Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης για την Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών Εκπαίδευσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Τίτλος   «Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης για την Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών Εκπαίδευσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης»
Title Preparation of a Maturation Technical study for the Construction of new educational building infrastructure at the Technical University of Crete
Περιφέρεια Κρήτης
Region Crete
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020
Operational Program Crete 2014-2020
Τελικός Δικαιούχος Πολυτεχνείο Κρήτης

Technical University of Crete

Προϋπολογισμός / Budget   € 665.246,72
Αξία σύμβασης/συμβάσεων Δεν έχει υπογραφεί ακόμα
Ημερομηνία ένταξης: 04/11/2021
Κωδικός ΟΠΣ: 5150031
Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Fund European Regional Development Fund (ERDF)
Περιγραφή

Το έργο αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την ανέγερση νέων αιθουσών διδασκαλίας (σχεδιαστικών μαθημάτων και μίας αμφιθεατρικής αίθουσας) καθώς και την ανέγερση ενός νέου μεγάλου αμφιθεάτρου στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Ειδικότερα προβλέπεται

1) Νέες αίθουσες διδασκαλίας σχεδιασμού: Κρίνεται αναγκαία η επέκταση των χώρων αιθουσών διδασκαλίας σχεδιασμού, με την ανέγερση νέων, σύγχρονων και άρτια εξοπλισμένων αιθουσών που θα προσθέτουν και στην χωρητικότητα αλλά και στις δυνατότητες παρουσίασης και διδασκαλίας των προσφερόμενων προγραμμάτων. Εκτιμώμενος Αριθμός Νέων εκπαιδευτικών Αιθουσών σχεδιασμού: πέντε (5).

2) Νέα αίθουσα διδασκαλίας αμφιθεατρικού σχεδιασμού χωρητικότητας 120 θέσεων και εμβαδού περίπου 200 τ.μ. Χωροθετείται σε θέση βορειοδυτικά του παλαιού αμφιθεάτρου (κτίριο Α2) στον κεντρικό πυρήνα της Πολυτεχνειούπολης.

3) Νέο αμφιθέατρο: Νέο μεγάλο αμφιθέατρο χωρητικότητας 800-1000 ατόμων, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες παραδόσεων γενικών μαθημάτων γενικής κατεύθυνσης και κορμού, τη διεξαγωγή των διαγωνισμών των εξεταστικών περιόδων και τις συγκεντρώσεις για μαζική ενημέρωση της Πολυτεχνικής Κοινότητας.

Στόχοι - Αποτελέσματα Η ανέγερση νέων αιθουσών διδασκαλίας (σχεδιαστικών μαθημάτων της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και μίας αμφιθεατρικής αίθουσας) καθώς και η ανέγερση ενός νέου μεγάλου αμφιθεάτρου, επιλύουν το χρόνιο πρόβλημα της στέγασης σε σύγχρονους, λειτουργικούς και επαρκείς χώρους, επιφέροντας πολλαπλά οφέλη στη λειτουργία του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην αποδοτικότητα των εγκαταστάσεών του και στη βελτίωση πρωτίστως της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συνολικά της ακαδημαϊκής λειτουργίας.
Περίοδος υλοποίησης 01/05/2022-31/12/2023
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012