραγματοποιηθείσες ώρες και το αντικείμενο διδασκαλίας. Οι ημέρες διδασκαλίες πρέπει να είναι κατ'' ελάχιστον πέντε (5) τουλάχιστον και σύμφωνα με το εγκριθέν σχέδιο κινητικότητας. Από 5 ημέρες και κάτω, η κινητικότητα δεν είναι επιλέξιμη. Ο ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας είναι οκτώ (8) την εβδομάδα για 5 ημέρες διδασκαλίας. Όταν ο μετακινούμενος επισκέπτεται το Ίδρυμα Υποδοχής για διδασκαλία και η διάρκεια υπερβαίνει την εβδομάδα, ο αριθμός των διδακτικών ωρών υπολογίζεται αναλογικά (δηλαδή διαιρώντας το 8 με το 5 και πολλαπλασιάζοντας μετά με τον αριθμό των επιπλέον ημερών διδασκαλίας).

 

Για τον έλεγχο των πραγματικών δαπανών προσκομίζονται απαραιτήτως τα εξής παραστατικά εισιτηρίων: Τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης, φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa), απόδειξη πληρωμής ξενοδοχείου. 

Μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας για διδασκαλία, ο Συμμετέχων δεσμεύεται να υποβάλει στο Ίδρυμα: 

 1. Το Confirmation Letter από το Ίδρυμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου διδασκαλίας στο εξωτερικό. Ο ελάχιστος αριθμός διδασκαλίας είναι 8 στη διάρκεια 5 ημερών. Η προσαύξηση των ημερών συνεπάγεται και αντίστοιχη αύξηση στις ώρες διδασκαλίας.
 2. Πρωτότυπα boarding passes από τα Χανιά προς τη χώρα υποδοχής και αντίστροφα.
 3. Αντίγραφο κράτησης εισιτηρίων.
 4. Παραστατικά αγοράς εισιτηρίων: τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια από μέσα μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκαν, φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa).
 5. Αποδείξεις πληρωμής ξενοδοχείου για μονόκλινο δωμάτιο στο όνομα του μετακινούμενου
 6. Έκθεση διδακτικού προσωπικού (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον μετακινούμενο). Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος κινητικότητας αποστέλλεται αυτόματα στον συμμετέχοντα ηλεκτρονικό αίτημα συμπλήρωσης Έκθεσης Κινητικότητας. Οδηγίες συμπλήρωσης Έκθεσης.
 7. Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής (παρουσίαση, ανακοίνωση, φωτογραφίες).

Ο δικαιούχος δεσμεύεται να καταθέσει τα παραπάνω έγγραφα εντός ενός μηνός από την επιστροφή του.

Η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική για το Συμμετέχοντα ενώ ταυτόχρονα η εμπρόθεσμη υποβολή τους αποτελεί αίτημα του Συμμετέχοντα για πληρωμή του υπόλοιπου 30% της επιχορήγησης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012