Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14016/2022 Πρόσκλησης - Θέση: 1η ΚΕ ΕΛΚΕ 82572.

  • Συντάχθηκε 03-08-2022 13:50 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16222/27-07-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων για την 1η θέση της με αρ. πρωτ. 14016/30-06-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (ΑΔΑ:6Ξ1Σ469Β6Ν-ΑΕΞ), στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών της -- Δράσης με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα Κρασαδάκη Ευαγγελία, μέλος ΕΔΙΠ ΠΚ και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82572.  


    Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012