Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Απολογιστικά Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 10Α του Νόμου 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014, αναρτούνται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στοιχεία για τη μηναία εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012