Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4404/2023 Πρόσκλησης για την διδασκαλία των μαθημάτων του επ. πεδίου "Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας" της Σχολής ΗΜΜΥ ΚΕ ΕΛΚΕ 82635.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4404/2023 Πρόσκλησης για την διδασκαλία των μαθημάτων του επ. πεδίου "Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας" της Σχολής ΗΜΜΥ ΚΕ ΕΛΚΕ 82635.

 • Συντάχθηκε 10-03-2023 12:42 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6600/06-03-2023 αποσπάσματος πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης για την επιλογή υποψηφίων, για την ανάθεση της διδασκαλίας μαθημάτων σε νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πολυτεχνείο Κρήτης» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82635 και επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Δέσποινα Διμέλλη.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της εγκριτικής της εισήγησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών απόφασης στους ως άνω ιστοτόπους. Αρμόδια για την εξέτασή τους τυγχάνει η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, όπως αυτή συγκροτήθηκε δυνάμει της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1374/13-01-2023 απόφασης της 654ης/05-01-2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: 6Σ7Ο469Β6Ν-ΙΕ8).
  Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του χρονικού διαστήματος υποβολής ενστάσεων, τα προσωρινά αποτελέσματα βαθμολογίας και κατάταξης του υποψηφίου καθίστανται αυτοδικαίως οριστικά, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση νέας απόφασης. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης, τα οριστικά αποτελέσματα αναρτώνται μετά την εξέταση της τελευταίας από την αρμόδια επιτροπή.

   


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012