Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ετοιμάζεσαι να μετακινηθείς σε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Erasmus. Πόσο καλά γνωρίζεις και την ΕΕ και το Erasmus;

 

 

Ήξερες ότι:

1) Η 9η Μαϊου έχει καθιερωθεί ως «Ημέρα της Ευρώπης» γιατί είναι η ημέρα που ο Ρομπέρ Σουμάν (Schuman), Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών (1950) παρουσίασε το σχέδιό του για μια Ενωμένη Ευρώπη

 

2) Το σχέδιο Σουμάν (Schuman) προέβλεπε την προοδευτική ενοποίηση με πρώτο στάδιο τον οικονομικό τομέα και πρώτο βήμα του σταδίου αυτού την κοινή διαχείριση της γαλλο-γερμανικής παραγωγής άνθρακα και χάλυβα υπό μία Ανώτατη Αρχή, στο πλαίσιο μάλιστα ενός οργανισμού που θα είναι ανοικτός στη συμμετοχή κι άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκει να εξασφαλίσει την συλλογική ασφάλεια, το αίτημα της οποίας παραμένει πρωταρχικό ιδιαίτερα μετά από τον μακρόχρονο ανταγωνισμό μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας

 

3) Η Συνθήκη για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (EKAX) υπογράφηκε το 1951 στο Παρίσι (Συνθήκη του Παρισιού) μεταξύ Γαλλίας – Γερμανίας – Ιταλίας – Βελγίου – Ολλανδίας – Λουξεμβούργου

 

4) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (EKAX) είχε ως σκοπό να θέσει την παραγωγή και εμπορία του άνθρακα και του χάλυβα, δηλαδή των δύο κύριων πρώτων υλών της πολεμικής βιομηχανίας μέχρι και το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, υπό κοινή διαχείριση των πρώην εμπολέμων κρατών

 

5) Η Συνθήκη που διαδέχθηκε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (EKAX) είναι η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ)

 

6) Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (EOK) ένας υπερεθνικός οργανισμός που θα εγκαθίδρυε και θα συντόνιζε την Κοινή Αγορά η οποία θα επέτρεπε την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, κατά τα πρότυπα του Διαφωτισμού και της επιγραμματικής εκφράσεως laissez faire, laissez aller, laissez passer. Με την ίδρυσή της, τα κράτη μέλη εκχώρησαν το κυριαρχικό δικαίωμα της δασμολογικής πολιτικής, το οποίο περιήλθε στη δικαιοδοσία των οργάνων της ΕΟΚ, αλλά και από την παλαιότερη Συνθήκη των Παρισίων (1951) με την οποία είχε ιδρυθεί η ΕΚΑΧ

 

7) H Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (EOK) υπογράφηκε στη Ρώμη το 1957 (Συνθήκη της Ρώμης) από τα έξι κράτη-μέλη της ΕΚΑΧ

 

8) Την 1η Ιουλίου 1968 δημιουργείται ραγδαία αύξηση του εμπορίου και η δημιουργία μιας μεγάλης εμπορικής ομάδας κρατών στην Ευρώπη λόγω της άρσης των δασμών

 

9) Οι χώρες που εντάχθηκαν στην ΕΟΚ κατά την 1η Διεύρυνση της Κοινότητας το 1973 ήταν η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο

 

10) Τον Ιούνιο του 1979 οι Ευρωπαίοι πολίτες εκλέγουν για 1η φορά Ευρωβουλευτές

 

11) Η Ελλάδα εντάχθηκε στην ΕΟΚ το 1981

 

12) Το 1992 η Συνθήκη για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας και έμεινε γνωστή ως η "Συνθήκη του Μάαστριχτ"

 

13) Η Συνθήκη του Μάαστριχτ διαδέχθηκε τη Συνθήκη ΕΟΚ

 

14) Η Συνθήκη του Μάαστριχτ καθιέρωσε την οικονομική και κοινωνική συνοχή ως έναν από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλληλα με την ενιαία αγορά και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση

 

15) Οι χώρες που αποφάσισαν να διατηρήσουν τα δικά τους νομίσματα και να μην υιοθετήσουν το ευρώ ήταν η Δανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο

 

16) Το 1999, το ευρώ χρησιμοποιείται σε 11 χώρες μόνο για εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Τα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα του ευρώ τίθενται σε κυκλοφορία στις 12 χώρες της ευρωζώνης την 1η Ιανουαρίου 2002

 

17) Το 2004 δέκα χώρες γίνονται νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οκτώ από αυτές είναι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης

 

18) Το 1997 υπεγράφη νέα Συνθήκη που έμεινε γνωστή ως Συνθήκη του Άμστερνταμ. Με τη συγκεκριμένη Συνθήκη αποφασίστηκε η δημιουργία αρχών και ευθυνών στα πεδία της κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, με την προσοχή της να επικεντρώνεται περισσότερο στην παρουσίαση των αξιών της Ένωσης στον έξω κόσμο, στο να διασφαλίζει τα συμφέροντα της Ένωσης και στο να μεταρρυθμίζει τις πράξεις της

 

19) Η Συμφωνία του Σένγκεν, γνωστή και ως Συνθήκη του Σένγκεν, καλείται η συμφωνία που υπεγράφη στις 14 Ιουνίου 1985 στην κωμόπολη Σένγκεν του Λουξεμβούργου ανάμεσα σε πέντε κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚ) (Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία) και είχε ως στόχο την προοδευτική κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, την καθιέρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας για όλα τα πρόσωπα, υπηκόους των κρατών που υπέγραψαν τη Συμφωνία, καθώς και την αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Περαιτέρω, στις 19 Ιουνίου 1990 υπεγράφη εκ νέου στο Σένγκεν η Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν, που συμπλήρωνε και εξειδίκευε την αρχική Συμφωνία. Άλλα κράτη μέλη των ΕΚ και της ΕΕ που μεταγενέστερα υπέγραψαν Πρωτόκολλα και Συμφωνίες προσχώρησης στα δύο ανωτέρω διεθνή κείμενα

 

20) Οι χώρες που δεν συμμετέχουν στη Συνθήκη Σέγκεν είναι  η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κύπρος, η Κροατία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο

 

21) Το 2004, οι 25 πια χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράφουν μια Συνθήκη που προβλέπει το Ευρωσύνταγμα

 

22) Οι Χώρες οι οποίες απέρριψαν με δημοψήφισμα το Ευρωσύνταγμα ήταν η Γαλλία και η Ολλανδία

 

23) Το Δεκέμβριο του 2007, οι 27 πια χώρες – μέλη υπογράφουν τη Συνθήκη της Λισαβόνας (γνωστή και ως η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη) η οποία τροποποιεί τις προηγούμενες Συνθήκες ειδικότερα τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,  υποκαθιστά το εγκαταλειφθέν «Ευρωπαϊκό Σύνταγμα», και καθορίζει τον νέο τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

24) Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 27 χώρες μετά την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας (Brexit)

 

25) Η Ωδή στη Χαρά του Beethoven είναι η μουσική σύνθεση -  ύμνος της Ένωσης

 

26) Η Σημαία της Ευρώπης απεικονίζει ένα κύκλο 12 χρυσών αστεριών σε μπλε φόντο

 

27) Το έμβλημα της Ένωσης είναι "Ενωμένη στην πολυμορφία"

 

28) Τα βασικά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο

 

29) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τους Αρχηγούς Κρατών ή Κυβερνήσεων

 

30) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την πρωτοβουλία να κάνει προτάσεις και είναι ο θεματοφύλακας των Συνθηκών

 

31) Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση βασίζεται σε μια διαδικασία πολυεθνικής ολοκλήρωσης

 

32) Ο πρωταρχικός σκοπός της πολυεθνικής ολοκλήρωσης είναι η ειρήνη και η ασφάλεια

 

33) Η πολυεθνική ολοκλήρωση την οποία επιδιώκει η ΕΕ προϋποθέτει την οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση

 

34) Η πολυεθνική ολοκλήρωση βασίζεται στις Κοινές Πολιτικές

 

35) Η κοινή πολιτική είναι ένα σύνολο κανόνων και συμπεριφορών, αποφάσεων, και ενεργειών που προτείνονται και θεσπίζονται από τα κοινά θεσμικά όργανα τα οποία έχει ιδρύσει μία ομάδα κρατών και που εφαρμόζονται από τα κοινά όργανα και τα κράτη μέλη

 

36) H EE τιμήθηκε το 2012 με το Νόμπελ Ειρήνης

 

37) Ο πρώτος Ευρωπαίος διανοούμενος που χρησιμοποίησε τον όρο «Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης» οραματιζόμενος μια ενιαία Ευρώπη-χώρα ήταν ο Βίκτωρ Ουγκώ

 

38) Το γεγονός εκείνο στην Ευρώπη που ενεργοποίησε τις δράσεις για τη δημιουργία της ενοποίησης της Ευρώπης ήταν ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

 

39) Σύμφωνα με τον Γερμανό φιλόσοφο Ιμμάνουελ Καντ στο έργο του «Προς την Αιώνια Ειρήνη», οι τρεις όροι για τη διαρκή ειρήνη είναι η Συνταγματική Δημοκρατία, η ομοσπονδιακή ένωση κρατών και το κοσμοπολίτικο δίκαιο

 

40) Μετά τον Ουγκώ, ένας άλλος μεγάλος πολιτικός στην ομιλία της Ζυρίχης τη 19η Σεπτεμβρίου 1946 προτείνει «να αναδημιουργήσουμε την Ευρωπαϊκή Οικογένεια», μέσα σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και ελευθερίας «ένα είδος Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης». Ο πολιτικός αυτός ήταν ο Τσώρτσιλ

 

41) To Erasmus είναι ένα Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό

 

42) Το Erasmus πήρε το όνομά του από τον Ολλανδό φιλόσοφο Έρασμο

 

43) Το Πρόγραμμα Erasmus ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1987

 

44) Το Πρόγραμμα Erasmus που μετονομάστηκε σε Erasmus+ από το 2014, έχει ως στόχο την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική ισότητα, την ένταξη και του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των εταίρων του στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης

 

45) Το Πρόγραμμα Erasmus+ εστιάζει στη μείωση της ανεργίας, κυρίως των νέων, την προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων, κυρίως σε νέες δεξιότητες και σε δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας και στην ενθάρρυνση των νέων να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή δημοκρατία, στη στήριξη της καινοτομίας, της συνεργασίας και των μεταρρυθμίσεων, στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την προώθηση της συνεργασίας και της κινητικότητας με τις χώρες εταίρους της ΕΕ

 

46) Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να μετακινηθεί το προσωπικό τους για διδασκαλία και επιμόρφωση και οι φοιτητές τους για πρακτική άσκηση και για σπουδές

 

47) Η πρακτική άσκηση μέσω του Erasmus+ βοηθά στην απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας στον χώρο εργασίας, στηρίζοντας περιόδους πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης μέσω του Erasmus+ απευθύνονται σε φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης και πρόσφατα αποφοιτήσαντες

 

48) Οι σπουδές στο εξωτερικό αποτελούν κεντρικό στοιχείο του Erasmus+ και έχει αποδειχθεί ότι έχουν θετικό αντίκτυπο στις προοπτικές απασχόλησης. Ταυτόχρονα, δίνουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία και να εμβαπτιστούν σε μια νέα κουλτούρα. Χρήση αυτών των δυνατοτήτων μπορούν να κάνουν οι φοιτητές και πτυχιακού επιπέδου και  μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου

 

49) Το Πρόγραμμα Erasmus+ διαθέτει ήδη πρόσθετη χρηματοδότηση και οι φοιτητές έχουν δικαίωμα σε υπηρεσίες υποστήριξης ίδιες με αυτές που προσφέρονται στους τοπικούς φοιτητές από τα ιδρύματα υποδοχής

 

50) Το Πρόγραμμα Erasmus+ προβλέπει κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού και στις χώρες της ΕΕ και συνεργαζόμενες με αυτήν και σε χώρες Εταίρους εκτός ΕΕ (δηλ. Λιχτενστάιν, Ισλανδία, Νορβηγία, FYROM, Τουρκία)

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012