Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82561

 • Συντάχθηκε 02-02-2023 13:12 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 02-02-2023 13:50

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΕΔΒΜ 166 με τίτλο Υποέργο 1 «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης» της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5161068 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Παναγιώτη Παρτσινέβελο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82561, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως πέντε (5) συμβάσεων έργου, ως ακολούθως: 

  Θέση 1η: Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Διοίκησης / Οικονομικών Επιστημών ή Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών ή Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.  

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα υποστηρίξει τη δράση του Φυτωρίου Ιδεών που αφορά στην ανάπτυξη ενός πιλοτικού (pilot) πρωτοτύπου από ερευνητικές ομάδες του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/09/2023 με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη του έργου ή την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Συνολικό κόστος: 6.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή/και Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  1. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Διοίκησης / Οικονομικών Επιστημών ή Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών ή Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Συνεκτιμώμενα προσόντα – Κριτήρια:

  1. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
  2. Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή διαγωνισμών καινοτομίας, συνεδριών, ομιλιών/διαλέξεων, φοιτητικών ή άλλων ομάδων, όπως αποδεικνύεται με έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό (π.χ. πρόγραμμα εκδήλωσης).
  3. Εργασιακή εμπειρία σε υποστήριξη δράσεων στο τομέα εκπαίδευσης ή σε φορείς εκπαίδευσης ή/και καινοτομίας ή/και επιχειρηματικότητας.
  4. Εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή/και σύνταξη τευχών προμηθειών. Επιπλέον της εργασιακής εμπειρίας υπ. αρ. 4 η οποία βαθμολογείται αυτοτελώς.
  5. Συνέντευξη

  Θέση 2η: Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ή Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικών ή Θετικών Επιστημών ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1]

  Αριθμός ατόμων: (2)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα υποστηρίξει τα εργαστήρια/φροντιστήρια του μαθήματος επιχειρηματικότητας που προσφέρεται από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/08/2023 με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη του έργου ή την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Συνολικό κόστος: 6.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Απαιτούμενα προσόντα – Κριτήρια:

  1. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης  ή Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικών ή Θετικών Επιστημών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Συνεκτιμώμενα προσόντα – Κριτήρια:

  1. Ακαδημαϊκή εμπειρία στη διεξαγωγή εργαστηρίων/ φροντιστηρίων σε μαθήματα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.
  2. Γνώση αγγλικής γλώσσας
  3. Συγγραφική εμπειρία σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων.
  4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ[2].
  5. Συνέντευξη*

  Θέση 3η: Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικών ή Θετικών Επιστημών  ή Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1]

  Αριθμός ατόμων: (2)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα υποστηρίξει τα εργαστήρια/φροντιστήρια του μαθήματος επιχειρηματικότητας που προσφέρεται από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/08/2023 με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη του έργου ή την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Συνολικό κόστος: 6.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  1. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικών ή Θετικών Επιστημών ή Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Συνεκτιμώμενα προσόντα – Κριτήρια:

  1. Γνώση αγγλικής γλώσσας.
  2. Εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και μεταφοράς τεχνολογίας ή/και ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία σε Διοικητική Λογιστική για Στρατηγικό Σχεδιασμό Επιχειρήσεων Εμπειρία στην συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού.
  3. Εμπειρία σε mentoring ή/και coaching στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων ή/και στην συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού. Επιπλέον της εργασιακής εμπειρίας υπ. αρ. 3 η οποία βαθμολογείται αυτοτελώς.
  4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ή Διοίκησης Καινοτομίας ή Στρατηγικό Σχεδιασμό Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ [2]
  5. Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ όπου θα  αναφέρεται εξωτερικά:

  Πρόταση κου/κας ……………….

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 3243/02-02-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012